Kalkulator wynagrodzeń (płac) netto-brutto

Przelicz zarobki brutto i netto.

? Stawki składek do ZUS i podatku dochodowego ulegają częstym zmianom. Wpływa to na wysokość pensji netto i całkowitego kosztu pracodawcy. Wybierz rok, dla którego chcesz obliczyć wynagrodzenie.
? Wybierz kwotę brutto lub netto. Kwota netto to pensja wypłacana pracownikowi „na rękę”. Brutto to wynagrodzenie zawierające podatek, składki do ZUS i ubezpieczenie zdrowotne.
? Wprowadzona wartość zostanie przypisana do wszystkich miesięcy w roku. Aby zaktualizować wynagrodzenie dla poszczególnych miesięcy zmień odpowiednie wartości w tabeli poniżej.
 zł
 zł
 zł
? Pracownikowi zatrudnionemu poza miejscem zamieszkania (w innym mieście) przysługuje wyższa kwota kosztów uzyskania przychodu - 139,06 zł miesięcznie. Jeżeli zakład pracy znajduje się w tym samym mieście/wsi to koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 zł miesięcznie.
? Jest to kwota 46,33 zł (rocznie wynosi ona 556,02 zł) przysługująca do odliczenia od zaliczek za każdy miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie.
? Składki te są obowiązkowe. Składki te wynoszą: emerytalna 19,52% (połowę z tego finansuje pracodawca, połowę pracownik z kwoty brutto), rentowa - 6% (z tego 4,5% ponosi pracodawca, a 1,5% - pracownik z kwoty brutto). Składkę tę oblicza się od wyngrodzenia brutto. Jeżeli dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczenia (wiele umów) składki można opłacać dobrowolnie. Dodatkowo, składek tych nie muszą opłacać osoby będące uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.
? Składki te z umowy o dzieło opłaca się dobrowolnie. Wynoszą one: emerytalna 19,52% (połowę z tego finansuje pracodawca, połowę pracownik z kwoty brutto), rentowa - 6% (z tego 4,5% ponosi pracodawca, a 1,5% - pracownik z kwoty brutto). Składkę tę oblicza się od wyngrodzenia brutto.
? Składka ta jest dobrowolna. Wynosi ona 2,45% wynagrodzenia brutto. Składka w całości obciąża wynagrodzenie brutto (obniża wypłacaną wartość wynagrodzenia). Opłacanie dobrowolnie składki wymaga zgłoszenia do ZUS. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jest ona podstawą ubiegania się o zasiłek chorobowy.
? Składka ta jest dobrowolna. Wynosi ona 2,45% wynagrodzenia brutto. Składka w całości obciąża wynagrodzenie brutto (obniża wypłacaną wartość wynagrodzenia). Opłacanie dobrowolnie składki wymaga zgłoszenia do ZUS. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jest ona podstawą ubiegania się o zasiłek chorobowy.
? Składka jest obowiązkowa. Wynosi ona 9% podstawy jej ustalenia, którą jest kwota przychodu, po odjęciu od niego naliczonych składek emerytalnych, rentowych i chorobowych. Składkę tę opłaca się z każdego tytułu zatrudnienia również w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczenia. Wyjątkowo składki tej nie muszą opłacać osoby będące uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.
? Składka jest dobrowolna. Wynosi ona 9% podstawy jej ustalenia, stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu.
? Do wynagrodzenia pracownika można stosować 50% koszty uzyskania przychodów, jeśli jego praca stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Jednak konieczne postanowienia muszą być zawarte w umowie z pracodawcą. Podwyższone koszty mogą dotyczyć tylko części lub całości wynagrodzenia.

Składki oraz koszty pracodawcy

Mies.
Brutto
emeryt.
rent.
chor.
zdrow.
Składki pracownika
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zaliczka
Netto
emeryt.
rent.
FP
FGŚP
Składki pracodawcy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Koszt *
Styczeń
0,00
0,00
0,00
0,00
Luty
0,00
0,00
0,00
0,00
Marzec
0,00
0,00
0,00
0,00
Kwiecień
0,00
0,00
0,00
0,00
Maj
0,00
0,00
0,00
0,00
Czerwiec
0,00
0,00
0,00
0,00
Lipiec
0,00
0,00
0,00
0,00
Sierpień
0,00
0,00
0,00
0,00
Wrzesień
0,00
0,00
0,00
0,00
Paździenik
0,00
0,00
0,00
0,00
Listopad
0,00
0,00
0,00
0,00
Grudzień
0,00
0,00
0,00
0,00
Suma
0,00
0,00
0,00
0,00

Wprowadziłeś zmiany, które mają wpływ na wynik obliczeń.
Aby zaktualizować tabelę kliknij

Wprowadziłeś zmiany, które mają wpływ na wynik obliczeń.
Aby zaktualizować tabelę kliknij

Wprowadziłeś zmiany, które mają wpływ na wynik obliczeń.
Aby zaktualizować tabelę kliknij

* Podany w kalkulatorze całkowity koszt zatrudnienia oprócz szczegółowo wyliczonych składek zawiera również składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,80% (styczeń-marzec 2018) i 1,67% (od 1 kwietnia 2018) podstawy jej ustalenia. Mimo że składka nie jest widoczna, kalkulator uwzględnia tę składkę, a wyliczenie całkowitego kosztu zatrudnienia obejmuje jej wartość.

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń to narzędzie, które pomaga oszacować wysokość płacy netto lub brutto w zależności od podstawy zatrudnienia. Dodatkowo można w nim uwzględnić pracę poza miejscem zamieszkania, kwotę wolną, wspólne rozliczenie z małżonkiem czy autorskie koszty uzyskania przychodu, ponieważ czynniki te zaważają na końcowej kwocie wynagrodzenia.

Narzędzie do wyliczania wynagrodzeń Bankier.pl służy do oszacowania nie tylko pensji pracownika, ale również wyodrębnia składki ponoszone przez pracodawcę i ostateczny koszt zatrudnienia. Ten ostatni oprócz składek ma ubezpieczenia społeczne, chorobowe i zdrowotne zawiera daninę na ubezpieczenie wypadkowe (1,67 proc. od 1 kwietnia 2019 roku).

Jak skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń

Aby poznać swoje wynagrodzenie netto, należy zaznaczyć opcję „Licz dla kwot brutto”, następnie określić typ umowy i wpisać płacę, jaka widnieje na podpisanej przez pracownika umowie. Dodatkowo kalkulator wynagrodzeń pozwala uwzględnić koszty uzyskania przychodu – czy są to ustawowe, podwyższone (przez pracę poza miejscem zamieszkania) czy autorskie. Narzędzie do liczenia płacy brutto-netto pozwala na oszacowanie wynagrodzenia w przypadku umowy-zlecenie, umowy o dzieło i umowy o pracę.

  • Wynagrodzenie brutto to kwota, która najczęściej widnieje na zawartej umowie (np. o pracę lub cywilnoprawnej), zawiera podatek dochodowy oraz w zależności od podstawy zatrudnienia składki na ubezpieczenia chorobowe, zdrowotne i społeczne. Kwota brutto podlega potrąceniom o wspomniane należne świadczenia.
  • Wynagrodzenie netto jest kwotą, którą pracownik otrzymuje na konto, jest to płaca do wypłaty. Stawka netto jest ostateczną sumą po potrąceniu podatku i składek ZUS.  Potocznie nazywana jest kwotą „na rękę”.

Dodatkowo kalkulator płac brutto-netto pozwala uwzględnić:

  • Pracę poza miejscem zamieszkania – w przypadku kiedy pracownik ponosi wydatki związane z transportem do miejsca pracy, może zapłacić niższy podatek. Zatrudnionemu przysługuje wówczas wyższa kwota uzyskania przychodu – 139,06 zł miesięcznie, natomiast w przypadku kiedy zakład pracy znajduje się w tym samym mieście lub wsi to koszty wynoszą 111,25 zł miesięcznie.
  • Kwotę wolną, która jest domyślnie zaznaczona w aplikacji. Wynosi 46,33 zł i przysługuje do odliczenia od zaliczek za każdy miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie.
  • Wspólne rozliczenie z małżonkiem – pracownicy mogą skorzystać z tej ulgi, jeśli dochód jest opodatkowany według skali podatkowej. Jest to korzystne w przypadku przekroczenia przez któregoś z małżonków progu podatkowego do poboru zaliczki według 32 proc. Przy wspólnym rozliczeniu po złożeniu płatnikowi oświadczenia, nie dojdzie do poboru zaliczki w takiej wysokości.
  • Autorskie koszty uzyskania przychodu. W kalkulatorze wynagrodzeń można stosować 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, jeżeli praca stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Podwyższone koszty mogą dotyczyć części lub całości wynagrodzenia.

Dzięki aplikacji pracodawca może poznać, w jakiej wysokości powinny zostać odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, chorobowe i zdrowotne, poznać zaliczkę na podatek dochodowy PIT oraz wyliczyć całkowity koszt pracy przy założeniu, że pracownik jest zatrudniony w ramach jednego etatu i nie występują dodatkowe obciążenia.

Przypominamy, że od 1 października 2019 miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy zmieniły się i wynoszą:

  • z 111,25 zł na 250 zł dla pracownika miejscowego na jednym etacie,
  • z 139,06 zł na 300 zł dla pracownika dojeżdżającego.

Składki ZUS 2019 r.

W zależności od podstawy zatrudnienia pracodawca ma obowiązek w zakresie opłaty ubezpieczeń, o czym szerzej pisaliśmy w artykule „Umowa-zlecenie a umowa o pracę – różnice”. Warto pamiętać, że ubezpieczeniami społecznymi i składką na ubezpieczenie zdrowotne zatrudniony na umowie zlecenie jest objęty obowiązkowo tylko w wypadku, jeśli dla zatrudnionego jest to jedyny tytuł do ubezpieczenia (nie jest zatrudniony nigdzie indziej na umowę o pracę). Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia chorobowego – jest ono dobrowolne dla zleceniobiorców i aby je odprowadzać, należy złożyć stosowny wniosek pracodawcy.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców w 2019 r.

Emerytalne

558,08 zł

Rentowe

228,72 zł

Chorobowe

70,05 zł

Wypadkowe

0,67 – 3,33 proc.

Fundusz pracy

70,05 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

342,32 zł

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kwota, jaką pracodawca umieszcza na umowie, jest najczęściej kwotą brutto. Dzięki kalkulatorowi płac brutto-netto można obliczyć, ile ostatecznie trafi na rachunek zatrudnionego po potrąceniu należnych świadczeń.

Kalkulator nie wykonuje obliczeń dla pracowników poniżej 26. roku życia korzystających z ulgi "Bez PIT dla młodych"

Zobacz też:

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl