QUANTUM SOFTWARE SA: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

2019-06-11 14:49
publikacja
2019-06-11 14:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Quantum software S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. w dniu 11 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę nr 6/2019 w sprawie podziału zysku netto spółki Quantum software S.A. za 2018 r. (Uchwała).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło z zysku netto Spółki za 2018 rok w wysokości 2 180 369,75 zł [dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 75/100] kwotę 1 091 342,10 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, natomiast pozostałą kwotę tj. 1 089 027,65 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 65/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku ustala się na 4 lipca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2019 roku. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,83 zł.

Dywidendą zostaną objęte wszystkle akcje tj. 1 314 870 szt.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2019-06-11 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki