Umowa-zlecenie - wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Praca na umowie-zleceniu to dla wielu młodych i słabiej wykształconych osób często konieczność, a nie wybór. W porównaniu z umową o pracę pracownik na mniej praw i przywilejów, jednak ze względu na większą elastyczność dla niektórych osób ta forma zatrudnienia może być lepsza niż umowa o pracę.

Na samym początku należy zaznaczyć, że umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że przy jej zawieraniu, wykonywaniu, rozwiązywaniu czy rozstrzyganiu wszelkich sporów zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (konkretnie art. 734-751), a nie Kodeksu pracy. Przez umowę-zlecenie należy rozumieć zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach określonych w umowie.

Sprawdź, gdzie otrzymasz najtańszą gotówkę

Pracodawcy często wykorzystują umowę-zlecenie jako zamiennik umowy o pracę, który stanowi dla nich niższy koszt. Jeśli z treści umowy wynika konieczność wykonywania obowiązków osobiście, odpłatnie oraz w warunkach nadzoru oraz w miejscu i o czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę, to faktycznie mamy do czynienia z wykonywaniem umowy o pracę. Jeśli mimo to pracujemy na mocy umowy-zlecenia, to takie działanie pracodawcy może być podstawą do ukarania go grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 zł na mocy art. 281 Kodeksu pracy, a także do powództwa o ustalenie stosunku prawnego w formie umowy o pracę, co wiąże się z dodatkowymi prawami dla zatrudnionego.

Różnice między umową-zleceniem a umową o pracę

W obecnej sytuacji gospodarczej mimo wszystko czasami ciężko odróżnić, czy dana osoba wykonuje swoje obowiązki z mocy umowy o pracę, czy umowy-zlecenia. Od umowy o pracę umowę-zlecenie odróżniają następujące szczegóły:

  • zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu ani czasie, nie jest też zależny od zleceniodawcy,
  • zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią,
  • umowa-zlecenie niekoniecznie musi być odpłatna,
  • wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc,
  • zleceniobiorca za szkodę wyrządzona zleceniodawcy lub osobom trzecim w związku z wykonywanym zleceniem odpowiada całym swoim majątkiem.

Ruszył serwis LexBiznes
Ruszył serwis LexBiznes

Jakie zapisy muszą się znaleźć w umowie-zleceniu?

Określenie stron umowy

Jeśli umowa zawierana jest między osobami fizycznymi, to w umowie powinny znaleźć się imiona, nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania oraz numery dokumentów obu stron umowy oraz numery PESEL stron. Jeśli osoby fizyczne będące stronami umowy prowadzą działalność gospodarczą, potrzebna będzie nazwa działalności oraz Numer Identyfikacji Podatkowej. Jeśli jedną ze stron umowy jest spółka, konieczne będzie podanie nazwy spółki, adresu jej siedziby, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Na umowie-zleceniu powinno widnieć też miejsce i data zawarcia umowy.

Opis zlecenia i określenie zakresu współpracy

Strony muszą dokładnie opisać, na czym ma polegać świadczone zlecenie. Im dokładniej zostanie ono opisane, tym łatwiej będzie dochodzić ewentualnych roszczeń i rozstrzygać spory. Z drugiej strony, w umowie powinny znaleźć się również obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy, w tym dostarczenie odpowiednich materiałów do wykonania zlecenia.

Termin i wynagrodzenie

Umowa powinna regulować również czas trwania zlecenia, z podaniem dnia jego rozpoczęcia oraz zakończenia (lub oznaczenie, że umowa jest na czas nieoznaczony). Oczywiście, umowę można wypowiedzieć w trakcie jej trwania. Jeśli chodzi o wynagrodzenie – należy ustalić jego wysokość i rodzaj, a także formę i termin płatności.

Odpowiedzialność

Gorący temat:

Rynek pracy

W umowie-zleceniu powinien znaleźć się także zapis, który reguluje sytuację niedopełnienia umowy. Może to dotyczyć niewykonania zlecenia w terminie oraz wykonania w sposób wadliwy lub nienależyty. W tym punkcie należy też określić konsekwencje takich zdarzeń – na przykład anulowanie zlecenia bądź pomniejszenie wynagrodzenia.

Dodatkowo, w umowie strony mogą zastrzec, że nie dopuszcza się powierzania zleconych czynności osobom trzecim. Można dodać również zapis, że w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (co jest jedynie potwierdzeniem), a także fakt, że wszelkie zmiany w umowie mogą być wprowadzane jedynie przez formę pisemną, pod rygorem nieważności. Oczywiście umowa powinna być własnoręcznie podpisana przez obie strony.

Należy jednak nadmienić, że umowa-zlecenie w przeciwieństwie do umowy o pracę nie musi być zawarta na piśmie. Strony mogą zawrzeć umowę-zlecenie także w formie ustnej, a wszelkie zmiany umowy zawarte w tej formie również mogą być wprowadzone w ten sam sposób. Dodatkowo, jeśli umowa-zlecenie nie stanowi inaczej, to nie obowiązują nas m.in. przepisy ochronne dotyczące czasu pracy, minimalne wynagrodzenie, prawo do urlopu, prawo do przerw w pracy ani okres wypowiedzenia.

Kredyt hipoteczny z Umową - Zlecenie? Sprawdź oferty banków

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
65 105 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
52 67 ~lukasz

Mam pytanie, czy pracodawca jest zobowiązany podpisać umowę zlecenie w pierwszym dniu pracy?
Jak przerwalem prace, czy pracodawca musi mi wypłacić wynagrodzenie?

! Odpowiedz
14 19 ~Krystian

Trochę inaczej opisaną umowę zlecenie znalazłem tez tutaj: https://6krokow.pl/umowy-cywilnoprawne-czyli-umowa-o-dzielo-i-zlecenie/

! Odpowiedz
22 13 ~Aga

Witam serdecznie mam pytanie mąż pracuje na umowę o pracę. Druga firma zachęca do do zrobienia pewnej robótki na umowę zlecenie jak będzie to wyglądało czy mogą nam zabrać świadczenia rodzinne jeżeli mąż w tej firmie jest zatrudniony na najniższej krajowej a za to usunę ma wziąść od 2000 do 3000 tys proszę o pomoc

! Odpowiedz
13 13 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 9 ~Weronika

Jest pracy jeszcze na umowy nie pracujcie bez bo do niczego wam sie to nie liczy a w razie wypadku to problem sie dopiero zscznie. Pozdrawiam

! Odpowiedz
16 29 ~Marlena

Witam . Jestem " zatrudniona " na umowę zlecenie , pracuję już 2 tygodnie , ale nie otrzymałam jeszcze umowy do ręki ! Czy to jest możliwe? Czy gdy odejdę/zrezygnuję z pracy to czy należy mi się wynagrodzenie za przepracowane dni w tym święta ? Pozdrawiam

! Odpowiedz
8 7 ~Syall

Umowy ustne w prawie polskim są tak samo wiążące jak te pisemne... w tym jednak wypadku trudno będzie udowodnić wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy. A tak naprawdę jeżeli nie będzie on chciał być fer,wszystko zależeć będzie od tego czy jesteś w stanie udowodnić pracę dla niego.

! Odpowiedz
5 3 ~kamil

sytuacja nie tylko jeden, nie może pracuje pracy bez papieru. nie wazna jaka umowa nie było problem np. wypłata . ustnie to nie każdy trzyma a najlepiej papier, pozdrawiam

! Odpowiedz
1 4 ~moni113

Dodam jeszcze ze to praca w sklepie całodobowym

! Odpowiedz

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.