REKLAMA

OXYGEN: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I

2022-05-09 21:51
publikacja
2022-05-09 21:51
Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji serii I i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany §8 ust. 1. Statutu Spółki (które to podwyższenie kapitału zakładowego zostało dookreślone na podstawie uchwały Zarządu z dn. 26 kwietnia 2022 r.), przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 października 2021 r.
Data zakończenia subskrypcji: 26 kwietnia 2022 r.

2. Data przydziału akcji:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objętych zostało 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii I zostały emitowane były po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) za akcję.

6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
a)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
 datę powstania wierzytelności,
 przedmiot wierzytelności,
 wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
 opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
 podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
Nie dotyczy.
b)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
 przedmiot wkładów niepieniężnych:
 wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny:
 podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:
Nie dotyczy.
Akcje serii I zostały objęte w całości za gotówkę.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Akcje serii I zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 6 podmiotom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia akcji serii I zostały zawarte z 6 podmiotami.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Bliski członek rodziny osoby będącej kluczowym personelem Spółki – 400.000 akcji.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii I nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii I wyniosły 25 220,58 zł netto, w tym:
przygotowanie i przeprowadzenie oferty 5 620,58 zł złotych obejmują: koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,
wynagrodzenie subemitentów: 0,00 złotych,
sporządzenie właściwego dokumentu ofertowego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 19 600,00 złotych,
promocja oferty: 0 złotych.
Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii I zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.

Podstawa prawna raportu: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki