REKLAMA

GPW: Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

2021-04-29 15:28
publikacja
2021-04-29 15:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „GPW”, „Spółka”) informuje, że zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 104 930 000,00 zł (słownie: sto cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).

Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 104 930 000,00 zł oznacza wypłatę 2,50 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 69,3% zysku skonsolidowanego oraz 77,3% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, zaś stopa dywidendy 5,36% przy kapitalizacji GPW z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Zarząd GPW jednocześnie zadeklarował, że jego intencją jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend:
• z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję,
• wzrostu corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję.

Zarząd Giełdy rekomendując wysokość dywidendy uwzględnił następujące istotne czynniki:
• Wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2020 r.,
• Wytyczne dla spółek Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2020 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2020 r.,
• Utrzymujące się na dobrym poziomie wskaźniki rentowności ROE (14,6%) i ROA (11,1%) w 2020 r. oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą – 4,9 w 2020 r., wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto),
• Potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW #2022,
• Stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
• Potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.
• Opłaty za wysokie saldo wprowadzone przez banki oraz niskie oprocentowanie lokat.

Organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 8/2021Date: 29 April 2021Topic:
Motion of the GPW Management Board to the Exchange Supervisory Board for
its opinion on the proposed distribution of the Company’s profit for 2020Legal
basis: Article 17(1) of MAR – inside informationContent:The
Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“Exchange”, “GPW”,
“Company”) hereby announces that it intends to request the Exchange
Supervisory Board’s opinion on the motion concerning the distribution of
the profit for the financial year 2020 which provides for the payment of
a dividend of PLN 104,930,000.00 (in words: one hundred four million
nine hundred thirty thousand zlotys).The proposed dividend
payment of PLN 104,930,000.00 implies a dividend of PLN 2.50 per share.
The dividend payout ratio will be 69.3% of the consolidated profit and
77.3% of the net profit attributable to the shareholders of the parent
entity adjusted for the share of profit of associates and the dividend
yield will be 5,36% based on GPW’s capitalisation as at 20 April 2021.The
recommendation of the Exchange Management Board and the opinion of the
Exchange Supervisory Board on that matter are in line with GPW’s
dividend policy, which provides for the payment of dividend, depending
on the profitability and financial capacity of GPW, above 60% of the
consolidated net profit of the GPW Group of the financial year
attributable to the shareholders of GPW adjusted for the share of profit
of associates.At the same time, the intention of the GPW
Management Board is to recommend to the General Meeting dividend
payments:• from the profit for 2019 in the amount not less than
PLN 2.4 per share,• increase of yearly dividend from profit for
2020-2022, not less than PLN 0.1 per share.The Management Board,
recommending the amount of dividend, took into account the following
important factors:• financial results reported by the GPW Group
in 2020;• Guidelines for Companies of the State Treasury which
Prepare Financial Statements for 2020, approved by the Chancellery of
the Prime Minister in September 2020;• consistently high return
ratios in 2020: ROE (14.6%) and ROA (11.1%), consistently high current
liquidity (4.9), high and growing financial resources, and no risk to
the payment of debt (negative net debt);• investment needs derived
from the implementation of the GPW Group’s strategy #2022;•
the dividend yield and the payout ratios used by comparable companies;•
liquidity needs of the GPW Group depending on actual and expected market
and regulatory conditions, current operating expenses and debt service,
and optimisation of the structure of financing of the GPW Group.•
fees introduced by banks and low interest rates on deposits.The
General Meeting is the Company’s body exclusively competent to decide
about profit distributions, including dividend payments.Legal
basis: Article 17(1) of Regulation (EU) 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Official Journal L 173) (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2021-04-29 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki