Wpływ rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej GPW.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wpływ rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej GPW.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) niniejszym informuje o wpływie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej GPW („GK GPW”).
GPW, jako podmiot zapewniający funkcjonowanie infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne i finansowe związane z wybuchem pandemii SARS-CoV-2.
Zarząd Giełdy podjął szereg działań, które pozwoliły zminimalizować ww. ryzyko.
W związku z postępującym rozwojem choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 identyfikowane jest m.in. ryzyko:
• Okresowych braków kadrowych spowodowanych możliwością zarażenia pracowników GPW koronawirusem lub objęcia ich kwarantanną. W celu przeciwdziałaniu tym ryzykom większość pracowników GK GPW została delegowana do pracy zdalnej (w chwili obecnej ponad 95% osób pracuje zdalnie). GPW prowadzi stały monitoring stanu kadrowego w poszczególnych działach i spółkach z Grupy. Zidentyfikowano kluczowych pracowników oraz wskazano osoby ich dublujące. Wprowadzono całkowity zakaz podróży służbowych. W ramach opracowanych procedur, przewidziano działania mitygujące na wypadek potwierdzonego przypadku pojawienia się pośród pracowników osoby zarażonej koronawirusem. Rozwiązania prawne obowiązujące w spółkach Grupy Kapitałowej GPW pozwalają na realizację zadań również w sytuacji objęcia kwarantanną ponad połowy Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych spółek z Grupy.
• Przerwania świadczenia usług przez dostawców. Pracownicy GK GPW prowadzą bieżący monitoring zgodności zakresu oraz jakości świadczonych usług przez zewnętrznych dostawców. GK GPW nie zaobserwowała przerw w realizacji usług przez dostawców z obszaru telekomunikacyjnego, energetycznego oraz bankowego. Ciągłość działania GK GPW zapewniona jest m.in. poprzez dywersyfikację dostawców oraz utrzymanie zasobów odtworzeniowych w biurze zapasowym.
• Spowolnienia gospodarczego, w konsekwencji negatywny wpływ na wycenę spółek notowanych na GPW co może spowodować zmniejszenie aktywności inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz wycofywanie spółek z obrotu giełdowego. Malejąca liczba inwestorów oraz spółek notowanych na GPW może przełożyć się na zmniejszenie płynności instrumentów notowanych na GPW oraz ograniczenie przychodów Spółki.
• Zmniejszonej aktywności domów maklerskich - członków Giełdy, w tym animatorów rynku w wyniku ewentualnego wzrostu zachorowań pracowników tych instytucji na COVID-19 lub objęcia ich kwarantanną, która może skutkować zmniejszeniem płynności instrumentów finansowych notowanych na GPW. Procedury GK GPW uwzględniają scenariusze zagrożeń wywołanych epidemią oraz rozwiązania operacyjne i formalnoprawne, pozwalające zapewnić ciągłość działania GPW. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania sytuacją, uruchomiony został Zespół Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za bieżącą analizę zidentyfikowanych zagrożeń. Zespół w konsultacji ze spółkami z GK GPW opracował plan działań na wypadek eskalacji zagrożeń. Jako organizator obrotu, w ramach planu ciągłości działania, GK GPW posiada szereg narzędzi, procedur i mechanizmów, których celem jest zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa obrotu w okresie dużej zmienności rynku.
W ocenie Zarządu Giełdy, pandemia wirusa SARS-CoV-2 na obecnym etapie nie zagraża kontynuacji działalności przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No 4/2020Date: 25 March 2020Legal basis: Article
17(1) MAR – inside informationTopic: Impact of the spread of
the SARS-CoV-2 virus on the activity of the GPW GroupContent:The
Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company” or
“Exchange”) announces information concerning the impact of the spread of
the SARS-CoV-2 virus on the activity of the Issuer and the GPW Group.As
an operator of Poland’s capital market infrastructure, GPW is exposed to
moderate operational and financial risk generated by the outbreak of the
SARS-CoV-2 pandemic.The Exchange Management Board has taken a number
of measures to mitigate the risk.Risks identified in connection with
the spread of the infectious disease COVID-19 caused by the SARS-CoV-2
virus include:• Periodic HR shortages caused by potential
coronavirus infection and/or quarantine of GPW employees. To prevent
such risks, most of the GPW Group’s employees have been delegated to
work remotely (over 95% of staff are working remotely). GPW continuously
monitors human resources across the Group’s departments and
subsidiaries. Key employees have been identified and their substitutes
have been appointed. A total ban on business travel has been imposed.
The procedures in place provide for mitigating measures in the event of
confirmed coronavirus infections among employees. The legal framework
applicable in the GPW Group companies supports continued operation even
if more than a half of members of the Management Boards and Supervisory
Boards of Group companies were to be quarantined.• Interruption of
vendors’ services. GPW Group employees continuously monitor compliance
with the scope and quality requirements for services provided by
third-party vendors. The GPW Group has not identified any interruption
in the provision of services by telecommunication, energy, and banking
suppliers. Business continuity of the GPW Group is ensured among others
by diversification of providers and recovery resources available at the
back-up location.• Economic slowdown adversely impacting the
valuations of companies listed on GPW, which could restrict the activity
of institutional and retail investors and cause delistings. Falling
numbers of investors and GPW-listed companies could reduce the liquidity
of instruments listed on GPW and reduce the Company’s revenue.•
Restricted activity of brokers – Exchange Members, including market
makers, caused by potential higher COVID-19 incidence and/or quarantine
of their employees, which could reduce the liquidity of financial
instruments listed on GPW. The GPW Group’s procedures cover risk
scenarios of the epidemic and include operational and legal solutions
necessary to ensure business continuity of GPW. To ensure efficient
crisis management, we have activated a Crisis Management Team
responsible for continuous monitoring and identification of risks. In
consultation with the GPW Group companies, the Crisis Management Team
has prepared an action plan in the event of further escalation. As an
organiser of trading, under its business continuity plan, the GPW Group
has established a range of tools, procedures and mechanisms to ensure
continuity and safety of trade at a time of high market volatility.In
the opinion of the Exchange Management Board, the SARS-CoV-2 pandemic at
this stage poses no threat to continued operation of the Company.Legal
basis: Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Official Journal L 173) (“MAR”)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Piotr Borowski Członek Zarządu
2020-03-25 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.