1,2800 zł
-3,03% -0,0400 zł
Patentus SA (PAT)

Podpisanie aneksu do Umowy Faktoringu KUKE Finance S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-05
Skrócona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do Umowy Faktoringu KUKE Finance S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 05.12.2018 roku wpłynął podpisany w dniu 7 listopada 2018 roku egzemplarz Aneksu nr 5 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ( „ Faktor”). Strony zgodnie oświadczają, że w/w Umowa Faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu w następującym zakresie:
-przyznany Spółce Limit wynosi 26 000 000,00 PLN;
-maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni;
-Faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 80% wartości wykupionych wierzytelności;
-fundusz gwarancyjny w wysokości 20% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
-termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
-oprocentowanie : WIBOR 1M + marża faktora;
-zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy Faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunków bankowych; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 30 000 000,00 PLN; dokona globalnej cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.( KUKE S.A. – polisa została opisana w raporcie bieżącym 15/2018). Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
-Umowa Faktoringu została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Postanowienia Umowy Faktoringu w zakresie wykupu wierzytelności oraz przejęcia Ryzyka niewypłacalności Kontrahenta obowiązują nie dłużej niż do dnia zakończenia umowy ubezpieczenia.

Umowa Faktoringu z KUKE Finance S.A. została opisana w raporcie bieżącym nr 18/2017 roku z dnia 18.12.2017 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-05 STANISŁAW DUDA WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.