Kalkulator wynagrodzeń (płac) brutto - netto

Przelicz zarobki brutto i netto

brutto netto na rękę

Szczegółowe składki oraz koszty

Pracownik

Pracodawca


MIESIĄC BRUTTO Składka ZALICZKA PPK Składka FP FGŚP PPK NETTO KOSZTY
EMERYTALNA RENTOWA CHOROBOWA ZDROWOTNA ZDROWOTNA ODLICZANA EMERYTALNA RENTOWA WYPADKOWA
Styczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwiecień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czerwiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierpień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wrzesień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Październik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listopad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grudzień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIESIĄC BRUTTO KOSZTY Składka SUMA ZUS ZALICZKA PIT ZYSK / STRATA
EMERYTALNA RENTOWA CHOROBOWA ZDROWOTNA ZDROWOTNA ODLICZANA FP WYPADKOWA
Styczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwiecień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czerwiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierpień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wrzesień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Październik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listopad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grudzień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń to narzędzie, które pomaga oszacować wysokość płacy netto lub brutto w zależności od podstawy zatrudnienia. Dodatkowo można w nim uwzględnić pracę poza miejscem zamieszkania, kwotę wolną, wspólne rozliczenie z małżonkiem czy autorskie koszty uzyskania przychodu, ponieważ czynniki te decydują o końcowej kwocie wynagrodzenia.

Kalkulator wynagrodzeń Bankier.pl służy do oszacowania nie tylko pensji pracownika, ale również wyodrębnia składki ponoszone przez pracodawcę i ostateczny koszt zatrudnienia. Ten ostatni oprócz składek uwzględnia ubezpieczenia społeczne, chorobowe i zdrowotne oraz zawiera daninę na ubezpieczenie wypadkowe (1,67 proc. od 1 kwietnia 2019 roku). Pozwala więc w łatwy sposób oszacować kwotę brutto/netto oraz poznać koszty pracodawcy. Sprawdzi się przy tym w różnych sytuacjach: zarówno kiedy pracownika i pracodawcę łączy umowa o pracę, jak i umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Kalkulator wynagrodzeń jest cennym narzędziem dla obu stron umowy.

Wynagrodzenie brutto i netto: od czego zależy?

Chociaż z punktu widzenia pracownika jego wynagrodzenie to kwota, którą każdego miesiąca otrzymuje w zamian za wywiązywanie się ze swoich obowiązków od pracodawcy, w rzeczywistości to zagadnienie wygląda nieco inaczej. Z tego powodu suma brutto i netto znacząco się od siebie różnią:

  • Wynagrodzenie brutto to kwota, która najczęściej widnieje na zawartej umowie (np. o pracę lub cywilnoprawnej), zawiera podatek dochodowy oraz w zależności od podstawy zatrudnienia składki na ubezpieczenia chorobowe, zdrowotne i społeczne. Kwota brutto podlega potrąceniom o wspomniane należne świadczenia.
  • Wynagrodzenie netto jest kwotą, którą pracownik otrzymuje na konto, jest to płaca do wypłaty. Stawka netto jest ostateczną sumą po potrąceniu podatku i składek ZUS. Potocznie nazywana jest kwotą „na rękę”. 

Warto mieć jednak świadomość, że większość składek wchodzących w skład wynagrodzenia brutto pracodawca odprowadza w imieniu pracownika. Koniec końców ten również czerpie z nich określony zysk, otrzymując np. dostęp do publicznej służby zdrowia czy odkładając środki na emeryturę. Poza tym kwota brutto uwzględnia również zaliczkę na podatek dochodowy, której opłacenie jest obowiązkowe. Wykonywanie obowiązków na podstawie umów cywilnoprawnych może ułatwić oszczędności w tym zakresie, z drugiej strony nie zawsze zapewni możliwość korzystania z tego typu wsparcia. 

Jak korzystać z kalkulatora wynagrodzeń?

Widniejące w ofertach pracy i na umowach wynagrodzenie brutto nie pozwala na łatwe określenie środków, jakie realnie wpłyną każdego miesiąca na konto. Choć obliczenia same w sobie są dosyć skomplikowane, przygotowany kalkulator sprawi, że nie będzie to wcale trudny i pracochłonny proces. Aby poznać swoje wynagrodzenie netto, należy zaznaczyć opcję „Licz dla kwot brutto”, następnie określić typ umowy i wpisać płacę, jaka widnieje na podpisanej umowie. Dodatkowo kalkulator wynagrodzeń pozwala uwzględnić koszty uzyskania przychodu – czy są to ustawowe, podwyższone (przez pracę poza miejscem zamieszkania) czy autorskie. Kalkulator do liczenia płacy brutto-netto pozwala na oszacowanie wynagrodzenia w przypadku umowy zlecenie, umowy o dzieło i umowy o pracę.

Dodatkowo kalkulator płac brutto-netto pozwala uwzględnić: 

  • Pracę poza miejscem zamieszkania – w przypadku kiedy pracownik ponosi wydatki związane z transportem do miejsca pracy, może zapłacić niższy podatek. Zatrudnionemu przysługuje wówczas wyższa kwota uzyskania przychodu – 300,00 zł miesięcznie, natomiast w przypadku kiedy zakład pracy znajduje się w tym samym mieście lub wsi, koszty wynoszą 250,00 zł miesięcznie.
  • Kwotę wolną, którą domyślnie uwzględnia kalkulator. Wynosi 425 zł i przysługuje do odliczenia od zaliczek za każdy miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie.
  • Autorskie koszty uzyskania przychodu. Kalkulator wynagrodzeń umożliwia uwzględnienie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, jeżeli praca stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Podwyższone koszty mogą dotyczyć części lub całości wynagrodzenia.

Kalkulator wynagrodzeń pozwala zarówno na określenie wysokości pensji w ujęciu miesięcznym, jak i wynagrodzeń rocznych. Pokaże także realnie ponoszone koszty w wybranych odcinkach czasu i w całym okresie rozliczeniowym.

Koszty pracodawcy a wysokość wynagrodzenia

Częstym błędem jest łączenie wynagrodzenia brutto z całkowitym wydatkiem ponoszonym przez pracodawcę. Należy mieć przy tym na uwadze, że koszt pracodawcy będzie jeszcze wyższy. Jeżeli z pracownikiem łączy go umowa o pracę, doliczyć trzeba będzie dodatkowe składki, w tym wynoszącą 9,76% wymiaru podstawy składkę na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe (6,50% wymiaru podstawy), Fundusz Pracy (2,45% wymiaru podstawy), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% wymiaru składek) oraz ubezpieczenie wypadkowe. Koszty pracodawcy będą niższe, jeżeli łączy go z pracownikiem umowa zlecenie lub umowa o dzieło.

Kalkulator wynagrodzeń umożliwia pracodawcy zorientowanie się, w jakiej wysokości powinny zostać odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, chorobowe i zdrowotne, poznać zaliczkę na podatek dochodowy PIT oraz wyliczyć całkowity koszt pracy przy założeniu, że pracownik jest zatrudniony w ramach jednego etatu i nie występują dodatkowe obciążenia.

Przypominamy, że od 1 października 2019 miesięczne koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy zmieniły się i wynoszą:

  • z 111,25 zł na 250 zł dla pracownika miejscowego na jednym etacie,
  • z 139,06 zł na 300 zł dla pracownika dojeżdżającego. 

Składki ZUS 2022 r.

W zależności od podstawy zatrudnienia pracodawca ma obowiązek w zakresie opłaty ubezpieczeń, o czym szerzej pisaliśmy w artykule „Umowa-zlecenie a umowa o pracę – różnice”. Warto pamiętać, że ubezpieczeniami społecznymi i składką na ubezpieczenie zdrowotne zatrudniony na umowie zlecenie jest objęty obowiązkowo tylko w wypadku, jeśli dla zatrudnionego jest to jedyny tytuł do ubezpieczenia (nie jest zatrudniony nigdzie indziej na umowę o pracę). Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia chorobowego – jest ono dobrowolne dla zleceniobiorców i aby je odprowadzać, należy złożyć stosowny wniosek pracodawcy.

Kwota, jaką pracodawca umieszcza na umowie, jest najczęściej kwotą brutto. Dzięki kalkulatorowi płac brutto-netto można obliczyć, ile ostatecznie trafi na rachunek zatrudnionego po potrąceniu należnych świadczeń.

Wynagrodzenie brutto/netto a forma umowy

Wysokość wynagrodzenia to jeden z najistotniejszych elementów oferty pracy. Kwota netto zależy ostatecznie od wielu czynników, w tym typu umowy łączącej pracownika (lub zleceniobiorcę) z pracodawcą (lub zleceniodawcą). W niektórych przypadkach pracownik zyska możliwość wyboru pomiędzy kilkoma różnymi typami umów. 

Umowa o pracę wiąże się z największymi kosztami i koniecznością odprowadzenia najwyższych składek, podobne koszty dotyczą również umowy zlecenia, choć te będą nieznacznie niższe. Na pozostawienie w kieszeni pracownika największych środków pozwala natomiast umowa o dzieło. Oczywiście obok wymiaru finansowego istotne są również kwestie prawne, dlatego nie w każdym przypadku możliwe będzie skorzystanie z wybranej opcji. Otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło przekłada się również na kwestie ubezpieczeniowe: dziełobiorca będzie opłacał ubezpieczenie emerytalne tylko wtedy, kiedy zawiera umowę o dzieło z pracodawcą lub gdy wykonywana jest na jego rzecz. Warto wziąć to pod uwagę, wybierając formę zatrudnienia, i odpowiednio zatroszczyć się o swoje finanse po ustaniu działalności zawodowej.

Podatek dochodowy a wysokość wynagrodzenia

Bardzo istotnym czynnikiem, wpływającym na wynagrodzenie netto, jest podatek dochodowy PIT. Ten kojarzy się głównie ze składaną raz do roku deklaracją, jednak w rzeczywistości każdego miesiąca prawodawca odprowadza od wynagrodzenia zaliczkę na podatek. Aby ją obliczyć, należy od kwoty brutto odjąć kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, a także koszty uzyskania przychodu. Wynik, zaokrąglony do pełnych złotówek, będzie podstawą do obliczenia podatku. Od niej należy także odjąć kwotę wolną od podatku. Zaliczka na podatek dochodowy jest odprowadzana od wszystkich typów umów. Zapłacimy ją więc niezależnie od tego, czy wiąże nas umowa o pracę, umowa zlecenie czy wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy o dzieło. Kalkulator wynagrodzeń będzie pomocny w ustaleniu wysokości zaliczki zarówno w poszczególnych miesiącach, jak i w trakcie całego roku. Warto pamiętać jednak, że składając roczną deklarację podatkową możliwe jest zastosowanie ulg i odliczeń, które pozwolą na uzyskanie dodatkowych oszczędności.

Podatek dochodowy zależy od wysokości osiąganych dochodów: w pierwszym progu stawka wynosi 17%, natomiast w drugim (po przekroczeniu 120 000 zł dochodu) 32%. Na atrakcyjną ulgę mogą liczyć jednak osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Poziom ich wynagrodzeń będzie wyższy, co okaże się dobrym wsparciem na starcie kariery zawodowej.

Osoby do 26 roku życia a podatek dochodowy 

Od 1 sierpnia 2019 roku w szczególnym położeniu znalazły się osoby do 26 roku życia. W ich przypadku ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dodatkowej ulgi "zerowy PIT dla młodych". Wynagrodzenie będzie więc zdecydowanie wyższe. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia nie zapłaci podatku, jeżeli nie przekroczy drugiego progu podatkowego. Nawet w takiej sytuacji konieczne stanie się odprowadzanie podatku jedynie od dochodu osiągniętego powyżej tego progu. Aby poznać wynagrodzenie netto osoby, która nie ukończyła 26 roku życia, również można wykorzystać kalkulator. Wystarczy jedynie wybrać określoną opcję w ustawieniach dotyczących wynagrodzeń.

Zobacz też:

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl