REKLAMA

WIELTON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2020-09-18 17:40
publikacja
2020-09-18 17:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Forum Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FORUM 109 FIZ) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów w Wielton S.A. w związku z zawarciem pomiędzy tymi funduszami umowy sprzedaży udziałów w spółce MP Inwestors S.à r.l., posiadającej bezpośrednio 22.714.618 akcji Wielton S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż stan posiadania akcji Wielton S.A. przez głównych akcjonariuszy Spółki - Pana Pawła Szataniaka oraz Pana Mariusza Szataniaka nie uległ zmianie ze względu na fakt, iż każdy z wymienionych akcjonariuszy (zgodnie ze złożonym w Spółce oświadczeniem) posiada po 50% certyfikatów inwestycyjnych FORUM 109 FIZ tj. łącznie posiadają 100% certyfikatów inwestycyjnych FORUM 109 FIZ, będącego stroną kupującą w wymienionej umowie sprzedaży udziałów MP Inwestors S.à r.l.

Treść zawiadomienia przekazanego przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest następująca:

„Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, posiadające numer NIP 6772278460 oraz numer REGON 120297174, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.000.000,00 PLN (w całości wpłaconym) (zwane dalej „Forum TFI S.A.”), działając w imieniu MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Krakowie (zwany dalej „MP Inwestors FIZAN”) oraz FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie (zwany dalej „FORUM 109 FIZ”) (zwani dalej łącznie „Zawiadamiającymi”),
działając na podstawie art. 69 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) (zwanej dalej „Ustawą o ofercie”),
niniejszym zawiadamiają o zmianie stanu posiadania głosów w Wielton S.A. w związku z zawarciem umowy sprzedaży udziałów MP Inwestors S.à r.l. (Société à responsabilité limitée) (prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu, posiadającej bezpośrednio 22.714.618 akcji Wielton S.A., stanowiących 37,62% w kapitale zakładowym Wielton S.A., uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, dających 37,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wielton S.A.

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU
W dniu 17 września 2020 r. pomiędzy MP Inwestors FIZAN a FORUM 109 FIZ zawarta została umowa sprzedaży udziałów na podstawie której FORUM 109 FIZ nabył 1.627.387 udziałów MP Inwestors S.à r.l. (Société à responsabilité limitée) (prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu (zwanej dalej „MP Inwestors S.à r.l.”), stanowiących 100% udziałów w MP Inwestors S.à r.l. MP Inwestors S.à r.l. posiada bezpośrednio 22.714.618 akcji Wielton S.A., stanowiących 37,62% w kapitale zakładowym Wielton S.A., uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, dających 37,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wielton S.A.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU
Przed zdarzeniem opisanym w pkt I:
- MP Inwestors FIZAN posiadał pośrednio poprzez MP INWESTORS S.à r.l. 22.714.618 akcji Wielton S.A., stanowiących 37,62% w kapitale zakładowym Wielton S.A., uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, dających 37,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wielton S.A.
- FORUM 109 FIZ nie posiadał akcji Wielton S.A.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI
Po zdarzeniu opisanym w pkt I:
- FORUM 109 FIZ posiada pośrednio poprzez MP INWESTORS S.à r.l. 22.714.618 akcji Wielton S.A., stanowiących 37,62% w kapitale zakładowym Wielton S.A., uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, dających 37,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wielton S.A.
- MP Inwestors FIZAN nie posiada akcji Wielton S.A.

IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCYCH POSIADAJĄCE AKCJE WIELTON S.A.
Podmiotem zależnym od MP Inwestors FIZAN posiadającym akcje Wielton S.A. przed zdarzeniem opisanym w pkt I była MP INWESTORS S.à r.l.
Po zdarzeniu opisanym w pkt I podmiotem zależnym od FORUM 109 FIZ posiadającym akcje Wielton S.A. jest MP INWESTORS S.à r.l.

V. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

VI. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 2 i 3 USTAWY O OFERCIE
Zawiadamiający, jak również żaden podmiot od nich zależny, nie posiadali przed zdarzeniem opisanym w pkt I udziału ani nie posiadają aktualnie instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Wielton S.A., lub odnoszą się do akcji Wielton S.A. w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie.

VII. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW ORAZ JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ
Łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie tj. łączna suma liczby głosów określonych w pkt. III i VI powyżej i wynosi w przypadku FORUM 109 FIZ 22.714.618 głosów, dających 37,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wielton S.A. ”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2020-09-18 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki