Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów 2015 r.

zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 111,25 zł miesięcznie; 1 335,00 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 139,06 zł miesięcznie; 1 668,72 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 2 002,05 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 2 502,56 zł rocznie

Koszty uzyskania przychodów 2014 r.

zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 111,25 zł miesięcznie; 1 335,00 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 139,06 zł miesięcznie; 1 668,72 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 2 002,05 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 2 502,56 zł rocznie

Koszty uzyskania przychodów 2013 r.

zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 111,25 zł miesięcznie; 1 335,00 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 139,06 zł miesięcznie; 1 668,72 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 2 002,05 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 2 502,56 zł rocznie

Koszty uzyskania przychodów 2012 r.

zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 111,25 zł miesięcznie; 1 335,00 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 139,06 zł miesięcznie; 1 668,72 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 2 002,05 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 2 502,56 zł rocznie

Koszty uzyskania przychodów 2010 r.

zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 111,25 zł miesięcznie; 1 335,00 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 139,06 zł miesięcznie; 1 668,72 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 2 002,05 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 2 502,56 zł rocznie

Koszty uzyskania przychodów 2008 r.

zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 111,25 zł miesięcznie; 1 335,00 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 139,06 zł miesięcznie; 1 668,72 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 2 002,05 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 2 502,56 zł rocznie

Koszty uzyskania przychodów 2007 r.

zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 108,50 zł miesięcznie; 1 302,00 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 135,63 zł miesięcznie; 1 627,56 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 1 953,23 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 2 441,54 zł rocznie

Koszty uzyskania przychodów 2006 r.

koszty jeden zakład miesięcznie 102,25 zł
rocznie 1 227 zł
koszty kilka zakładów nie może przekroczyć rocznie 1 840,77 zł
dojeżdżający jeden zakład miesięcznie 127,82 zł
rocznie 1 533,84 zł
dojeżdżający kilka zakładów nie może przekroczyć rocznie 2 300,94 zł
kwota zmniejszająca podatek miesięczna 44,17 zł
roczna 530,08 zł

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Koszty uzyskania przychodów 2005 r.

zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 102,25 zł miesięcznie; 1 227,00 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 127,82 zł miesięcznie; 1 533,84 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 1 840,77 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 2 300,94 zł rocznie

Koszty uzyskania przychodów 2004 r.

zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 102,25 zł miesięcznie; 1 227,00 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 127,82 zł miesięcznie; 1 533,84 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 1 840,77 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 2 300,94 zł rocznie

Koszty uzyskania przychodów 2003 r.

zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 99,96 zł miesięcznie; 1 199,52 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 124,95 zł miesięcznie; 1 499,40 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 1 799,37 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 2 249,21 zł rocznie

Koszty uzyskania przychodów 2002 r.

zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 96,26 zł miesięcznie; 1 155,12 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 120,33 zł miesięcznie; 1 443,90 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 1 732,72 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 2 165,90 zł rocznie

Koszty uzyskania przychodów 2001 r.

zatrudnieni na jeden etat w miejscu zamieszkania 92,56 zł miesięcznie; 1 110,72 zł rocznie
poza miejscem zamieszkania 115,70 zł miesięcznie; 1 388,40 zł rocznie
zatrudnieni na wielu etatach w miejscu zamieszkania 92,56 zł miesięcznie w każdym zakładzie pracy; 1 666,08 zł
poza miejscem zamieszkania 115,70 zł miesięcznie w każdym zakładzie pracy; 2 082,60 zł rocznie

Koszty uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów według ordynacji podatkowej są koszty, jakie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

W przepisach nie ma zamkniętej listy wydatków, jednak, aby uznać poniesiony wydatek za koszt uzyskania przychodu, musi on spełniać następujące warunki:

  • musi zostać poniesiony przez podatnika
  • jego celem było osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów
  • nie znalazł się na liście typów wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów nie dotyczą wyłącznie podatników prowadzących działalność gospodarczą, ale również podatników zatrudnionych między innym na podstawie umowy o pracę. W tym przypadku wspomniane koszty nie są rozliczane na podstawie konkretnych poniesionych wydatków, wynikających z prawidłowych dowodów księgowych ewidencjonowanych przez podatników, lecz są ustalane ryczałtowo.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT od października 2019 roku obowiązują podwyższone koszty uzyskania przychodów. To oznacza, że wynagrodzenie netto pracowników wzrośnie. Biorąc pod uwagę cały 2020 rok, osoba wykonująca pracę na etacie w tym samym miejscu, gdzie mieszka, może odliczyć od podstawy opodatkowania 3 tysiące złotych rocznie – wcześniej stawka ta wynosiła 1335 zł. Pracownik, który dojeżdża, może odliczyć już 3600 zł zamiast 1668,72 jak wcześniej.

Wyższe koszty dotyczą również osób, które są zatrudnione na więcej niż jednym etacie i wyniosą dla pracowników niedojeżdżających 4500 zł rocznie zamiast 2002,05 zł, a dla pracowników zamiejscowych 5400 zł zamiast 2502,56 zł.

Koszty w wysokości 20 lub 50 proc. uzyskanych przychodów

W przypadku innych źródeł przychodów, koszty ich uzyskania zostały określone ryczałtowo w wysokości 20 lub 50 proc. przychodów.

Stawka 20 proc. przychodów dotyczy:

  • przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
  • przychodów z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
  • przychodów osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (poza działalnością gospodarczą) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
  • przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • umów aktywizacyjnych – przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło.

Stawka 50 proc. przychodów dotyczy tych podatników, którzy korzystają z praw autorskich lub ich sprzedaży. Wysokość kosztów ryczałtowych wpływa na obniżenie podatku dochodowego. 50 proc. koszty dotyczą zarówno wykorzystywania praw autorskich w ramach realizacji umowy o pracę, zlecenie, o dzieło lub naliczane są do wynagrodzenia z tytułu umowy o przeniesienie prawa własności wynalazku lub innej podobnej, jeśli będą one związane np. z zapłatą twórcy za przeniesienie praw własności wynalazku, opłatą licencyjną w pierwszym roku pobierania tej opłaty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl