REKLAMA

Nowe technologie a sektor finansowy. FinTech jako szansa i zagrożenie

2017-03-27 15:52
publikacja
2017-03-27 15:52

FinTech to wyzwanie strategiczne dla rynku finansowego. Sektor finansowy stoi w obliczu rewolucji, która istotnie zmienia rolę informatyki. Zmiana ta będzie szczególnie ważna dla sektora bankowego.

Firmy FinTech działające na rynku finansowym stanowią nową, szczególną kategorię parabanków. Ich cechą szczególną jest wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych oraz sieciowych do projektowania usług i dodawania nowych ogniw w łańcuchu wartości. Bez internetu i cyfryzacji, a także nowych doświadczeń, nawyków i zaufania konsumentów świadczenie tych usług nie byłoby możliwe.

Dzięki  technologii ICT i zaawansowanemu oprogramowaniu komputerowemu, firmy FinTech oferują nowe usługi (np. bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne czy płatnicze), których nie świadczą tradycyjni, licencjonowani usługodawcy. Poszerzają się ramy „obchodzenia” prawa bankowego, przy czym coraz trudniejsze staje się wykazanie, że dzieje się to na granicy prawa lub wbrew prawu. Poszerzają się zatem możliwości arbitrażu prawnego i konkurencji regulacyjnej. Sprzeczne opinie na temat roli FinTech nie są obce w sektorze bankowym, np. co do celowości konkurencji i współpracy między bankami a FinTech, czy co do zakresu i kierunków regulacji FinTech – pisze prof. Włodzimierz Szpringer. Na firmy FinTech można spojrzeć również w kontekście przenikania się sektora finansowego i niefinansowego oraz fenomenu innowacji finansowych „obchodzących” regulacje.

Prof. Włodzimierz Szpringer, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w swojej pionierskiej książce „Nowe technologie a sektor finansowy” odpowiada m.in. na pytania:

  • Czy udzielanie i zaciąganie kredytów może odbywać się bez udziału banków?
  • Jak nowe i stare formy pieniądza mogą konkurować, aby lepiej służyć różnym potrzebom społeczeństwa?
  • Jak różnorakie projekty mogą polegać na „finansowaniu społecznościowym” (crowdfunding), bez konieczności korzystania z usług banków?
  • Jak w erze cyfrowej można współdziałać z nowymi firmami, które funkcjonują bez udziału człowieka, w oparciu o oprogramowanie?
  • Jakie modele biznesowe wyłonią się dzięki nowym platformom technologicznym?
  • Jakie są nowe rodzaje ryzyka,  które mogą zdestabilizować system finansowy?

Transformacja biznesu w obliczu technologii oznacza tworzenie nowych modeli biznesowych. Najnowsze trendy już teraz zmieniają gospodarkę i jej sektory. Innowacje technologiczne, a zwłaszcza takie zjawiska, jak gospodarka kognitywna, konwergencja sektorów, rozwiązania mobilne, kryptowaluty i rozproszony wirtualny rejestr (blockchain). Najbardziej innowacyjne firmy na świecie to takie, które zmieniły swój model biznesowy, wykorzystując szanse, jakie niesie technologia.

fot. / / Materiały dla mediów

din

Ze wstępu:

Z jednej strony parabanki odgrywają rolę pozytywną, wzbogacając strukturę  podmiotową rynku finansowego i będąc alternatywnym źródłem płynności dla małych i średnich firm oraz gospodarstw domowych. Z  drugiej strony parabanki, stanowiąc równoległy system bankowy (shadow banking), obejmują różne formy pośrednictwa finansowego o  mniejszej intensywności regulacji. Poszukuje się nowych rozwiązań wsparcia finansowego przedsiębiorców działających na polskim rynku. Wobec rosnących rygorów zabezpieczeń kredytowych wzrasta  zainteresowanie firm ofertą instytucji niebankowych (microlending), tym bardziej że Unia Europejska stopniowo ogranicza skalę bezzwrotnych dotacji na rzecz finansowania zwrotnego.

Parabanki, będąc równoległym systemem bankowym, obejmują różne formy  pośrednictwa finansowego, niepoddane regulacji oraz nadzorowi (obciążanie ryzykiem środków powierzonych pod tytułem zwrotnym, co jest funkcjonalnie  zbliżone do przyjmowania depozytów, lecz często przybiera postać instrumentów inwestycyjnych, transformacja terminów wymagalności i zapadalności aktywów, co upodabnia się do działalności bankowej, czyli przyjmowania depozytów oraz udzielania kredytów, transfer ryzyka, sekurytyzacja aktywów oraz stosowanie dźwigni finansowej).

Powstaje pytanie, czy byłoby realne poddanie parabanków nadzorowi, czy może raczej – z uwagi na liczebność i zróżnicowanie tej kategorii podmiotów finansowych – należy po prostu nasilić wymogi i obowiązki informacyjne, aby możliwe było monitorowanie skutków ich działań dla rynku finansowego? Możliwe jest również pośrednie oddziaływanie na parabanki w drodze regulacji banków, ubezpieczeń, funduszy rynku pieniężnego, operacji repo czy innych instrumentów, aby łagodzić procykliczne działanie parabanków i zapobiegać kryzysowi systemowemu.

Wybrane opinie o książce:

 Książka jest niezwykle cenna dla każdego, kto chce zrozumieć procesy współczesnych zjawisk gospodarczych, zwłaszcza ich ogromne skomplikowanie i powiązanie z systemem finansowym. Dotyczy to przede wszystkim zjawisk zachodzących w europejskim systemie finansowym i prób sformułowania oraz wdrożenia do praktyki mechanizmów i instytucji chroniących klientów przed skutkami zawirowań na rynkach finansowych. Wszystkie zagadnienia Autor omawia w odniesieniu do UE, krajów spoza UE, Polski oraz zjawisk na globalnym rynku finansowym.

prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Peter Knight, redaktor newslettera biznesowego w „The Sunday Times”, który w 1980 r. jako pierwszy użył terminu FINTECH, nie przewidywał jego późniejszej popularności. Kariera FINTECH rozpoczęła się na dobre, gdy „Financial Technology Monitor” tak oznaczył indeks giełdowy spółek z branży technologiczno-finansowej, ale jej szczyt przypadł w okresie pokryzysowym. Stał się on synonimem zarówno wysokiego postępu technologicznego, jak i sukcesu, osiąganego poza głównym nurtem tradycyjnie rozumianego biznesu finansowego. Jego źródłem było sprostanie wymaganiom klienta, którego interesy w okresie „przedkryzysowym” nie zawsze były dla tego sektora pierwszorzędne. Aktualnie trwa nowa faza kariery FINTECH – FINTEGRATION – i cieszę się, że Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w niej aktywnie uczestniczy.

Andrzej Roter, prezes zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

O autorze

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer 

profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Współpracuje z Consumer Finance Network (European Credit Research Institute), European Consumer Debt Network,  European  Coalition  for  Responsible  Credit,  European  Financial  Inclusion  Network. Członek European Association of Law and Economics. Wykładał jako Visiting Professor na uniwersytetach niemieckich, kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation – VI Program Ramowy UE. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa, rządu, UOKiK, UKIE, ZBP, KPF i SKEF. Autor wielu książek.


Włodzimierz Szpringer

Nowe technologie a sektor finansowy. FinTech jako szansa i zagrożenie 

204 strony, oprawa miękka, cena 49,90 zł

Wydawnictwo Poltext

Premiera 17 lutego 2017

Źródło:
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki