REKLAMA

PunkPirates S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie zamiany akcji zwykłych na okaziciela serii D na akcje imienne

2022-01-28 14:53
publikacja
2022-01-28 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-28
Skrócona nazwa emitenta
PunkPirates S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie zamiany akcji zwykłych na okaziciela serii D na akcje imienne
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2022 roku, na podstawie żądań otrzymanych od akcjonariuszy Spółki, podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji zwykłych na okaziciela serii D na akcje imienne.

Na podstawie wniosków akcjonariuszy, Emitent, zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zamiany (konwersji) części posiadanych przez wnioskodawców akcji na okaziciela serii D Spółki w łącznej liczbie 1 719 401 (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW") i oznaczonych kodem ISIN PLIQPRT00041 na akcje imienne.

Zamiana akcji zwykłych na okaziciela serii D na akcje imienne nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, który wnosi 2.854.300 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych) oraz nie powoduje zmiany w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, która wynosi 2.854.300 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) głosów.

W związku z zamianą akcji Zarząd Emitenta wystąpi z wnioskiem o zarejestrowanie zamienionych akcji pod nowym kodem w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

Szczegółowa podstawa prawna:
§5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-28 Leszek Krajewski Prezes Zarządu Leszek Krajewski
2022-01-28 Małgorzata Grużewska Wiceprezes Zarządu Małgorzata Grużewska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki