REKLAMA

DELKO S.A.: wyniki finansowe

2020-06-04 07:09
publikacja
2020-06-04 07:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Delko_Raport_QSr1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 215 167 162 823 48 943 37 885
II. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 8 331 4 104 1 895 955
III. EBITDA 10 995 5 515 2 501 1 283
IV. Zysk_strata_brutto 8 264 3 569 1 880 830
V. Zysk_strata_netto 6 481 2 715 1 474 632
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 077 -1 206 245 -281
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 444 -5 203 -328 -1 211
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 882 7 816 201 1 819
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 515 1 407 117 327
X. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 1,08 0,45 0,25 0,11
XI. 31.03.2020 r. 31.12.2019 r. 31.03.2020 r. 31.12.2019 r.
XII. Aktywa razem 261 018 229 217 57 338 53 826
XIII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 163 976 138 575 36 020 32 541
XIV. Zobowiązania długoterminowe 27 062 28 190 5 945 6 620
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 136 914 110 385 30 076 25 921
XVI. Kapitał własny 97 042 90 642 21 317 21 285
XVII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 314 1 404
XVIII. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 16,23 15,16 3,57 3,56
Dane jednostkowe
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 112 718 99 805 25 639 23 222
XXI. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 2 205 1 621 502 377
XXII. EBITDA 2 242 1 657 510 386
XXIII. Zysk_strata_brutto 2 072 1 500 471 349
XXIV. Zysk_strata_netto 1 673 1 211 381 282
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 516 1 790 117 416
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -483 -2 780 -110 -647
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 56 1 018 13 237
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 89 28 20 7
XXIX. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 0,28 0,20 0,06 0,05
XXX. 31.03.2020 r. 31.12.2019 r. 31.03.2020 r. 31.12.2019 r.
XXXI. Aktywa razem 138 112 114 398 30 339 26 863
XXXII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 61 466 39 426 13 502 9 258
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 5 648 5 650 1 241 1 327
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 55 818 33 775 12 261 7 931
XXXV. Kapitał własny 76 646 74 973 16 837 17 605
XXXVI. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 314 1 404
XXXVII. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 12,82 1,82 2,82 0,42


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następującychzasad:


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania
z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcję przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalanych na
ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału 2020 r. - 1EUR
= 4,3963 PLN oraz I kwartału 2019 r. - 1 EUR = 4,2978 PLN;


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną
akcję przeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień
31.03.2020 r. - 1 EUR = 4,5523 PLN i dzień 31.12.2019 r. - 1 EUR =
4,2585 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_Delko_Raport_QSr1_2020.pdfGK_Delko_Raport_QSr1_2020.pdf Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za I kwartał 2020 roku Delko S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-04 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2020-06-04 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki