0,1210 zł
1,68% 0,0020 zł
Synerga.Fund S.A (SNG)

Otrzymanie z PARP postanowienia w sprawie konieczności zwrotu części środków otrzymanych w ramach dofinansowania realizacji projektu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
SYNERGA.fund S.A.
Temat
Otrzymanie z PARP postanowienia w sprawie konieczności zwrotu części środków otrzymanych w ramach dofinansowania realizacji projektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Synerga.fund SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2019 z dn. 09 listopada 2019 r. (w którym poinformował o otrzymaniu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „PARP”) postanowienia w sprawie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego odnośnie projektu dotacyjnego) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo z PARP, w którym PARP działając jako Instytucja Wdrażająca, określa do zwrotu przez Spółkę kwotę 96.285,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Spółki, z wyłączeniem okresu od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia doręczenia niniejszej decyzji. W piśmie wskazano, iż kwotę wraz z odsetkami Spółka zobowiązana jest uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji.

Jednocześnie w otrzymanym piśmie wskazano, iż niniejsza decyzja nie jest ostateczna. Od decyzji służy Spółce odwołanie do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Niniejsze postanowienie jest skutkiem przeprowadzonego dowodu z opinii biegłego z zakresu informatyki, w którym biegły wniósł wyłącznie zastrzeżenia do osiągnięcia na dzień zakończenia projektu, bądź utrzymania w okresie trwałości projektu wskaźników rezultatu. W niniejszej sprawie PARP stwierdziła wystąpienie nieprawidłowości oraz oceniła jej charakter, wagę oraz skutki finansowe i na tej podstawie stwierdziła, iż ze względu na osiągnięcie celu projektu oraz osiągnięcie na zakończenie realizacji projektu wszystkich wskaźników produktów i rezultatu (z wyłączeniem wskaźnika rezultatu „Średni miesięczny zysk z działalności operacyjnej”), nie jest zasadnym wzywanie Spółki do zwrotu całości dofinansowania wypłaconego w ramach Umowy. Ze względu jednak na brak utrzymania w okresie trwałości projektu dwóch wskaźników rezultatu oraz brak osiągnięcia jednego wskaźnika rezultatu, za zasadne PARP uznała nałożenie korekty finansowej w postaci pomniejszenia (anulowania) części udzielonej pomocy publicznej, którą obliczono na kwotę 96.285,00 zł.

Zarząd przypomina, iż niniejsze postepowanie dotyczy zrealizowanego przez Spółkę projektu pn. "Automatyzacja procesów zachodzących pomiędzy Silva Capital Group S.A. (poprzednia nazwa Spółki) a Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B", który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, dla osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w związku ze wszczętym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu środków pochodzących z dotacji. Kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosiła 330.120,00 zł

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Tomasz Wykurz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.