1,7150 zł
1,12% 0,0190 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TAURON_skons_raport_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. dane przekształc. dane przekształc.
II. Przychody ze sprzedaży oraz rekompensaty 15 259 646 13 301 802 3 541 672 3 127 260
III. Zysk operacyjny 1 318 795 1 305 602 306 084 306 948
IV. Zysk przed opodatkowaniem 1 105 252 1 088 195 256 522 255 835
V. Zysk netto 854 491 854 880 198 322 200 983
VI. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 854 350 852 859 198 289 200 508
VII. Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 141 2 021 33 475
VIII. Pozostałe całkowite dochody netto 9 215 (621) 2 139 (146)
IX. Łączne całkowite dochody 863 706 854 259 200 461 200 837
X. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 863 534 852 228 200 421 200 359
XI. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 172 2 031 40 477
XII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,49 0,49 0,11 0,11
XIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 438 150 2 445 785 333 786 575 005
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 566 426) (2 323 471) (827 746) (546 249)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 911 839 (178 687) 443 726 (42 009)
XVII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (216 437) (56 373) (50 234) (13 253)
XVIII. Stan na 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIX. dane przekształc. dane przekształc.
XX. Aktywa trwałe 34 733 741 32 596 304 7 941 682 7 580 536
XXI. Aktywa obrotowe 6 489 378 4 501 173 1 483 761 1 046 784
XXII. Aktywa razem 41 223 119 37 097 477 9 425 443 8 627 320
XXIII. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 003 555 2 037 848
XXIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 19 168 281 18 295 824 4 382 724 4 254 843
XXV. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 901 613 132 657 206 149 30 850
XXVI. Kapitał własny razem 20 069 894 18 428 481 4 588 873 4 285 693
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 13 632 658 11 382 254 3 117 034 2 647 036
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 520 567 7 286 742 1 719 537 1 694 591
XXIX. Zobowiązania razem 21 153 225 18 668 996 4 836 571 4 341 627
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.
XXX. Przychody ze sprzedaży 7 296 402 5 812 583 1 693 451 1 366 541
XXXI. Zysk operacyjny 80 512 46 783 18 686 10 999
XXXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 405 123 (86 024) 94 027 (20 224)
XXXIII. Zysk (strata) netto 310 506 (110 219) 72 067 (25 913)
XXXIV. Pozostałe całkowite dochody netto (1 148) (11 977) (266) (2 816)
XXXV. Łączne całkowite dochody 309 358 (122 196) 71 799 (28 728)
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,18 (0,06) 0,04 (0,01)
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (279 102) 228 443 (64 778) 53 707
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 385 783 471 111 89 538 110 758
XL. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 986 728 (299 789) 229 014 (70 481)
XLI. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 093 409 399 765 253 774 93 985
XLII. Stan na 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XLIII. Aktywa trwałe 27 408 108 27 166 500 6 266 716 6 317 791
XLIV. Aktywa obrotowe 3 000 795 2 346 490 686 116 545 695
XLV. Aktywa razem 30 408 903 29 512 990 6 952 832 6 863 486
XLVI. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 003 555 2 037 848
XLVII. Kapitał własny 15 569 194 15 259 836 3 559 812 3 548 799
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 10 288 885 8 533 790 2 352 498 1 984 602
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 550 824 5 719 364 1 040 521 1 330 085
L. Zobowiązania razem 14 839 709 14 253 154 3 393 019 3 314 687


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 września 2019 roku - 4,3736
PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3 PLN/EUR),


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku do 30
września 2019 roku - 4,3086 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2018 roku
do 30 września 2018 roku - 4,2535 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TAURON skons raport za III kwartal 2019.pdfTAURON skons raport za III kwartal 2019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu
2019-11-13 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.