REKLAMA
JUŻ DZIŚ

GPW: Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022

2023-05-24 17:51
publikacja
2023-05-24 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-24
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2023 z 18 maja 2023 r. oraz nr 5/2023 z dnia 22 maja 2023 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „GPW”, „Spółka”) informuje, że 24 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Giełdy pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 113 324 400,00 zł (słownie: sto trzynaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych).

Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 113 324 400,00 zł, oznacza wypłatę 2,70 zł na akcję.
Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 78,17% skonsolidowanego zysku netto oraz 97,09% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, zaś stopa dywidendy 7,35% przy kapitalizacji GPW z dnia 17 maja 2023 r.

Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Pozytywnie opiniując rekomendację Zarządu o proponowanej wysokości dywidendy, Rada Giełdy uwzględniła wskazane przez Zarząd między innymi następujące istotne czynniki:
- wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2022 r.,
- wytyczne dla spółek Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2022 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w sierpniu 2022 r.,
- utrzymujące się na dobrym poziomie wskaźniki rentowności ROE (14,7%) i ROA (11,2%) w 2022 r. oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą wynoszącą 4,2 w 2022 r., wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto),
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
- potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.

Organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 6/2023Date: 24 May 2023Topic: Opinion
of the Exchange Supervisory Board on the distribution of the Company's
profit for 2022 proposed by the GPW Management BoardLegal basis:
Article 17(1) of MAR – inside informationContent:Further
to current reports no. 4/2023 of 18 May 2023 and no. 5/2023 of 22 May
2023, the Warsaw Stock Exchange ("Exchange", "GPW", "Company") hereby
announces that on 24 May 2023 the Exchange Supervisory Board has issued
a positive opinion on the motion of the Exchange Management Board
concerning the distribution of the profit for the financial year 2022
which provides for the payment of a dividend of PLN 113,324,400.00 (in
words: one hundred thirteen million three hundred twenty-four thousand
four hundred zloty).The proposed dividend payment of PLN
113,324,400.00 implies a dividend of PLN 2.70 per share. The dividend
payout ratio will be 78.17% of the consolidated profit and 97.09% of the
net profit attributable to the shareholders of the parent entity
adjusted for the share of profit of associates and the dividend yield
will be 7.35% based on GPW’s capitalisation as at 17 May 2023.The
recommendation of the Exchange Management Board and the opinion of the
Exchange Supervisory Board on that matter are in line with GPW’s
dividend policy, which provides for the payment of dividend, depending
on the profitability and financial capacity of GPW, above 60% of the
consolidated net profit of the GPW Group of the financial year
attributable to the shareholders of GPW adjusted for the share of profit
of associates.In issuing a positive opinion on the proposal of
the Exchange Management Board concerning the proposed dividend amount,
the Exchange Supervisory Board has taken into consideration among others
the following material factors indicated by the Exchange Management
Board:- financial results reported by the GPW Group in 2022;-
Guidelines for Companies of the State Treasury which Prepare Financial
Statements for 2022, approved by the Chancellery of the Prime Minister
in August 2022;- consistently high return ratios in 2022: ROE
(14.7%) and ROA (11.2%), consistently high current liquidity (4.2), high
and growing financial resources, and no risk to the payment of debt
(negative net debt);- investment needs derived from the
implementation of the GPW Group’s strategy;- the dividend
yield and the payout ratios used by comparable companies;- liquidity
needs of the GPW Group depending on actual and expected market and
regulatory conditions, current operating expenses and debt service, and
optimisation of the structure of financing of the GPW Group.The
General Meeting is the Company’s body exclusively competent to decide
about profit distributions, including dividend payments.Legal
basis: Article 17(1) of Regulation (EU) 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Official Journal L 173) (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-24 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2023-05-24 Monika Gorgoń Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki