REKLAMA

Zleceniodawca na chorobowym sam rozliczy zaliczki na podatek

2011-08-02 11:00
publikacja
2011-08-02 11:00
Przy rozliczaniu świadczeń chorobowych zatrudnionego na umowę zlecenie problemem może okazać się zarówno prawidłowe opłacenie zaliczek na podatek, jak również zastosowanie właściwej deklaracji podatkowej.

Ustawy podatkowe za przychody osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę uznają min. wypłacone świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za tzw. inne źródła przychodów uznaje się natomiast m. in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, niezależnie od tego, czy wypłat dokonuje pracodawca, czy zakład ubezpieczeń społecznych.Powoduje to, że wypłaty tzw. wynagrodzenia chorobowego pozostają przypisane do wynagrodzeń pracowników i rozliczane na zasadach analogicznych, jak inne przychody ze stosunku pracy. Natomiast wypłaty zasiłku chorobowego traktowane są już odmiennie. W konsekwencji w deklaracji podatkowej pracownika zasiłki społeczne, niezależnie od tego, jaki podmiot wypłaca zasiłek, ujmowane powinny być jako przychody z innych źródeł.

Wynagrodzenie pracownika a zleceniobiorcy


Przepisy ustaw podatkowych różnią dodatkowo pod tym względem pracowników oraz zleceniobiorców. Ci ostatni nie są bowiem uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego a ich pobyt na zwolnieniu lekarskim wiąże się bezpośrednio w wypłatą zasiłku. W związku z tym przychody z zasiłku powinny być u zleceniobiorców zaliczane do tzw. innych źródeł, natomiast wynagrodzenie z umowy zlecenie – do tzw. działalności wykonywanej osobiście (por. art. 13 pkt 8 ustawy o PIT).

Zróżnicowanie dotyczy również pracowników. Ci bowiem w zależności od tego, czy wypłaty zasiłku chorobowego dokonuje pracodawca czy też ZUS, przychody z zasiłku ujmują jako przychody ze stosunku pracy lub z tytułu innych źródeł przychodów.

Do 20 pracowników oraz powyżej


Pracodawca zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 osób, zmuszony jest samodzielnie obliczać i wypłacać zasiłki na ubezpieczenie chorobowe – zarówno zatrudnionych na umowę o pracę, jak i zleceniobiorców. Na przedsiębiorcy zgłaszającym mniejszą liczbę ubezpieczonych nie ciąży obowiązek wypłat zasiłków chorobowych. Obciąża go wyłącznie obowiązek wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla zatrudnionych na umowę o pracę. Wypłaty dotyczą zatem jedynie kwot za pierwsze dni choroby i wyłącznie w stosunku do zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.


Potrzebujesz rzetelnego źródła informacji podatkowej?

www.PIT.pl

Kompendium praktycznych narzędzi i informacji podatkowych skierowane do osób fizycznych i firm sektora MSP.


 
Zaliczki na PIT


Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy pracodawca pomniejsza o zaliczki na podatek. Pozostaje on bowiem płatnikiem w stosunku do pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Inaczej jest w przypadku zleceniobiorcy, rozliczającego przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Pobór zaliczek powinien nastąpić wyłącznie z tytułu umowy zlecenia. Kwota zasiłku nie jest związana ze zleceniem, a w konsekwencji – nie uznaje się jej za należącej do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Stąd też pracodawca wypłaca wyłącznie kwotę zasiłku chorobowego i nie pomniejsza jej o kwotę zaliczki na podatek. Wypłatę ujmuje następnie w rocznej informacji podatkowej PIT-8C, przesyłanej zleceniobiorcy i Urzędowi Skarbowemu (por. art. 42a ustawy o PIT).

Pit-11 a PIT-8c


Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym pracodawca musi sporządzić PIT-11 na rzecz zatrudnionego na umowę o pracę. W informacji wskazuje kwoty zaliczek na podatek z tytułu przychodu ze stosunku pracy. W przypadku wypłat wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku w pozycji „wynagrodzenie z umowy o pracę” ująć należy również kwoty powyższe kwoty zasiłków. Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji PIT-11 "należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy (...)" – ująć należy w polu dot. stosunku pracy.

Jeżeli wypłat dokona ZUS. kwoty ująć należy w pozycji „inne źródła przychodów”. Wypłat dokonywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ujmuje się w PIT-11; sporządzi on dodatkową informację PIT-11A.

Wypłaty zasiłku chorobowego na rzecz zleceniobiorców ujmuje się w informacji PIT-8C. Stąd też zleceniobiorca otrzyma dwie informacje: PIT-11 z tytułu przychodów ze zlecenia, w tym z tytułu kwot zaliczek na podatek, oraz PIT-8C, w związku z wypłaconym świadczeniem chorobowym. PIT-8C zawierać będzie kwoty zasiłku, bez wskazania wartości zaliczek na podatek. Te zleceniobiorca musi rozliczyć samodzielnie (por. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 marca 2010 r., sygn. akt IPPB2/415-781/09-4/MK).


Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki