REKLAMA

G-ENERGY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2020

2021-06-01 22:43
publikacja
2021-06-01 22:43
Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 13:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------
3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------
5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. ------------------------------------------------------
6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. --------------------------------------------------------------------------
7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2020. --------------------------------
8.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. ----------------
9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. ------------------------------------------------
10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. ---------------------------------
11.Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za lata obrotowe 2019-2020----
12.Sprawy Różne ---------------------------------------------------------------------------------------------
13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ---------------------------------------


W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumentami prawnie wymagalnymi stanowiącymi załączniki do niniejszego raportu, także są dostępne na stronie G-Energy S.A. - Walne zgromadzenia (genergy.pl)

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki
20210601_224338_0000134191_0000131799.pdf
20210601_224338_0000134191_0000131800.pdf
20210601_224338_0000134191_0000131801.pdf
20210601_224338_0000134191_0000131802.pdf
20210601_224338_0000134191_0000131803.pdf
20210601_224338_0000134191_0000131804.pdf
20210601_224338_0000134191_0000131806.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki