Przetarg na zakup danych o allegrowiczach oczami prawników

2012-01-31 14:39
publikacja
2012-01-31 14:39

W mediach szerokim echem odbił się przetarg ogłoszony przez Izbę Skarbową we Wrocławiu. Jej przedmiotem jest dostęp do internetowej bazy danych wraz z narzędziem do wyszukiwania archiwalnych informacji z platformy handlowej Allegro oraz innych serwisów ogłoszeniowych.

Szczegóły przetargu opisaliśmy w artykule Izba Skarbowa chce się dobrać do danych allegrowiczów. W związku z tym zwróciliśmy się do prawników o komentarz w tej sprawie.

Anna Piecuch, radca prawny, szef departamentu prawa zamówień publicznych, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Oceniając samą formułę wejścia przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w posiadanie bazy danych,  tj.  zastosowanie dla wyboru wykonawcy, który ją udostępni trybu przetargu nieograniczonego, nie narusza ona obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy te  nakazują nabywanie przez podmioty w nich wymienione (do których należy m.in. Izba Skarbowa) odpłatnych usług, dostaw, robót budowlanych w trybach przewidzianych w ww. ustawie. Trybem podstawowym i preferowanym przez ustawodawcę zarówno unijnego, jak i krajowego jest przetarg nieograniczony.  Komentatorzy zarzucają, iż przetarg odbył się szybko, tj. m.in. termin składania ofert był krótki, dziewięciodniowy.  Powyższe nie narusza przepisów pzp. Zamawiający, dokonując szacowania wartości zamówienia uznał, iż jest to tzw.  zamówienie podprogowe a dla tego rodzaju zamówień minimalny termin składania ofert zgodnie z dyspozycją art. 43 ust.1 pzp wynosi 7 dni.

Wątpliwości budzi opis przedmiotu zamówienia i opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu a raczej jego brak. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia rozważenia wymaga jego zgodność z przepisami prawa innymi niż regulacje pzp, tj. analiza, czy zamawiający jest uprawniony do korzystania z zamówionej usługi, tj. czy może w sposób zgodny z prawem korzystać z określonych baz danych.

W zakresie opisu sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający zrezygnował z jego dokonania co oznacza, iż ofertę w przedmiotowym postępowaniu mógł złożyć każdy, niezależnie od formy prawnej, przedmiotu działalności czy też posiadania rzeczywistych kompetencji czy uprawnień. W mojej ocenie taki brak opisu sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu narusza regulacje pzp. W przetargu podprogowym bowiem zamawiający może zrezygnować z żądania przedłożenia przez wykonawców dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (np. dokumentu referencji) nie zaś z opisu sposobu spełnienia warunku. Tu w szczególności istotnym wydaje się warunek posiadania przez wykonawcę uprawnień do świadczenia usługi tj. tworzenia i zarządzania bazą danych.

Powyższe uchybienia, w szczególności kwestia legalności korzystania przez zamawiającego bazy danych w przypadku uznania, iż doszło do naruszeń obowiązujących przepisów, mają istotny wpływ na ważność zawartej umowy.

dr Bogdan Fischer, radca prawny, partner w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Krakowie


Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (określającym podstawy przetwarzania danych osobowych)  przetwarzanie danych możliwe jest wówczas, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa – jak to ma miejsce w tym przypadku. Zgodnie z Ordynacją podatkową istnieje obowiązek dopuszczenia jako dowodu wszystkiego, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W toku postępowania  organy podatkowe opierając się na przepisach w szczególności Ordynacji podatkowej podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.  Zgodnie z ustawą o kontroli  skarbowej celem takiej kontroli jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Do zakresu kontroli należy w szczególności kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków  stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Źródło:
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki