REKLAMA

GRUPA LOTOS: Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

2021-09-17 20:31
publikacja
2021-09-17 20:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Informacje_dodatkowe_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
05_PL_Projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_projektow_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-17
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-2, ust. 5 i ust. 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 14 października 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Asfalt sp. z o.o. poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Asfalt sp. z o.o.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. 19.999 udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o. reprezentujących 99,95% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Biopaliwa sp. z o.o.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o.
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% akcji w LOTOS Terminale S.A.
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o. oraz spółek, które nabędą część majątku LOTOS Paliwa sp. z o.o. w wyniku podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 30% udziałów w LOTOS Asfalt sp. z o.o.
11. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w spółce, która nabędzie część majątku LOTOS Asfalt sp. z o.o. w wyniku podziału LOTOS Asfalt sp. z o.o.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dodatkowe, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wraz z uzasadnieniami.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Informacje dodatkowe NWZ.pdfInformacje dodatkowe NWZ.pdf Informacje dodatkowe NWZ 14.10.2021
05_PL_Projekty uchwał NWZ.pdf05_PL_Projekty uchwał NWZ.pdf projekty uchwał
Uzasadnienie projektów uchwał NWZ.pdfUzasadnienie projektów uchwał NWZ.pdf uzasadnienie projektów uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-17 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2021-09-17 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki