REKLAMA

Bank Millennium pokazał stratę za I kw. Wynik gorszy do oczekiwań

2022-04-26 07:32, akt.2022-04-26 12:09
publikacja
2022-04-26 07:32
aktualizacja
2022-04-26 12:09
Bank Millennium pokazał stratę za I kw. Wynik gorszy do oczekiwań
Bank Millennium pokazał stratę za I kw. Wynik gorszy do oczekiwań
/ Bank Millennium

Strata netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 122,3 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 311,3 mln zł straty - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 30 proc. gorszy do oczekiwań, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 93,8 mln zł.

Oczekiwania siedmiu maklerskich co do straty netto banku w pierwszym kwartale 2022 roku wahały się od 51 mln zł do 136 mln zł.

Bank informował wcześniej, że utworzy 451,2 mln zł rezerw w ciężar wyników pierwszego kwartału 2022 roku na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank. W efekcie bank zapowiadał, że pokaże stratę netto w I kwartale.

Saldo rezerw, bez rezerw na kredyty CHF, wyniosło w pierwszym kwartale 83,1 mln zł i było 14 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 72,7 mln zł, w przedziale od 20 mln zł do 87 mln zł. Rezerwy wzrosły 9 proc. rdr i 1 proc. w ujęciu kwartał do kwartału.

Bank podał, że jakość jego portfela kredytowego pozostaje stabilna - koszt ryzyka kredytowego wynosi 40 pb w porównaniu do 39 pb w ostatnim kwartale 2021 roku.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w pierwszym kwartale 961 mln zł, czyli był zgodny z oczekiwaniami rynku. Konsensus PAP wynosił 965,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 951,8-982 mln zł). Jest to rekordowy poziom tego wyniku w ujęciu kwartalnym. Wynik odsetkowy wzrósł 55 proc. rdr i 25 proc. kdk.

Bank podał, że ta linia rosła dzięki ostatnim podwyżkom referencyjnej stopy procentowej NBP oraz wzrostom rynkowych stóp procentowych.

Marża odsetkowa netto w 1 kwartale wzrosła do 3,77 proc. i była o 79 pb wyższa w porównaniu do ostatniego kwartału 2021 roku i 121 pb wyższa niż rok wcześniej.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 220,8 mln zł i także był zgodny z szacunkami rynku. Konsensus PAP Biznes zakładał wynik z prowizji na poziomie 220,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 213 mln zł do 225 mln zł. Wynik z prowizji wzrósł 8 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kdk.

Bank podał, że głównym źródłem poprawy były rosnące prowizje na transakcjach bankowych (rachunki, kredyty i karty) wspomagane opłatami z działalności bancassurance, podczas gdy opłaty za zarządzanie i dystrybucje funduszy inwestycyjnych oraz innych produktów inwestycyjnych zmniejszyły się w wyniku niekorzystnych uwarunkowań na rynku kapitałowym.

Koszty operacyjne banku sięgnęły 486,2 mln zł i były na poziomie oczekiwanym przez analityków (488,7 mln zł).

Koszty wzrosły 14 proc. rdr głównie w wyniku znacznie wyższej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), która wzrosła o 62 proc. rdr. Koszty ogółem bez opłat na BFG wzrosły o 7 proc. rdr, ale spadły w ujęciu kwartalnym o 4 proc.

Bank podał, że w I kwartale 2022 roku liczba nowych pozwów sądowych w sprawie kredytów CHF wzrosła do 1.458 z 1.406 w IV kwartale 2021 roku. W I kwartale liczba dobrowolnych konwersji i pełnych spłat wyniosła 2.281.

Koszty polubownych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w I kwartale 124 mln zł, a w całym 2021 roku koszty te wyniosły 364 mln zł.

"Podczas gdy na początku roku liczna dobrowolnych ugód zmniejszyła się zauważalnie z powodu niekorzystnych trendów na kursach walutowych oraz wyższych stopach procentowych w PLN, potwierdzenie i korekty w ofercie banku przyniosły znaczący przyrost pomyślnie zakończonych negocjacji. W rezultacie, podobnie jak w ostatnich kwartałach, spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko bankowi" - napisano w raporcie.

Bank poinformował, że w efekcie tych negocjacji oraz pozostałych naturalnych czynników, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się od początku roku do końca marca 2022 r. o prawie 2.700, podczas gdy w całym 2021 roku było to prawie 10.300 umów.

Na koniec marca 2022 r., saldo rezerw na portfel kredytów CHF udzielonych przez bank wyniosło 3.572 mln zł, co odpowiadało 30,3 proc. portfela kredytów walutowych.

Udział całego portfela hipotek walutowych w portfelu kredytów brutto grupy spadł do 11,6 proc. na koniec I kwartału podczas gdy udział hipotek walutowych udzielonych przez bank spadł do 10,7 proc.

Bank Millennium podał, że produkcja kredytów detalicznych istotnie zmniejszyła się chociaż wolumeny w marcu istotnie się poprawiły, zwłaszcza w kredytach hipotecznych. Wypłaty kredytów hipotecznych w I kwartale spadły poniżej poziomu 2,0 mld zł, co oznacza spadek o 10 proc. rdr, podczas gdy produkcja pożyczek gotówkowych spowolniła do 1,1 mld zł, czyli spadła o 12 proc. rdr.

W całym I kwartale depozyty detaliczne skurczyły się o 3 proc., jednocześnie bank zanotował bardzo silny napływ depozytów korporacyjnych (wzrost o 30 proc. kdk).

Skonsolidowany wskaźnik kapitałowy TCR jest na poziomie 15,1 proc.

Bank spodziewa się w '22 wzrostu kosztów ryzyka do ok. 60 pb

"W naszym pierwotnym planie spodziewaliśmy się poziomu około 50 pb liczonego do kredytów ogółem, przy ostatnim wzroście stóp przewidujemy pewien dodatkowy koszt ryzyka, ale nie powinien on być wyższy niż 60 pb w całym roku" - powiedział Bicho.

Koszt ryzyka kredytowego Banku Millennium w I kwartale wyniósł 40 pb w porównaniu do 39 pb w ostatnim kwartale 2021 roku.

Bank podał, że w I kwartale 2022 roku liczba dobrowolnych konwersji i pełnych spłat kredytów w CHF wyniosła 2.281.

"Obecne wyniki nas zadowalają, uważamy, że utrzymamy takie wielkości" - powiedział prezes banku Joao Bras Jorge.

"Nasze nastawienie jest takie, by jak najwięcej zawierać ugód, a z drugiej strony tworzyć jak najwyższe rezerwy, by w szybki sposób wyprowadzić bank z problemu tych kredytów" - dodał.

Koszty polubownych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w I kwartale 124 mln zł, a w całym 2021 roku koszty te wyniosły 364 mln zł.

Przedstawiciele banku podali, że bank planuje międzynarodową emisję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych, ale będzie ona zależała od warunków rynkowych.

"Zobaczymy, kiedy możliwe będzie dokonanie emisji. Naszym pierwotnym planem było zrobienie emisji 300-500 mln euro, ale zobaczymy, jakie będą warunki rynkowe" - powiedział Bicho.

Wcześniej rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła program emisji euroobligacji EMTN o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld euro.

Bank Millennium podał, że produkcja kredytów detalicznych w I kwartale istotnie zmniejszyła się, chociaż wolumeny w marcu istotnie się poprawiły, zwłaszcza w kredytach hipotecznych. Wypłaty kredytów hipotecznych w I kwartale spadły poniżej poziomu 2,0 mld zł, co oznacza spadek o 10 proc. rdr, podczas gdy produkcja pożyczek gotówkowych spowolniła do 1,1 mld zł, czyli spadła o 12 proc. rdr.

Prezes poinformował, że sprzedaż kredytów hipotecznych na rynku może spaść w 2022 roku o 30-40 proc. w porównaniu do 2021 roku bez efektu ewentualnego zlikwidowania wskaźnika WIBOR.

"Przy zlikwidowaniu WIBOR-u spadek będzie pewnie jeszcze większy" - powiedział prezes.

Bank podał we wtorkowym raporcie, że portfel kredytowy jego klientów detalicznych szczególnie narażonych na podwyższoną inflację oraz wysokie stopy procentowe stanowił ok. 6 proc. portfela kredytów gotówkowych i portfela kredytów hipotecznych.

"Kredytobiorcy detaliczni są szczególnie narażeni na podwyższoną inflację oraz wysokie (i prawdopodobnie wyższe) stopy procentowe w PLN, które m.in. mogą zwiększać miesięczne raty oraz ceny towarów i usług, wywierając presję na dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. Dla części klientów banku dochód rozporządzalny może potencjalnie stać się niższy od minimum socjalnego" - napisano w raporcie.

"Na koniec marca 2022 r. portfel "zagrożony" stanowił nieco ponad 6 proc. portfela kredytów gotówkowych (kluczowym czynnikiem ryzyka jest wysoka inflacja) oraz nieco ponad 6 proc. portfela kredytów hipotecznych (podwyższone stopy procentowe są kluczowym czynnikiem ryzyka)" - dodano.

Millennium poinformował, że obecnie jednak oba te sub-portfele nie wykazują oznak napięć, ze wskaźnikami NPL znacznie niższymi od odpowiednich portfeli ogółem.

Bank podał, że zidentyfikował kredytobiorców hipotecznych, dla których, według szacunków banku, miesięczne raty wkrótce się podwoją w porównaniu z III kw. 2021 r., ale ich dochód rozporządzalny pozostanie powyżej minimum socjalnego.

"Bank uważnie monitoruje wszystkie te portfele i proaktywnie przyjął szereg środków ostrożnościowych oferując m.in. konwersję na kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu czy renegocjacje niektórych warunków umów kredytowych" - napisano w raporcie.

Bank Millennium poinformował, że jego ekspozycja wobec polskich przedsiębiorstw, które potencjalnie mogą ucierpieć z powodu bezpośredniego negatywnego wpływu na ich działalność konfliktu na Ukrainie, wynosi około 500 mln zł (dane na koniec lutego 2022 r.), co odpowiada 1,9 proc. portfela przedsiębiorstw grupy oraz około 0,5 proc. całkowitego portfela kredytowego.

"Dotychczas sytuacja tych spółek pozostawała stabilna i nie wymagała przeniesienia ich do koszyka 3" - poinformował bank.

Millennium podał, że kredyty dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w Polsce na koniec marca 2022 roku wyniosły nieco ponad 1 mld zł, czyli 1,7 proc. portfela detalicznego banku i 1,2 proc. całego portfela grupy, z niemal równym podziałem na kredyty gotówkowe i hipoteczne.

"Jakość tych ekspozycji była stabilna/poprawiała się w ciągu ostatnich kilku miesięcy i nie zaobserwowano ostatnio żadnych oznak pogorszenia" - napisano w raporcie.

seb/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Komentarze (4)

dodaj komentarz
ddaamm
W końcu napisano tak jak jest faktycznie:
„produkcja pożyczek gotówkowych”

Jakie materiały są potrzebne do tej produkcji?
Wystarczy click + chętny jeleń?
kenn
Co więcej, koszty banków podobno w raz ze wzrostem ich automatyzacji rosną.

Niech ktoś mi wyjaśni jakimi kryteriami kierują się szefowie banków, że muszą ciągle nowe koszty przerzucać na klientów, i to pomimo regularnego zwalniania ludzi? :P
tomaszektoma
strata przy WIBOR 6%?

ale bagno
krezus666
W pierwszym kwartale nie wynosił 6% tylko jakieś 4%.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki