KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Zmiana dat przekazania raportów okresowych

2019-07-24 13:44
publikacja
2019-07-24 13:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-24
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zmiana dat przekazania raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, informuje o zmianie dat przekazania następujących raportów okresowych:

- skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 sierpnia 2019 roku;
- skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Change in the publication dates of
periodic reports


The Management Board of KGHM
Polska Miedź S.A., in reference to regulatory filing no. 3/2019 dated 17
January 2019, announces a change in the publication dates of the
following periodic reports:


- the consolidated half-year
report for the first half of 2019, which will be published on 20 August
2019;


- the consolidated quarterly
report for the third quarter of 2019, which will be published on 20
November 2019.


Legal basis: § 80 sec. 2 of the
Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and
periodic information published by issuers of securities and conditions
for recognising as equivalent information required by the laws of a
non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-24 Marcin Chludziński Prezes Zarządu
2019-07-24 Radosław Stach Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki