ABADON REAL ESTATE S.A.: Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

2019-03-14 17:24
publikacja
2019-03-14 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-14
Skrócona nazwa emitenta
ABADON REAL ESTATE S.A.
Temat
Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym w drodze jednostronnego oświadczenia rozwiązał umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych tj. z Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu zawartą w dniu 25 września 2017 roku („Umowa”). Umowa dotyczyła: (i) przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017 i 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017 i 2018 oraz (ii) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017 i 2018. Umowa została zawarta na okres niezbędny do wykonania jej przedmiotu i dotychczas została wykonana w całym zakresie poza przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2018.
Rozwiązanie Umowy następuje z inicjatywy Spółki na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości tj. w szczególności z uwagi na wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności oraz krajowymi standardami wykonywania zawodu.
Organem akceptującym zmianę firmy audytorskiej w Spółce jest Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem kompetencji Komitetu Audytu.
W okresie obowiązywania Umowy nie było przypadków: (i) wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii, (ii) wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.
W okresie obowiązywania Umowy nie było przypadków rozbieżności odnośnie co do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.
Według informacji posiadanych przez Spółkę spółki zależne od Emitenta, których sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2018 miały być badane przez Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k., wypowiedziały umowy zawarte z ww. podmiotem.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U.2018.757

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Nikodem Iskra Prezes Zarządu Nikodem Iskra
2019-03-14 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki