Kalkulator wynagrodzeń (płac) brutto - netto

Przelicz zarobki brutto i netto

brutto netto

Szczegółowe składki oraz koszty

Pracownik

Pracodawca


MIESIĄC BRUTTO Składka ZALICZKA PPK Składka FP FGŚP PPK NETTO KOSZTY
EMERYTALNA RENTOWA CHOROBOWA ZDROWOTNA ZDROWOTNA ODLICZANA EMERYTALNA RENTOWA WYPADKOWA
Styczeń
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luty
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzec
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwiecień
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maj
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czerwiec
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipiec
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierpień
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wrzesień
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Październik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listopad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grudzień
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń to narzędzie, które pomaga oszacować wysokość płacy netto lub brutto w zależności od podstawy zatrudnienia. Dodatkowo można w nim uwzględnić pracę poza miejscem zamieszkania, kwotę wolną, wspólne rozliczenie z małżonkiem czy autorskie koszty uzyskania przychodu, ponieważ czynniki te zaważają na końcowej kwocie wynagrodzenia.

Narzędzie do wyliczania wynagrodzeń Bankier.pl służy do oszacowania nie tylko pensji pracownika, ale również wyodrębnia składki ponoszone przez pracodawcę i ostateczny koszt zatrudnienia. Ten ostatni oprócz składek ma ubezpieczenia społeczne, chorobowe i zdrowotne zawiera daninę na ubezpieczenie wypadkowe (1,67 proc. od 1 kwietnia 2019 roku).

Jak skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń

Aby poznać swoje wynagrodzenie netto, należy zaznaczyć opcję „Licz dla kwot brutto”, następnie określić typ umowy i wpisać płacę, jaka widnieje na podpisanej przez pracownika umowie. Dodatkowo kalkulator wynagrodzeń pozwala uwzględnić koszty uzyskania przychodu – czy są to ustawowe, podwyższone (przez pracę poza miejscem zamieszkania) czy autorskie. Narzędzie do liczenia płacy brutto-netto pozwala na oszacowanie wynagrodzenia w przypadku umowy-zlecenie, umowy o dzieło i umowy o pracę.

  • Wynagrodzenie brutto to kwota, która najczęściej widnieje na zawartej umowie (np. o pracę lub cywilnoprawnej), zawiera podatek dochodowy oraz w zależności od podstawy zatrudnienia składki na ubezpieczenia chorobowe, zdrowotne i społeczne. Kwota brutto podlega potrąceniom o wspomniane należne świadczenia.
  • Wynagrodzenie netto jest kwotą, którą pracownik otrzymuje na konto, jest to płaca do wypłaty. Stawka netto jest ostateczną sumą po potrąceniu podatku i składek ZUS.  Potocznie nazywana jest kwotą „na rękę”.

Dodatkowo kalkulator płac brutto-netto pozwala uwzględnić:

  • Pracę poza miejscem zamieszkania – w przypadku kiedy pracownik ponosi wydatki związane z transportem do miejsca pracy, może zapłacić niższy podatek. Zatrudnionemu przysługuje wówczas wyższa kwota uzyskania przychodu – 300,00 zł miesięcznie, natomiast w przypadku kiedy zakład pracy znajduje się w tym samym mieście lub wsi to koszty wynoszą 250,00 zł miesięcznie.
  • Kwotę wolną, która jest domyślnie zaznaczona w aplikacji. Wynosi 46,76 zł i przysługuje do odliczenia od zaliczek za każdy miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie.
  • Wspólne rozliczenie z małżonkiem – pracownicy mogą skorzystać z tej ulgi, jeśli dochód jest opodatkowany według skali podatkowej. Jest to korzystne w przypadku przekroczenia przez któregoś z małżonków progu podatkowego do poboru zaliczki według 32 proc. Przy wspólnym rozliczeniu po złożeniu płatnikowi oświadczenia, nie dojdzie do poboru zaliczki w takiej wysokości.
  • Autorskie koszty uzyskania przychodu. W kalkulatorze wynagrodzeń można stosować 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, jeżeli praca stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Podwyższone koszty mogą dotyczyć części lub całości wynagrodzenia.

Dzięki aplikacji pracodawca może poznać, w jakiej wysokości powinny zostać odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, chorobowe i zdrowotne, poznać zaliczkę na podatek dochodowy PIT oraz wyliczyć całkowity koszt pracy przy założeniu, że pracownik jest zatrudniony w ramach jednego etatu i nie występują dodatkowe obciążenia.

Przypominamy, że od 1 października 2019 miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy zmieniły się i wynoszą:

  • z 111,25 zł na 250 zł dla pracownika miejscowego na jednym etacie,
  • z 139,06 zł na 300 zł dla pracownika dojeżdżającego.

Składki ZUS 2020 r.

W zależności od podstawy zatrudnienia pracodawca ma obowiązek w zakresie opłaty ubezpieczeń, o czym szerzej pisaliśmy w artykule „Umowa-zlecenie a umowa o pracę – różnice”. Warto pamiętać, że ubezpieczeniami społecznymi i składką na ubezpieczenie zdrowotne zatrudniony na umowie zlecenie jest objęty obowiązkowo tylko w wypadku, jeśli dla zatrudnionego jest to jedyny tytuł do ubezpieczenia (nie jest zatrudniony nigdzie indziej na umowę o pracę). Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia chorobowego – jest ono dobrowolne dla zleceniobiorców i aby je odprowadzać, należy złożyć stosowny wniosek pracodawcy.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców w 2020 r.

Emerytalne

612,19 zł

Rentowe

250,90 zł

Chorobowe

76,84 zł

Wypadkowe

1,67 proc.

Fundusz pracy

76,84 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

362,34 zł

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kwota, jaką pracodawca umieszcza na umowie, jest najczęściej kwotą brutto. Dzięki kalkulatorowi płac brutto-netto można obliczyć, ile ostatecznie trafi na rachunek zatrudnionego po potrąceniu należnych świadczeń.

Kalkulator nie wykonuje obliczeń dla pracowników poniżej 26. roku życia korzystających z ulgi "Bez PIT dla młodych"

Zobacz też:

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl