Rozwiązanie umowy z inicjatywy pracownika: Bezbolesne rozstanie

Na dzisiejszym, ubogim rynku pracy zakończenie zatrudnienia raczej rzadko następuje z inicjatywy pracownika, a jeśli już, u podstaw takiej decyzji leżą solidne argumenty. Nowa, lepsza praca, zmiana miejsca zamieszkania, uruchomienie działalności na własny rachunek lub nabycie uprawnień emerytalnych. Rzadziej niezadowolenie z obecnego zajęcia, czy inne bliżej nieokreślone powody. W wielu wypadkach - zwłaszcza, gdy pojawiła się szansa na lepiej wynagradzaną bądź znacznie bardziej interesującą pracę - pracownikowi "grunt zapala się pod nogami". Często okazuje się, że potencjalny chlebodawca nie chce czekać, tymczasem więzy z obecnym nie pozwalają na natychmiastowe podjęcie nowego zatrudnienia. Jakie jest wyjście z sytuacji?

Porozumienie stron

Kodeks pracy przewiduje dwie możliwości. Pierwsza, najbardziej optymalna w przedstawionej, hipotetycznej sytuacji, to rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 K.p.). Jak sama nazwa wskazuje, wystarczy że strony osiągną zgodne stanowisko w sprawie. Data rozwiązania stosunku pracy jest w tym wypadku dowolna. Nie obowiązują żadne sztywne terminy. W zasadzie pracownik może odejść z pracy z dnia na dzień i to niezależnie od tego jakiego rodzaju umowa łączy go z pracodawcą.

Jakie kroki powinien przedsięwziąć pracownik, któremu zależy na pilnym rozwiązaniu umowy o pracę? Najlepiej przekonać pracodawcę o swoich racjach. Zdecydowanie najkorzystniejsza jest wizyta osobista. Czasem wystarczy rzeczowa rozmowa. Porozumienie owocuje zwykle stosownym dokumentem.

PPH "PLUS"
ul. Sikorskiego 250
50-983 Wrocław
 

Wrocław, 15.03.2005 r.
 

Pani Ewa Kowalska
ul. Warszawska 160
50-995 Wrocław

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON
Z dniem 15 marca 2005 r. na mocy zawartego porozumienia strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dnia 10.01.2003 r. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę nie leżą po stronie pracodawcy.
Ewa Kowalska  
Adam Malinowski
Prezes Zarządu

Czasami jednak warto przygotować pisemny wniosek - choć forma pisemna nie jest zastrzeżona przez przepisy prawa - ze wskazaniem oczekiwanej daty rozwiązania umowy. Załatwienie sprawy "od ręki" może okazać się niemożliwe z uwagi np. na nieobecność pracodawcy lub zażądanie przez niego czasu na zastanowienie. Nagłe odejście pracownika w większym lub mniejszym stopniu dezorganizuje proces pracy i z punktu widzenia pracodawcy może okazać się nie do przyjęcia.

Czy konieczne jest podanie przyczyny? Nie ma takiego obowiązku, choć wydaje się, że bez odpowiedniej argumentacji nie ma szans na zyskanie zrozumienia u pracodawcy.

Ewa Kowalska
ul. Warszawska 160
31-007 Kraków
 

Kraków, 15.03.2005 r.
 

Pan Adam Malinowski
Prezes PPH "PLUS"
ul. Sikorskiego 250
31-415 Kraków

WNIOSEK
O ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON
Z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania uprzejmie proszę o rozwiązanie z dniem 31 marca 2005 r. na mocy porozumienia stron umowy o pracę z dnia 10.01.2003 r.
 
Ewa Kowalska

Pracodawca powinien się wypowiedzieć do dnia wskazanego we wniosku. Jego milczenie w sprawie nie oznacza zgody, a do rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy niezbędna jest - wyrażona w sposób jasny - akceptacja obu stron. Może się także zdarzyć, że stanowczo odmówi. Brak zgody pracodawcy zmusza do podjęcia innego rodzaju działań.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Pracownik, który spotka się z odmową rozwiązania umowy o pracę we wcześniej omawianym trybie, jest zmuszony sięgnąć po instytucję wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 2 K.p.).
Uwaga. Wcześniejsze wnioskowanie o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, nie zastępuje automatycznie oświadczenia o wypowiedzeniu. Niezbędny jest odrębny dokument. Powyższe potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5.04.1974 r. sygn. akt II PR 46/74, w którego sentencji czytamy między innymi: Oświadczenie woli o rozwiązanie stosunku pracy musi być jednoznaczne, toteż domaganie się przez pracownika natychmiastowego rozwiązania z nim stosunku pracy nie przekształca się samo przez się w jego wypowiedzenie tylko z tej przyczyny, że zakład pracy nie wyraził zgody na jego natychmiastowe ustanie.

Ewa Kowalska
ul. Warszawska 160
31-007 Kraków
 

Kraków, 31.03.2005 r.
 

Pan Adam Malinowski
Prezes PPH "PLUS"
ul. Sikorskiego 250
31-415 Kraków

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM
Niniejszym rozwiązuję umowę o pracę zawartą z PPH "PLUS" w dniu 10.01.2003 r., z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 30.04.2005 r.
 
Ewa Kowalska

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę jest obwarowane o wiele większą ilością i jakością czynności. Są to m.in. konsultacja związkowa, obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia (w przypadku umów na czas nieokreślony) i wskazanie drogi odwoławczej. Pracownik ma ułatwione zadanie. Po złożeniu wypowiedzenia - bez konieczności jego uzasadniania - pozostaje mu tylko czekać na termin rozwiązania stosunku pracy. Swojej decyzji nie musi z nikim konsultować, nie musi się także obawiać roszczenia ze strony pracodawcy. Kodeks pracy przewidział taką możliwość jedynie w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wypowiedzenie umownego stosunku pracy nie jest jednak wolne od pewnych ograniczeń.

Nie każdą umowę można wypowiedzieć. Pracownik także w tym wypadku ma większą swobodę, bowiem nie ograniczają go - tak jak pracodawcę - tzw. okresy ochronne (np. ciąża pracownicy czy usprawiedliwiona nieobecność w pracy, podczas której - w określonym przedziale czasowym - nie można skutecznie dokonać wypowiedzenia), jednak nie wszystkie rodzaje umów podlegają rozwiązaniu w tym trybie. Na dobrą sprawę pracownik może wypowiedzieć jedynie umowę zawartą na czas nieokreślony, na okres próbny lub na tzw. czas zastępstwa.

Umowy na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy w zasadzie wypowiedzieć nie można, z jednym jednakże wyjątkiem. Przy zawieraniu umowy na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania, za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 K.p.). Norma ta ma jednak zastosowanie tylko w przypadku umieszczenia powyższego postanowienia stron w umowie o pracę. Warto tutaj dodać, że w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa na czas określony (bez względu na jej długość) bądź na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Dość poważną przeszkodą w błyskawicznym zakończeniu trwającego stosunku pracy jest okres wypowiedzenia. Jego długość bywa różna i zależy bądź to od rodzaju umowy o pracę, bądź stażu zakładowego i może wynieść nawet 3 miesiące. Do tematyki ustalania okresów wypowiedzenia oraz możliwości ich wydłużenia lub skrócenia powrócimy niebawem.

Podstawa prawna: art. 30-33, 411 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

autor: Jolanta Rogacewicz
Gazeta Podatkowa Nr 124 z dnia 2005-03-17
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl