REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

2021-08-31 17:15
publikacja
2021-08-31 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_IH2021_(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_IH2021.xhtml_(1).xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_za_IH_2021_(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_za_IH_2021.xhtml_(1).xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Biomed_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Biomed_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 20 013 19 701 4 401 4 436
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 3 317 2 240 729 504
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 2 555 1 198 562 270
IV. Zysk (strata) netto 1 772 719 390 162
V. EBITDA 6 393 5 177 1 406 1 166
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 880 -2 693 194 -606
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 967 -1 133 -872 -255
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 459 4 456 6 259 1 003
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 25 372 630 5 580 142
X. Dane odpowiednio na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XI. Aktywa razem 112 042 85 861 24 784 18 606
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 439 48 555 11 599 10 522
XIII. Zobowiazania długoterminowe 30 838 23 970 6 821 5 194
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 601 24 585 4 778 5 327
XV. Kapitał własny 59 603 37 306 13 184 8 084
XVI. Kapitał akcyjny 82 689 62 337 18 291 13 508
XVII. Średnia ważona liczba akcji w tys. szt. 62 318 62 260 62 318 62 260
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 0,01 0,01 0,00
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 0,01 0,01 0,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,96 0,60 0,21 0,13
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,96 0,60 0,21 0,13
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
SSF_IH2021 (1).xhtmlSSF_IH2021 (1).xhtml Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2021 r.
SSF_IH2021.xhtml (1).xadesSSF_IH2021.xhtml (1).xades Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2021 r. podpis
Sprawozdanie z dzialalnosci Spolki za IH 2021 (1).xhtmlSprawozdanie z dzialalnosci Spolki za IH 2021 (1).xhtml Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2021 r.
Sprawozdanie z dzialalnosci Spolki za IH 2021.xhtml (1).xadesSprawozdanie z dzialalnosci Spolki za IH 2021.xhtml (1).xades Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2021 r. podpis
Biomed_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.xhtmlBiomed_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.xhtml Raport audytora z przeglądu śródrocznego za pierwsze półrocze 2021 r.
Biomed_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.xhtml.xadesBiomed_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.xhtml.xades Raport audytora z przeglądu śródrocznego za pierwsze półrocze 2021 r. podpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Piotr Fic Wiceprezes Zarządu
2021-08-31 Jakub Winkler Członek Zarządu
2021-08-31 Artur Bielawski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Znajdź dla siebie najlepsze konto premium!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki