W czyje obligacje można będzie jeszcze zainwestować w 2016 roku?

Od pewnego czasu na oczach uczestników rynku kapitałowego dokonują się zmiany w obszarze alokacji aktywów. W czasach stale pogarszającej się oferty oprocentowania depozytów bankowych, bardzo zmiennego i uzależnionego od decyzji politycznych rodzimego rynku akcji, inwestorzy indywidualni wykazują coraz większe zainteresowanie obligacjami firm i banków.

W ostatnich tygodniach kilku emitentów uplasowało swój dług w ramach publicznych emisji już pierwszego dnia, przy udziale rosnącej liczby inwestorów detalicznych. Czy tak duże zainteresowanie obligacjami może świadczyć o przegrzaniu rynku obligacji przedsiębiorstw?

Według ostatnio opublikowanego raportu Fitch Polska, wartość nieskarbowych instrumentów dłużnych na rynku krajowym osiągnęła wartość 146,6 mld zł. W ostatnich 3 latach największy wzrost odnotował rynek obligacji przedsiębiorstw, który wzrósł z 37 mld zł pod koniec 2013 r. do 64 mld zł na koniec I kwartału 2016 r.

Rynek nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce
IV kw. 2013 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016
Wartość rynku mln zł 123261,33 139439,18 140421,3 141683,7 145953,84 146575,26 146660,9
dynamika w skali roku 4,70% 13,12% 11,50% 7,70% 4,30% 5,12% 4,44%
dynamika w skali kwartału 6,60% -0,40% 0,70% 0,90% 3,01% 0,43% 0,06%
Krótkoterminowe papiery dłużne mln zł 19150,55 19037,21 18127,72 16208,15 13557,57 11940,85 11090,58
dynamika w skali roku -27,40% -0,59% 4,30% -14,60% -29,50% -37,28% -38,82%
dynamika w skali kwartału -3,30% -1,00% -4,78% -10,59% -16,35% -11,92% -7,12%
Obligacje przedsiębiorstw (pow. 365 dni) mln zł 37787,09 52682,9 53711,12 55423,58 62003,04 63889,34 64690,67
dynamika w skali roku 20,50% 39,42% 30,70% 30,20% 30,00% 21,27% 20,44%
dynamika w skali kwartału 9,10% 10,40% 1,95% 3,19% 11,87% 3,04% 1,25%
Obligacje banków (pow. 365 dni) mln zł 47772,4 48609,72 49459,12 50882,08 51161,48 50726,56 50982,2
dynamika w skali roku 7,70% 1,75% 0,70% -1,40% -6,30% 4,35% 3,08%
dynamika w skali kwartału 7,20% -11,00% 4,67% 0,55% -0,85% -0,85% 0,50%
Obligacje komunalne (pow. 365 dni) mln zł 18551,29 19109,35 19123,34 19169,91 19231,75 20018,52 19897,45
dynamika w skali roku 18,80% 3,01% 4,30% 4,20% 4,10% 4,76% 4,05%
dynamika w skali kwartału 11,90% 3,40% 0,07% 0,24% 0,32% 4,09% -0,60%
Źródło: Fitch Polska

Za tak dużą dynamiką wzrostu zainteresowania inwestorów indywidualnych bezpośrednimi inwestycjami w obligacje przedsiębiorstw stoi jeszcze jedna istotna przesłanka. Klienci detaliczni, którzy poszukują bezpiecznych inwestycji dla swoich środków są rozczarowani wynikami funduszy inwestycyjnych z segmentu obligacji korporacyjnych. Dzięki niemałym opłatom za zarządzanie oraz spadającym stopom procentowym, zyski wielu dużych, bezpiecznych funduszy obligacji korporacyjnych kształtują się poniżej lokat negocjowanych lub promocyjnych. Oczywiście ryzyko utraty środków zainwestowanych w fundusz obligacji korporacyjnych jest mniejsze od pojedynczej obligacji. Dlatego umiejętna dywersyfikacja portfela posiadanych obligacji pozwala na ograniczenie (zgodnie z teorią portfelową H. Markowitza) ryzyka utraty środków.

Emisje obligacji zaplanowane na 2016 r.

Prezentujemy emitentów, którzy w ostatnim czasie zapowiedzieli przeprowadzenie publicznych ofert obligacji. Wśród nich są spółki reprezentujące branżę finansową, deweloperską oraz jeden reprezentant branży chemicznej.

Alior Bank – emitent, który dwukrotnie zebrał planowaną wielkość zapisów już w pierwszym dniu emisji, głównie od inwestorów detalicznych. Najnowszy prospekt emisyjny zakłada pozyskanie do 800 mln zł w ramach obligacji o zapadalności 5-10 lat. Bank konsekwentnie zmniejsza marżę papierów wartościowych, tylko podczas kwietniowej emisji bank uplasował dług tańszy o 25 bps (I transza WIBOR + 3,25%; II transza WIBOR + 3% przy o 2 lata dłuższym okresie zapadalności obligacji). Dalsze umacnianie pozycji oraz kolejne akwizycje Alior Banku mogą przełożyć na utrzymanie obecnych, a nawet jeszcze mniejszych marży w przyszłości. W 2017 r. zapadają obligacje banku o wartości ok. 250 mln zł; na rynku wtórnym Catalyst ceny nie schodzą poniżej nominału.

Getin Noble Bank – bank, który w ostatnich latach wykazywał największą aktywność w pozyskiwaniu długu w ramach publicznych emisji. Niestety od kilku miesięcy, ze względu na szereg czynników, obligacje na rynku wtórnym uległy poważnej przecenie. Obecnie na Catalyst rentowności obligacji GNB oscylują w okolicach 10%, co przy ostatnich parametrach kwietniowej emisji (WIBOR + 5%) pozostaje lepszą alternatywą inwestycyjną. Najnowszy plan emisji na najbliższe 12 miesięcy zakłada pozyskanie 750 mln zł. W sytuacji dalszego pogorszenia nastawienia do sektora bankowego oraz realizacji politycznych zapowiedzi w kwestii kredytów frankowych należy oczekiwać utrzymania 5% marży, a nawet jej powiększenia w kolejnych seriach (jeśli nadal większą rentowność przynosiłyby obligacje z rynku wtórnego). W 2017 r. zapadają obligacje banku o wartości ok. 630 mln.

Bank Pocztowy – bank, którego akcje nie są notowane na GPW, posiada 3 serie wyemitowanych obligacji notowanych na Catalyst, w tym papiery o wartości ok. 147 mln zł z terminem wykupu w grudniu 2016, notowane powyżej nominału z marżą WIBOR + 1,4%. Złożony w KNF program emisji obligacji opiewa na 150-200 mln zł w ramach emisji publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych. Bank planuje uplasować obligacje o zapadalności 4-5 lat z kuponem WIBOR + 1% (lub WIBOR + 1,5%). W ramach tego samego prospektu bank, oprócz obligacji podporządkowanych, zamierza wyemitować również obligacje senioralne. Wówczas bank zapewne zaproponuje niższą marżę ze względu na fakt, że w przypadku bankructwa roszczenia obligatariuszy traktowane są na równi z innymi wierzycielami.

Pamiętaj

Najczęściej obligacje emitowane przez banki są niezabezpieczone i podporządkowane, a środki uzyskane z emisji zasilą fundusze własne banku. W razie upadłości wierzytelności wynikające z obligacji zaspokojone zostaną w ostatniej kolejności po zaspokojeniu wszystkich niepodporządkowanych wierzytelności.

Kruk – największa firma windykacyjna w Polsce, która coraz swobodniej pozyskuje kapitał niezbędny do ekspansji. W latach 2016-17 zapadną obligacje notowane na Catalyst o wartości 289 mln zł, których cena aktualnie jest powyżej nominału. Ostatnia emisja publiczna skierowana do inwestorów detalicznych zakończyła się dużą nadsubskrypcją. Inwestorzy za pięcioletnie obligacje niezabezpieczone otrzymają oprocentowanie na poziomie WIBOR + 3,15%. Tak duże zainteresowanie ze strony inwestorów, jak również dynamiczny rozwój branży, może przyczynić się do utrzymania marży na podobnym poziomie, a nawet zmniejszania się w przyszłości w ramach programu emisji publicznej w wysokości 300 mln zł.

Best – kolejna spółka z branży windykacyjnej, której obligacje notowane są na Catalyst po cenach bliskich nominału. Ostatnie dwie emisje publiczne z lutego i kwietnia 2016 zakończyły się również dużym zainteresowaniem inwestorów, akceptujących oprocentowanie na poziomie WIBOR + 3,5% (WIBOR + 3,8%) za czteroletnie obligacje. Ostatnie emisje są w ramach kończącego się programu publicznych emisji na 300 mln zł zatwierdzonego w zeszłym roku. Zarząd Best podtrzymuje chęć pozyskiwania kapitału w ramach kolejnych emisji publicznych po wygaśnięciu obecnego; w maju przypada termin zapadalności obligacji o wartości 39 mln zł.

Kredyt Inkaso – spółka, której właścicielem jednej trzeciej udziałów jest Best, w ostatnim czasie podjęła uchwałę o przeprowadzeniu emisji publicznej obligacji w wysokości 100 mln zł. Wśród obligacji notowanych na Catalyst w 2016 r. zapadają papiery o wartości 48 mln zł, wyceniane obecnie powyżej nominału. Mimo kilkuletniej historii pozyskiwania kapitału w formie obligacji, spółka w ostatnim roku zwiększyła marżę oferowanych papierów z WIBOR + 3,6% (kwiecień 2015) do WIBOR + 3,95% za 3,5 roczny okres inwestycji (ostatnia emisja oferuje WIBOR + 4% za 4-letnie obligacje). To pokazuje skalę niepewności wokół przejęcia Kredyt Inkaso przez Best.

MW Trade – podmiot kontrolowany przez Getin Holding, w marcu zatwierdził publiczny program emisji obligacji na 180 mln zł; spółce, po wykupieniu kilku serii obligacji od początku roku, w czerwcu zapadają papiery o wartości 15 mln zł. W zeszłym roku MW Trade zaproponowało oprocentowanie WIBOR + 2,7% za 3-letnie obligacje, co będzie punktem wyjścia w kolejnych publicznych emisjach spółki. Na Catalyst ceny wcześniejszych serii oscylują wokół ceny nominalnej.

Obligacje powyższych podmiotów są niezabezpieczone.

Ghelamco – deweloper, który swoim flagowym projektem Warsaw Spire, rozpalił wyobraźnię inwestorów, od kilku lat chętnie pozyskuje kapitał z emisji dłużnych papierów wartościowych. Z publicznego programu obligacji opiewającego na 350 mln zł, spółka w ciągu ostatnich dwóch miesięcy pozyskała 130 mln zł w formie 4-letnich obligacji niezabezpieczonych, przynoszących zysk na poziomie WIBOR + 4%. Na rynku Catalyst w obrocie znajduje się rekordowa, jak na deweloperów, ilość serii w liczbie 19, którymi handluje się po cenach bliskich nominału. Do końca przyszłego roku zapadają obligacje o wartości 74 mln zł.

Polnord – deweloper mieszkaniowy, który w zeszłym roku zatwierdził plan emisji niezabezpieczonych obligacji na 100 mln zł. Dotychczas pozyskał 50 mln zł na warunkach 3-letnich obligacji oprocentowanych WIBOR + 3,5%. W przyszłym roku zapadają papiery o wartości 50 mln zł, notowane na Catalyst, po cenach bliskich nominału.

PCC Rokita – przedsiębiorstwo z branży chemicznej, którego program emisji obligacji opiewa na 200 mln zł. Oferowane w kwietniu 25 mln zł obligacje, oprocentowane na stałym, 5-procentowym kuponie, zakończyły się sporą redukcją. W przyszłym roku pozostaje do wykupu 25 mln zł z obligacji notowanych na Catalyst. Cena wszystkich serii notowana jest aktualnie powyżej nominału. Spółka oferuje we wszystkich seriach stałe oprocentowanie, zaś akcjonariuszom wypłaca dywidendę.

Plany emisji powyższych podmiotów, jak również innych pozyskujących kapitał z obligacji zbiegły się w czasie ze zwiększonym zainteresowaniem inwestorów detalicznych. Podatek bankowy może ten proces jeszcze bardziej nasilić, co powinno pozytywnie wpłynąć na wybór ofert dla klientów detalicznych. Inwestorzy powinni pamiętać o starannym dywersyfikowaniu swojego portfela, aby w przypadku zawirowań gospodarczych nie stracił on istotnie na wartości. W końcu obligacje przedsiębiorstw nie mają zabezpieczenia BFG.

Michał Bulski

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~exel

jeśli obligacje to tylko bankowe ryzyko nieodkupienia minimalne a rentowność duża.Obecnie banki nie upadają są kupowane przez nowe podmioty przykład to BGŻ,BPH itp ( nie myśle o skokach i spółdzielczych - tam bym nic nie kupił )

! Odpowiedz
0 1 ~krzysztof

Banki tez bankrutuja, ostatni przyklad SK bank i jego obligacje. Getin ma wysokie odsetki bo realizuje program naprawczy, a jak on sie zakonczy to nikt nie wie.

! Odpowiedz
3 4 ~kubek

Należało się to mają. Lepiej zaufać sprawdzonym formom usług bankowych. Chwalę sobie konto w Getin Up i dodatkowe opcje mobilne z nim powiązane.Satysfakcjonujące w pełni.

! Odpowiedz
0 2 ~pajdek

Nie odnoszę się do kondycji obligacji w Getin Noble bo to nie moja bajka; za to lokaty mają się dobrze; może lepiej klienci niech myślą o takiej formie oszczędzania i zarabiania.

! Odpowiedz
6 4 ~ezehiel

,,polecam,, getin duze zyski murowane hahahahahahahahahahahahah

! Odpowiedz
1 3 ~xxx

lepiej kupić 10oro tajek i żyć z 500+ :-)

! Odpowiedz
0 1 ~jan-z-Mazur

ma to sens, tylko co zrobisz jak po opróżnieniu kiesy się z tego wycofają

! Odpowiedz
9 4 ~Drobny-Inwestor

Polecam zainwestować w projekt W-arte! na platformie crowdangels.pl. Jest to inwestycja w modelu społecznościowym, tzw. crowdfunding udziałowy. Projekt firmowany i założony jest przez znane osoby ze świata showbiznesu i już pozyskał ponad 1,500,000 od kilkunastu inwestorów.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
GETINOBLE 1,75% 0,23
2020-04-06 17:04:05
WIG 4,77% 43 514,41
2020-04-06 17:15:03
WIG20 4,95% 1 581,05
2020-04-06 17:15:00
WIG30 4,94% 1 816,36
2020-04-06 17:15:01
MWIG40 4,86% 2 999,46
2020-04-06 17:15:00
DAX 5,77% 10 075,17
2020-04-06 17:37:00
NASDAQ 7,33% 7 913,24
2020-04-06 22:03:00
SP500 7,03% 2 663,68
2020-04-06 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.