REKLAMA

NOVITA: Novita Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2020-07-21 14:24
publikacja
2020-07-21 14:24
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Novita Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka w zakresie informacji na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności stosuje przedmiotową zasadę w sytuacji otrzymania od poszczególnych członków Rady Nadzorczej stosownych oświadczeń.

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady z uwagi na niestosowanie zasady II.Z.1.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przyjęła formalnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów, jednak przy obsadzaniu kluczowych stanowisk Spółka stosuje wybrane elementy polityki różnorodności, zawsze mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa w zakresie równego traktowania pracowników.

I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje powyższą zasadę o ile zostanie przez właściwy podmiot podjęta decyzja o sporządzeniu uzasadnienia określonego projektu uchwały, chyba że obowiązek sporządzenia uzasadnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje powyższą zasadę w zakresie obejmującym pytania akcjonariuszy skierowane do Zarządu w trybie art. 428 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, przekazując jednocześnie te informacje w formie raportu bieżącego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie dokonuje zapisu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów WIG20 lub mWIG40, a za stosowaniem tej zasady nie przemawia struktura akcjonariatu Spółki i zakres prowadzonej działalności.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zarząd jako organ kolegialny odpowiada łącznie za wszystkie obszary działalności Spółki i wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa i Statutu Spółki.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje powyższą zasadę w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje również kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje wszystkich szczegółowych wymogów dotyczących funkcjonowania komitetów w Radzie Nadzorczej wymienionych w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem oraz compliance realizowane są przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki. Nie wszystkie osoby odpowiedzialne za wskazane obszary są podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu lub innemu Członkowi Zarządu, jednak mają zapewnioną możliwość bezpośredniego raportowania zarówno do poszczególnych Członków Zarządu, jak i do Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Wszystkie te funkcje są realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarząd oraz w ramach szeregu procedur istniejących w tym zakresie w Spółce, które zapewniają skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Wszystkie te funkcje są realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarząd oraz w ramach szeregu procedur istniejących w tym zakresie w Spółce, które zapewniają skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Wszystkie te funkcje są realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarząd oraz w ramach szeregu procedur istniejących w tym zakresie w Spółce, które zapewniają skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
W ocenie Spółki struktura akcjonariatu nie uzasadnia zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi, że o obecności mediów podczas obrad walnego zgromadzenia decydują akcjonariusze w wyniku głosowania.

IV.Z.13. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje powyższą zasadę w zakresie w jakim jest ona tożsama z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Decyzję dotyczącą ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmuje każdorazowo walne zgromadzenie, biorąc pod uwagę wcześniejszą rekomendację Zarządu w tej kwestii, opartą na bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz interesie akcjonariuszy.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka posiada wewnętrzne regulacje dotyczące konfliktu interesów, jednak nie spełniają one w pełni wymogów określonych w powyższej zasadzie.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
W Spółce nie funkcjonują obecnie programy motywacyjne oparte o opcje lub inne instrumenty powiązane z akcjami Spółki.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
 • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
 • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
 • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
 • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
 • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 • Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Spółka nie stosuje powyższej zasady z uwagi na nieposiadanie sformalizowanej polityki wynagrodzeń kluczowych menedżerów. Zgodnie jednak z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informacje dotyczące wynagrodzeń odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących, które częściowo pokrywają się z informacjami wymaganymi w oparciu o powyższą zasadę.


  Załączniki
  20200721_142406_0000127946_0000122864.pdf
  Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
  Tematy
  Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

  Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz

  Powiązane

  Polecane

  Najnowsze

  Popularne

  Ważne linki