GPW: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2019-10-10 17:51
publikacja
2019-10-10 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_zmian_dokonanych_w_Statucie_GPW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Content_of_amendments_to_GPW_Articles_of_Association.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-10
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, że powziął informację o tym, że w dniu 10 października 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zostały zarejestrowane zmiany Statutu GPW przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW nr 23 w dniu 17 czerwca 2019 r., których treść zawarta jest w Załączniku.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Treść zmian dokonanych w Statucie GPW.pdfTreść zmian dokonanych w Statucie GPW.pdf Treść zmian dokonanych w Statucie GPW
Content of amendments to GPW Articles of Association.pdfContent of amendments to GPW Articles of Association.pdf Content of amendments to GPW Articles of Association

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 27/2019Date: 10 October 2019Topic: Court registration of amendments to the Articles of Association of the Warsaw Stock ExchangeLegal Basis: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic reportsContent:The Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”) informs that on 10 October 2019, the amendments of the GPW Articles of Association adopted in Resolution No. 23 of the Ordinary General Meeting of the Company on 17 June 2019, the content of which is contained in the Attachment were registered by the District Court for the City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register.Legal basis:§ 5.1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-10 Piotr Borowski Członek Zarządu
2019-10-10 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki