REKLAMA

Ulga termomodernizacyjna - dla kogo, od kiedy, na co?

2018-08-29 13:21, akt.2021-02-11 08:00
publikacja
2018-08-29 13:21
aktualizacja
2021-02-11 08:00
Ulga termomodernizacyjna - dla kogo, od kiedy, na co?
Ulga termomodernizacyjna - dla kogo, od kiedy, na co?
/ YAY Foto

W tym roku podatnicy, którzy w 2020 r. ponieśli koszty związane z ociepleniem domu, panelami słonecznymi czy wymianą starego kotła grzewczego mogą korzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Od dochodu można odliczyć do 53 tys. zł przez okres 3 lat.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby  fizyczne, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Aby skorzystać z ulgi podatkowej podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Celem wprowadzenia ulgi przez rząd była poprawa jakości powietrza, a przede wszystkim ograniczenie smogu. W związku z tym podejmuje różne przedsięwzięcia i zachęca obywateli do włączenia się w ich realizację. Jednym ze sposobów poprawy jakości powietrza jest program „Czyste powietrze”, który rozpocznie się 1 września 2018 r. W jego ramach właściciele budynków mieszkalnych mogą korzystać z dotacji z NFOŚiGW. Natomiast premia termomodernizacyjna, która stanowi jego rozszerzenie, ma być zachętą podatkową dla osób, które sfinansują przedsięwzięcie termomodernizacyjne bez udziału środków publicznych.

Ulga termomodernizacyjna – na czym polega?

Ulga termomodernizacyjna jest instrumentem podatkowym, polegającym na odliczeniu od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, tj. wymianą źródeł ciepła starej generacji oraz termoizolację. Oznacza to, że państwo zrezygnuje z części podatku od osób, które podejmą się działań mających na celu względy ekologiczne.

Przy czym wprowadzono wymóg, zgodnie z którym odliczeniu mogą podlegać jedynie wydatki określone w audycie energetycznym. Ponadto przedsięwzięcie ma zostać ukończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny.

Projekt przewiduje uściślenie rodzajów wydatków termomodernizacyjnych w zakresie wymagań technicznych usług, materiałów i urządzeń stosowanych przy realizacji przedsięwzięć. Powyższe szczegóły ma opracować minister właściwy do spraw budownictwa w porozumieniu z ministrem do spraw środowiska.

Ulga termomodernizacyjna

Co to jest?

Odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Na co?

Finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem oraz termoizolację budynków jednorodzinnych

Jakie warunki?

- udokumentowanie wydatków, na postawie faktur VAT;
- przeprowadzenie audytu energetycznego;
- przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zrealizowane w ciągu 3 lat;
- zwrot odliczonych kwot w razie niezrealizowania przedsięwzięcia;

Dla kogo?

Podatnicy podatku PIT (wg skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Jaka wysokość?

23 proc. wydatków, nie więcej niż 53 tys. zł

Kto nie skorzysta?

Osoby, które skorzystały z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, właściciele mieszkań, ulga nie będzie stosowana w blokach oraz zabudowie szeregowej

Kiedy weszła w życie?

1 stycznia 2019 r.

Źródło: Bankier.pl, na podstawie projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


Co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Co ważne, z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Do odliczenia wydatków mają prawo wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych, którzy w całości zrealizują przedsięwzięcie. Audyt energetyczny może określać kilka jego wariantów, jednak ten warunek uznaje się za spełniony, jeśli podatnik zrealizuje jeden z nich. Zatem ulgą objęte są te wydatki, które gwarantują uzyskanie zamierzonego efektu termomodernizacyjnego.

Co można odliczyć w ramach ulgi?

Odliczeniu podlegają wydatki, które:

 • są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489);
 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek;
 • zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;
 • nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Wysokość wydatków, od których odliczana jest ulga termomodernizacyjna, ustalana jest na podstawie faktur VAT wystawionych wyłącznie przez podatnika niekorzystającego ze zwolnień w tym zakresie. Natomiast za kwotę wydatku przyjmowana jest wartość faktury uwzględniająca podatek VAT.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że ulgą termomodernizacyjną nie będą objęte wydatki:

 • sfinansowane ze środków NFOŚiGW, wojewódzkich funduszów ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 6.

Ulga będzie odliczana w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Przy czym jednocześnie wprowadzono możliwość odliczenia kwot, które nie znajdą pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż 6 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt). Wskazany limit czasowy liczony jest odrębnie dla każdego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Co oznacza, że w przypadku nie wykorzystania w ramach jednego przedsięwzięcia całego limitu kwotowego, podatnik ma prawo wykorzystać pozostałą jego część w kolejnych przedsięwzięciach termomodernizacyjnych, a okres 6-letni liczony jest na nowo. 

Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, właściciel domu jednorodzinnego ma obowiązek zwrotu odliczonych kwot. Zwrot ulgi następuje wówczas w zeznaniu składanym za rok, w którym upłynął trzyletni termin.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej,
 • 19-proc. stawki podatku oraz
 • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowo adresatami nowych przepisów są osoby, które posiadają akt własności (właściciel lub współwłaściciel) jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zdecydują się na przeprowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Oznacza to, że z ulgi nie skorzystają właściciele mieszkań oraz nie będzie ona stosowana w przypadku bloków czy zabudowy szeregowej.

Od kiedy obowiązuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Odliczenie jej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa wyżej wskazany termin. 

 Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (2)

dodaj komentarz
polak2
dom za 1mil zł państwo dopłaci mieszkanie w bloku za 1500 tys zł państwo tylko weźmie podatki -w jakim kraju my żyjemy /? komuna temu damy temu nie niech lize tyłek i sam sobie pokryje ….
mieszkania jeden za friko drugi kredyt na 30 lat
fred_
To beda ludzie na potege ocieplac materialem izolacyjnopodobnym, inaczej zwanym Styropianem, i ogladac jak ich sciany pieknie zarastaja glonami po 2 latach.

Powiązane: Zmiany w PIT

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki