REKLAMA

BRAS S.A.: Zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną 53MW

2021-06-11 15:05
publikacja
2021-06-11 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
BRAS S.A.
Temat
Zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną 53MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bras S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportów ESPI 19/2021, ESPI 6/2021 oraz ESPI 1/2021 przekazuje do publicznej wiadomości, że dnia 11 czerwca 2021 roku Spółka zawarła umowę dzierżawy 53 hektarów nieruchomości gruntowej położonej w województwie dolnośląskim, powiecie głogowskim, gminie Głogów.
Emitent informuje, że niniejsza umowa dzierżawy zastępuje wcześniejszą warunkową umowę zakupu (z dnia 09 lutego 2021 dotycząca 139,8611 ha) - dalej Umowa Warunkowa Sprzedaży. Zmiana ta została podyktowana z uwagi na planowaną przez przedmiotowy obszar obwodnicę, co uniemożliwia precyzyjne określenie, które działki docelowo posłużą pod budowę elektrowni fotowoltaicznej. Projekt koncepcyjny, który posiada Emitent umożliwia odpowiednie dostosowanie do zmiany lokalizacji w obrębie działek będących przedmiotem wcześniejszej Warunkowej Umowy Sprzedaży. Grodno S.A. jest w trakcie wykonania odpowiednich wersji rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych dla różnych wariantów przebiegu obwodnicy, a także przygotowywania wniosku o opinię środowiskową.
W umowie dzierżawy zostały zawarte kluczowe zapisy:
1. możliwość zmniejszenia obszaru dzierżawy w przypadku nieuzyskania pełnej mocy przyłączeniowej projektowanej farmy;
2. ostateczna lokalizacja zostanie ustalone przez Emitenta na podstawie analizy zarówno w zakresie możliwości przyłączenia do sieci publicznej jak i projektowanej obwodnicy;
3. przysługuje Emitentowi prawo zakupu dzierżawionej nieruchomości wg zasad określonych we wcześniejszej Umowie Warunkowej Sprzedaży;
4. możliwość cesji na spółkę celową;
5. możliwość sprzedaży projektu jak również zrealizowanej farmy fotowoltaicznej podmiotowi trzeciemu.
Dodatkowym elementem jest wskazanie przez Emitenta podmiotu, który wydzierżawi pozostałą część nieruchomości z Umowy Warunkowej Sprzedaży, która nie została wykorzystana przez Emitenta w przedmiotowej umowie dzierżawy. Emitent wskazał spółkę EHN S.A. jako dzierżawcę pozostałej części, z którą będzie wspólnie prowadził inwestycję na pozostałej części nieruchomości. Aktualnie trwają ustalenia dotyczące szczegółów współpracy.
EHN S.A. to spółka której początki sięgają roku 1947. Zajmuję się handlem i dystrybucją energii elektrycznej, która realizowana jest na podstawie uzyskanych przez spółkę koncesji. EHN S.A. pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Obecnie Spółka posiada łącznie ok. 30 tys m2. pod dachami oraz wolne nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni ponad 20 ha.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Piotr Klomfas Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki