2,0200 zł
-2,88% -0,0600 zł
Triton Development SA (TRI)

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-18
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.06.2019 roku.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o. – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2018, w skład którego wchodzą:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92.158 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.533 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.533 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.155 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2018 w wysokości 1.533.579,29 zł (jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 29/100) z kapitału zapasowego.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2018, w skład którego wchodzą:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.257 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 4.006 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.006 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.935 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku.

W głosowaniu oddano 4 644 345 (cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć) ważnych głosów z 994 549 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) akcji reprezentujących 15,62% kapitału zakładowego, to jest oddano 4 644 345 (cztery miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2018 roku.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

W głosowaniu oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 157 047 (jednego milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,18% kapitału zakładowego, to jest oddano 5 456 835 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 100 % oddanych głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-18 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2019-06-18 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.