REKLAMA

XTPL S.A.: Uznanie ochrony patentowej od Izraelskiego Urzędu Patentowego.

2022-09-26 11:13
publikacja
2022-09-26 11:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-26
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Uznanie ochrony patentowej od Izraelskiego Urzędu Patentowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”, “XTPL”] informuje, że w dniu 23 września 2022, w godzinach wieczornych, Spółka otrzymała informację o warunkowym przyznaniu przez Izraelski Urząd Patentowy patentu na metodę formowania linii o szerokości poniżej 1 mikrometra z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierającego nanocząstki srebra tj. dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego “Bottom-up method for forming wire structures upon a substrate”.

Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie opłaty za jego wydanie do dnia 13 grudnia 2022 roku. W przypadku ewentualnego niespełnienia wymogu, Spółka przekaże odrębny komunikat bieżący.

Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 22-go marca 2016 roku. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 25 zgłoszeń patentowych i łącznie 3 przyznane patenty.

Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości potencjalnej komercjalizacji technologii Spółki w zakresie rozwiązań technologicznych Emitenta dla rynku elektroniki nowej generacji. Opisane zdarzenie stanowi potwierdzenie realizacji przez Spółkę strategii budowania rodziny patentowej dla rozwijanej technologii oraz produktów, co stanowić będzie element budujący wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych klientów przemysłowych.

W związku z powyższym oraz z uwagi na potwierdzenie unikalności rozwiązań technologicznych Spółki, a w dalszej kolejności na perspektywę postrzegania Emitenta przez inwestorów, Zarząd Emitenta uznał fakt wydania warunkowej decyzji przyznania Spółce patentu za informację poufną. W związku z powyższym, w opinii Zarządu spełnia kryteria wskazane w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:


Patent approval by the Israeli Patent Office.


Legal Basis:


Article 17(1) MAR - inside information


Content of the Report:


The Management Board of XTPL (“Issuer”, “Company”, “XTPL”) hereby
reports that on September 23rd, 2022 it received information about the
conditional approval of a patent by the Israeli Patent Office for the
method of forming lines with a width below 1 micrometer using the
XTPL-developed ink containing nanoparticles of silver. The patent was
granted in response to the patent application “Bottom-up method for
forming wire structures upon a substrate”.


The final formal requirement for obtaining the patent is to pay the
patent fee by December 13th, 2022. Should the requirement not be met,
the Company will communicate this in a separate current report. The
application procedure for this patent was initiated on March 22nd, 2016.
This is also the date when patent protection started for the invention.


The Company's portfolio currently includes 25 patent applications and a
total of 3 patents granted.


The patent protection will increase the value of the potential
commercialization of the Company's technology with respect to the
Issuer's technological solutions for the next generation electronics
market. The reported event confirms continued delivery of the Company’s
strategy of building a patent cloud for its proprietary technology and
products, which will contribute to building the Issuer's credibility
among potential industrial clients.


In view of the above, and considering the confirmation of uniqueness of
the Company's technological solutions, and then the outlook for the
Issuer's perception by investors, the Issuer's Management Board has
decided that the conditional decision to grant the patent to the Company
should be deemed inside information. For this reason, in the opinion of
the Management Board, the information meets the criteria set out in
Article 7(1) of the MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki