REKLAMA

KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Informacja o wysokości złożonych zapisów na akcje serii A4

2018-03-21 18:30
publikacja
2018-03-21 18:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-21
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Informacja o wysokości złożonych zapisów na akcje serii A4
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) w związku z zakończeniem w dniu 20 marca 2018 r. przyjmowania zapisów w ramach oferty publicznej od 1 (słownie: jeden) do 4.941.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii A4”), na zasadach subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 §2 pkt. 2. K.s.h., niniejszym przekazuje informacje o wysokości złożonych zapisów na Akcje serii A4.

Liczba akcji, na które złożono zapis w ramach Zapisu Podstawowego:
4.805.079 (słownie: cztery miliony osiemset pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) Akcji serii A4.

Liczba akcji, na które złożono zapis w ramach Zapisu Dodatkowego:
6.133.522 (słownie: sześć milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa) Akcji serii A4.

Łączna liczba akcji, na które złożono zapis w ramach Zapisu Podstawowego i Zapisu Dodatkowego:
10.938.601 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden) Akcji serii A4.

W związku z powyższym stopa redukcji w Zapisie Dodatkowym, rozumiana jako stosunek nadwyżki sumy zapisów na Akcje serii A4 złożonych w Zapisie Dodatkowym nad maksymalną liczbą oferowanych Akcji serii A4 przewidzianych w Zapisie Dodatkowym, wyniosła 97,78 proc.

Ogólna stopa redukcji, rozumiana jako stosunek nadwyżki sumy wszystkich zapisów na Akcje serii A4 złożonych w Zapisie Podstawowym oraz Zapisie Dodatkowym nad maksymalną liczbą oferowanych Akcji serii A4, wyniosła 54,83 proc.

Szczegóły dotyczące subskrypcji Akcji serii A4 Emitent przekaże po dokonaniu przydziału Akcji serii A4, który zgodnie z harmonogramem oferty przewidziany został na dzień 28 marca 2018 roku. Szczegółowe zasady przydziału Akcji serii A opisane zostały w 4.11.6 Memorandum Informacyjnego Spółki z dnia 19 lutego 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-21 Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki