REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacja o spełnieniu warunku wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.

2019-04-29 16:04
publikacja
2019-04-29 16:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Informacja o spełnieniu warunku wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 11.02.2019 r., 7/2019 z dnia 09.04.2019 r. oraz 10/2019 z dnia 15.04.2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29.04.2019 r., Spółka otrzymała informację o spełnieniu się w dniu 17 kwietnia 2019 r. warunku wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A., ogłoszonego w dniu 11.02.2019 r. (dalej Wezwanie), tj. że w odpowiedzi na Wezwanie zostały złożone zapisy na co najmniej 6.091.852 Akcji, reprezentujących co najmniej 66% kapitału zakładowego ATREM S.A. i przy założeniu utraty uprzywilejowania co do głosu akcji imiennych w wyniku ich sprzedaży na rzecz Spółki, zgodnie z informacją zawartą w pkt 1 (i) Wezwania, będą uprawniały do nie mniej niż 66% ogólnej liczby głosów na WZA ATREM S.A. po rozliczeniu Wezwania.

Wobec powyższego, w związku z informacją podaną w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 15.04.2019 r., Spółka informuje, że wszystkie warunki Wezwania zostały spełnione.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz
(the Company), with reference to current report no. 3/2019 of
11/02/2019, 7/2019 of 09/04/2019 and 10/2019 of 15/04/2019, informs that
today (29/04/2019), the Company received an information on the
fulfillment since April 17, 2019 of the condition for a call to
subscribe for the sale of shares of ATREM S.A., announced on 11/02/2017
(the Tender Offer), i.e. that in response to the Call, subscriptions for
at least 6,091,852 shares were made and they are representing at least
66% of the share capital of ATREM S.A. and assuming the loss of
preferential voting rights for registered shares as a result of their
sale to the Company, according to the information contained in point 1
(i) of the Tender Offer, after settling the Call, they will entitle to
not less than 66% of the total number of votes at the General Meeting of
ATREM S.A.In view of the above, in connection with
the information provided in the current report no. 10/2019 of
15/04/2019, the Company informs that all conditions of the Call have
been met.This information is
considered to be confidential information subject to publication on the
basis of art. 17 (1) of Regulation (EU) no 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(Regulation on market abuse) and repealing Directive 2003/6/We of the
European Parliament and the Council and the Commission's Directive
2003/124 /WE, 2003/125/WE and 2004/72/WE.


[English version of the report is not
legally binding. It is a translation for reference only.]


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-04-29 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki