REKLAMA

LUKARDI S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Aniołowie Konsultingu sp. z o.o.

2023-09-19 15:12
publikacja
2023-09-19 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-19
Skrócona nazwa emitenta
LUKARDI S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Aniołowie Konsultingu sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Lukardi S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer numer 10/2023 z dnia 05.09.2023 r. w związku z procedurą połączenia Emitenta ze spółką Aniołowie Konsultingu sp. z o.o. przekazuje do publicznej wiadomości drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia.
Działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Lukardi S.A. niniejszym zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia spółek Lukardi Spółka Akcyjna (dalej „Lukardi”), z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw KRS prowadzonego przez: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545448 (jako spółka przejmująca) ze spółką Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o. (dalej „Aniołowie Konsultingu”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw KRS prowadzonego przez: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441506. (jako spółka przejmowana).
Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Lukardi S.A. spółki Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. na spółkę Lukardi S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Połączenie spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia.
Połączenie nastąpi zgodnie z warunkami planu połączenia, który został opublikowany na stronach internetowych www.lukardi.com/pl/ oraz www.aniolowiekonsultingu.pl zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych.
Wspólnicy mogą zapoznać się ze wskazanymi poniżej dokumentami w terminie od 6 września 2023 roku do 6 października 2023 roku, w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3:
a) plan połączenia,
b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane,
c) projekt uchwał o połączeniu spółek,
d) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym opublikowanie planu połączenia,
e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień.
Sporządzenie sprawozdania zarządów łączących się spółek dla celów połączenia oraz opinia biegłego nie były wymagane zgodnie z art. 516 Kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-19 Krzysztof Luty Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki