REKLAMA

DROZAPOL: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2021 r.

2022-06-03 15:29
publikacja
2022-06-03 15:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 9 177 825,00 zł (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych zero groszy), co daje 1,50 (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

Równocześnie Emitent informuje, że:
1) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 6 118 550 akcji (słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt),
2) dzień dywidendy został ustalony na 15.06.2022 r.,
3) termin wypłaty dywidendy został ustalony na 27.06.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki