REKLAMA

Najem okazjonalny, czyli szybsza eksmisja lokatora? Niekoniecznie

Katarzyna Rostkowska2019-03-21 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2019-03-21 06:00

Najem okazjonalny ma skuteczniej chronić właścicieli mieszkań przed ewentualnymi problemami z eksmisją lokatorów. Jednak jak pokazuje praktyka, usunięcie najemcy może potrwać nawet pół roku.

Umowa najmu okazjonalnego jest szczególną formą wynajmu, która w większym stopniu ma chronić prawa właściciela nieruchomości i gwarantować mu bezpieczeństwo w kwestii usunięcia lokatora bez zbędnych formalności. Jednak najem okazjonalny, jak mogłoby się wydawać, nie znosi praw najemcy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów. W praktyce oznacza to, że wynajmujący nie może pozbyć się lokatora bez powodu, a sam proces może ciągnąc się miesiącami.

fot. HH / / Bankier.pl

Najem okazjonalny – formalności

Aby umowa najmu przybrała formę najmu okazjonalnego, właściciel nieruchomości musi dopilnować kliku formalności. Przede wszystkim należy zachować formę pisemną. Umowa najmu musi być zawarta na czas oznaczony (nie dłuższy niż 10 lat). Ponadto fakt jej zawarcia należy zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni. A co najważniejsze, do umowy muszą zostać dołączone poniższe dokumenty:

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu,
  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  • oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Tylko dopełnienie tych obowiązków umożliwi właścicielowi mieszkania przeprowadzenie skutecznej eksmisji lokatora w razie rozwiązania istniejącego pomiędzy nimi stosunku najmu.

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Poradnik

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na [email protected]

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Najem okazjonalny gwarancją szybkiej eksmisji

Umowa najmu okazjonalnego posiada silnie sformalizowaną formę, przez co ma w większym stopniu zabezpieczać interesy wynajmującego. – Instytucja najmu okazjonalnego stanowi wyjątek od ogólnych zasad najmu lokali mieszkalnych. Zobowiązanie najemcy do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a także potrzeba wskazania lokalu, w którym mógłby on zamieszkać po ustaniu stosunku najmu stanowi gwarancję zaspokojenia potrzeby mieszkaniowych najemcy. Podstawową zaletą zastosowania takiej konstrukcji prawnej jest przede wszystkim interes wynajmującego, który po pierwsze ma możliwość skorzystania z szybkiej ścieżki egzekucji oraz prostego wyeksmitowania najemcy. Sąd może na wniosek wynajmującego nadać, bowiem klauzulę wykonalności na akt notarialny w przypadku, gdyby najemca nie zrealizował żądania opróżnienia lokalu. Co więcej zawarcie umowy najmu okazjonalnego może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu, a także ewentualnych kosztów egzekucji. Tak więc, wskazana instytucja gwarantuje wynajmującemu szybkie i skuteczne odzyskanie nieruchomości oraz zabezpieczenie przed ewentualnymi kosztami postępowania egzekucyjnego – wyjaśniają Julita Bladowska oraz Oskar Kozikowski, aplikanci radcowscy w CONTRAHENDO Kancelarii Prawniczej.

Rozwiązanie i egzekucja umowy najmu okazjonalnego - formalności

Rozwiązanie umowy

Egzekucja

- jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu, właściciel doręcza żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela, zawierające: oznaczenie właściciela, najemcy, umowy najmu okazjonalnego lokalu, przyczyny ustania stosunku wynikającego z umowy najmu oraz termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal;

- po upływie wskazanego terminu, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu, zawierający: żądanie opróżnienia lokalu (wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą), dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, potwierdzenie zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego faktu zawarcia umowy najmu;

- należy wskazać, że wniesiona podczas zawierania umowy kaucja służy nie tylko jako zabezpieczenie należności wynikających z najmu, lecz również ewentualnych kosztów egzekucji;

- w sytuacji posiadania aktu notarialnego dot. poddania się egzekucji oraz oświadczenia o dysponowaniu innym lokalem mieszkalnym uznaje się, że potrzeby mieszkaniowe najemcy są zaspokojone;

- wierzyciel wnosi o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny;

Źródło: Bankier.pl, na podstawie wypowiedzi Julity Bladowskiej oraz Oskara Kozikowskiego, CONTRAHENDO Kancelaria Prawnicza

Eksmisja niechcianego lokatora może trwać nawet pół roku

Sprawa komplikuje się, kiedy najemca utracił tytuł prawny do zamieszkiwania we wskazanym w oświadczeniu lokalu. Zgodnie z przepisami, o takiej sytuacji powinien poinformować właściciela wynajmowanego mieszkania. Dodatkowo w terminie 21 dni od zdarzenia, wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w razie eksmisji. Natomiast jeśli tego nie uczyni, wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.

– Łatwo sobie jednak wyobrazić sytuację, w której najemca pomimo utraty możliwości zamieszkania we wcześniej wskazanym lokalu nie poinformuje o tym fakcie wynajmującego. W takim przypadku, jeżeli dojdzie do postępowania egzekucyjnego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, aż gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy gmina nie wyznaczy odpowiedniego pomieszczenia tymczasowego, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. Jak widać na przedstawionym przykładzie, również w przypadku najmu okazjonalnego egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu może trwać wiele miesięcy, co naraża wynajmującego na dodatkowe straty – wskazuje r. pr. Mariusz Kowolik Partner Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Jak się okazuje, najem okazjonalny nie we wszystkich przypadkach zapewnia szybkie i bezproblemowe usunięcie lokatora. Jak wyjaśniają Julita Bladowska oraz Oskar Kozikowski z Contrahendo Kancelarii Prawniczej, dzieje się tak, ponieważ polskie prawo musi mieć na względzie treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt 19/06. Konieczność implementacji jego wytycznych przełożyła się na wprowadzenie zakazu "eksmisji na bruk” (art. 1046 § 4 kodeksu postępowania cywilnego). W związku z czym jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie.

Obawy przed najmem okazjonalnym

Biorąc po uwagę popularność wynajmu mieszkań na polskim rynku, najem okazjonalny powinien cieszyć się większym zainteresowaniem. Jednak w dalszym ciągu króluje przekonanie, że ten typ umowy nie przynosi korzyści właścicielowi lokalu ani wynajmującemu. Raczej postrzegany jest przez pryzmat licznych formalności, kosztów związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego czy w końcu nie wszyscy chcą zgłaszać fakt zawarcia umowy naczelnikowi urzędu skarbowego.

– Klienci często zadają pytanie, jaki wpływ na umowę najmu okazjonalnego i możliwość "eksmisji" lokatora będzie miało np. odwołanie przez osobę trzecią zgody na zamieszkanie w lokalu w przypadku "eksmisji". W takiej sytuacji należy przyjąć, że bez uszczerbku dla praw wynajmującego eksmisja najemcy, po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury, nastąpi w tym tzw. trybie przyspieszonym do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. Najemcy nie przysługuje bowiem prawo do zawarcia umowy najmu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia (znacznie wydłużające procedurę eksmisji). Pozostaje wierzyć, że zwiększająca się świadomość prawna społeczeństwa przełoży się na szersze poznanie zalet płynących z zawarcia umowy najmu okazjonalnego zarówno dla wynajmującego jak i najemcy, a w konsekwencji na większą popularność umowy najmu okazjonalnego w życiu codziennym – mówi Anna Wojciechowicz, adwokat z Kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy Sp.k.

Źródło:
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (62)

dodaj komentarz
caesar_m
Przyczyna jest podstawowa - teoretyczne państwo które ograbia tych co coś wytwarzają i zabiera im 60-80% wytworzonego dochodu a kasę rozdaje darmozjadom - przeszkadzaczom (czytaj urzędnikom i funkcjonariuszom). Sitwa rządząca Łodzią wybudowała w ostatnich latach 3 stadiony dla 3 różnych prywatnych klubików i ani 1 szpitala, ani Przyczyna jest podstawowa - teoretyczne państwo które ograbia tych co coś wytwarzają i zabiera im 60-80% wytworzonego dochodu a kasę rozdaje darmozjadom - przeszkadzaczom (czytaj urzędnikom i funkcjonariuszom). Sitwa rządząca Łodzią wybudowała w ostatnich latach 3 stadiony dla 3 różnych prywatnych klubików i ani 1 szpitala, ani 1 żłobka, ani 1 szkoły , ani 1 bloku socjalnego. Rozumiem że gdy już wszystko jest to można iść w pomniki i fontanny...Ale gdy w szpitalach są gorące łóżka jak na łodziach podwodnych ???? W kwestii najmu jesteśmy obiema nogami w czasach socjalizmu (ok nie dokwaterowują na siłę).. Ustawa o tym że nie ma eksmisji na bruk jest słuszna, tyle że nie powinna w żadnym wypadku dotykać właścicieli nieruchomości. Z grubsza wyglądać to powinno tak : wypowiadam mieszkanie ( bo np potrzebuję lokal dla znajomej, albo lokator mi nie odpowiada) , lokator nie opuszcza lokalu w terminie, wzywam ( te 70% podatku..) panie i panów z policji i wywożą lokatorów do lokalu zastępczego który ma obowiązek gmina dostarczyć (zanim zacznie budować stadiony). Lokatorzy dostają obciążenie kosztami eksmisji - a jeśli nie mają środków - to dalej zajmuje się nimi opieka społeczna (70% podatków..) a nie płacący podatki właściciel lokalu. Gdyby to tak funkcjonowało zapewne skorzystaliby zarówno właściciele nieruchomości jak i , a może przede wszystkim LOKATORZY (uczciwi!!!) - wzrosłaby dostępność mieszkań (dziś wiele rodzin nie wynajmuje - ze strachu !!!) i spadłyby ceny wynajmu (cena uwzględnia ryzyko!!!)
hfjdj
To jak cena uwzglednia ryzyko to.zbierz jeszcze paru takich jak ty i zalozcie spolke. Na jej rzecz bedziecie placic to roznice cent wynikajacej z ryzyka i jak komus lokator narobi szkod to bedziecie mu wyplacac z tej spolki cash. W czym problem?
czytacz
Chyba lepiej zapłacić ukraińskiej mafii za wyprowadzenie lokatora,który nie płaci niż liczyć na pomoc polskich sądów i urzędów!
--__hubert__---__--__--__--__-
Wynajmujesz bierz zaliczkę na 12 miesięcy z góry , jak kogoś nie stać niech szuka mieszkania socjalnego. Traktujesz to jako zabezpieczanie w sytuacji gdy ktoś przestaje płacić a eksmisja potrwa. To nie jest płatność z góry za 12 miesięcy . Wynajmującemu pozwalasz wypowiedzieć umowę w ciągu 30 dni . Skoro jest to biznes to trzeba Wynajmujesz bierz zaliczkę na 12 miesięcy z góry , jak kogoś nie stać niech szuka mieszkania socjalnego. Traktujesz to jako zabezpieczanie w sytuacji gdy ktoś przestaje płacić a eksmisja potrwa. To nie jest płatność z góry za 12 miesięcy . Wynajmującemu pozwalasz wypowiedzieć umowę w ciągu 30 dni . Skoro jest to biznes to trzeba optymalizować ryzyko w sytuacji kiedy prawo zbyt mocno chroni nieuczciwego lokatora . Na pewno wielu z was obejrzało "Ekspres reporterów " w której pewna Pani miała problem z lokatorką . Obie strony muszę się szanować ale w biznesie najważniejsze jest minimalizowanie ryzyka . Wynajmowanie może skończyć się stratą finansową .
hfjdj
Buehehehehehe. No to powodzenia 2 szukaniu klienta ktory da ci zaliczke na 12 mies.
--__hubert__---__--__--__--__- odpowiada hfjdj
Wynajmując lokal np w galerii handlowej nie ma z tym problemu.
Jeśli wynajmując mieszkanie pozwalasz je wynająć byle komu to ja też życzę powodzenia w eksmisji . Stracisz czas i pieniądze ale prowadź tak dalej biznes.
Pomyśl jeśli wszyscy wynajmujący trzymali by pewien poziom to nikt by nie dyskutował z tymi warunkami. Na koniec
Wynajmując lokal np w galerii handlowej nie ma z tym problemu.
Jeśli wynajmując mieszkanie pozwalasz je wynająć byle komu to ja też życzę powodzenia w eksmisji . Stracisz czas i pieniądze ale prowadź tak dalej biznes.
Pomyśl jeśli wszyscy wynajmujący trzymali by pewien poziom to nikt by nie dyskutował z tymi warunkami. Na koniec kup nowe mieszkanie za np.400 tys i wpuść do niego pierwszego lepszego chętnego - POWODZENIA . W umowie poda ci fałszywy adres do eksmisji a ty będziesz chodził po sądach.
bt5
Do innowierca. Powiem tak nie wierzę że najemcy mieszkań na rynku to w swojej głównej masie są ludzie dobrzy stojąco finansowo. Więc nie wierzę że puszczanie mieszkań na wynajem to spokojny i pewny biznes. Już pisałem jak moi przodkowie podczas przedwojennego kryzysu wyszli na wynajmie. Albo ostatnimi czasy w UK kiedy zreformowano Do innowierca. Powiem tak nie wierzę że najemcy mieszkań na rynku to w swojej głównej masie są ludzie dobrzy stojąco finansowo. Więc nie wierzę że puszczanie mieszkań na wynajem to spokojny i pewny biznes. Już pisałem jak moi przodkowie podczas przedwojennego kryzysu wyszli na wynajmie. Albo ostatnimi czasy w UK kiedy zreformowano system benefitów, czytaj obcięto, to spowodowało to wielkie straty właścicieli mieszkań na wynajem. W Polsce taki system dopłat nawet nie stał koło tamtego po obcięciu. A kryzys światowy i tak niestety będzie i i tak zdemoluje Polskę. Ponieważ sam przeżyłem 3 - plajty gospodarcze to wiem co mówię, w tym Balcerowicz 2 x czyli transformacja a później schładzanie , a w 2008 mały kryzys światowy. Wtedy jak jest mocna recesja to najnormalniej idą za tym redukcję zatrudnienia i ludzie masowo stają się niewypłacalni. Już w warunkach niby jeszcze wysokiego wzrostu gospodarczego nastąpiła w Polsce w zeszłym roku dość rekordowa ilość zlikwidowanych miejsc pracy. Za granicą w tym roku co widzę po portalach ogłoszeniowych to też jest mocny spadek ofert pracy w stosunku do zeszłego roku. W mojej branży budowlanej to nawet mocno wymiotło, to co jeszcze się pojawia to na bardzo nieciekawych warunkach.
glos_rozsadku
może nie wymiotło tylko naszła tania siła robocza z Ukrainy, ale spoko oni wyjadą za chwilę dalej na zachód
innowierca
Zgadzam sie z wiekszoscia twojego wywodu.Za granica jest duzo biedoty wynajmujacej , ale jest tez duza masa wynajmujacych , ktorym dobrze sie powodzi , ale nie wchodza w hipoteke swiadomie.Mozna kupic mieszkanie po 40 , zamiast ladowac sie w hipoteke majac 20 pare lat i
tak naprawde nigdy sie nie dorobic.
Jak przyjdzie recesja
Zgadzam sie z wiekszoscia twojego wywodu.Za granica jest duzo biedoty wynajmujacej , ale jest tez duza masa wynajmujacych , ktorym dobrze sie powodzi , ale nie wchodza w hipoteke swiadomie.Mozna kupic mieszkanie po 40 , zamiast ladowac sie w hipoteke majac 20 pare lat i
tak naprawde nigdy sie nie dorobic.
Jak przyjdzie recesja o ktorej piszesz , to w naszych czasach niekoniecznie objawi sie wysoka inflacja ,a na pewno redukcja zatrudnienia , spadkiem sprzedazy , upadkiem czesci sieciowek ,
czyli wszystkim tym co juz niedawno przerabialismy po 2008 .W UK dla przykladu po 2008 ludzie tracili 50 000 domow rocznie.Poplyneli typowi hipoteczni co brali kredyty z minimalna wplata .
Przewaznie ci ktorym tlumaczono idz na swoje, nie plac komus.Ale to typowej.
Na zakonczenie , chodzi o to ze za granica wielu wynajmujacych stac na hipoteke , ale swiadomie tego nie zrobia , I ci w wiekszoscia przejda kryzys sucha stopa.

Powiązane: Tylko u nas

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki