REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie

2020-03-05 21:42
publikacja
2020-03-05 21:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-05
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z 18 grudnia 2018 roku oraz raportów wcześniejszych dotyczących procesu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Okrzei i Kłopotowskiego w Warszawie (Nieruchomość) Zarząd Invista S.A. informuje, że w dniu 5 marca 2020 r., zawarty został pakiet dokumentacji dotyczący warunków nabycia Nieruchomości.
Emitent przypomina, iż na Nieruchomość składają się prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 1.705 m2 w równych udziałach posiadane przez Emitenta oraz Współwłaściciela (Nieruchomość I) jak również nieruchomość o powierzchni ok. 346 m2, do której Emitent posiada wyłączne uprawnienie do ustanowienia na jego rzecz przez Miasto Stołeczne Warszawa prawa użytkowania wieczystego (Nieruchomość II).
Zgodnie z zawartą dokumentację ustalono, iż:
- Umowa Warunkowa dotycząca nabycia Nieruchomości I zostanie zawarta pod warunkiem, że m. st. Warszawa nie wykona prawa pierwokupu, przy czym Umowa Warunkowa zostanie zawarta w szczególności po ostatecznym i prawomocnym oraz korzystnym dla stron Umowy Przedwstępnej zakończeniu postępowania oraz prawomocnym wykreśleniu wpisu w księdze wieczystej dla Nieruchomości, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2017, przy czym przewidziana została możliwość zrzeczenia się przez Kupującego konieczności wystąpienia powyższych okoliczności; Warunkowa Umowa Sprzedaży Nieruchomości I zostanie zawarta nie później niż do końca grudnia 2025 roku;
- Strony zaktualizowały łączną cenę sprzedaży Nieruchomości I oraz Nieruchomości II, która aktualnie wynosi ok. 15,3 mln zł netto, przy czym na Emitenta przypada kwota netto 8,95 mln zł (w tym ok. 2,5 mln zł z tytułu ceny sprzedaży Nieruchomości II) a na Współwłaściciela przypada kwota netto 6,35 mln zł;
- Kupujący wpłaci Emitentowi oraz Współwłaścicielowi zaliczki w wysokości po 0,9 mln zł netto tj. ok. 1,1 mln zł brutto a kwoty kar umownych i praw związanych z zaliczkami zostaną powiększone o wskazaną powyżej kwotę; celem zabezpieczenia płatności ewentualnej kary umownej odpowiadającej kwocie otrzymanej zaliczki ustanowiona zostanie hipoteka na Nieruchomości I do wysokości ok. 2 mln zł;
- Emitent wskazuje, iż Umowa Warunkowa Nieruchomości powinna nastąpić po zakończeniu wskazanego powyżej postępowania, co w ocenie Emitenta powinno nastąpić w perspektywie najbliższych kilku miesięcy;
- Warunkowa Umowa Sprzedaży Nieruchomości II zostanie zawarta nie później niż do końca 2025 roku, po wystąpieniu wskazanych okoliczności obejmujących w szczególności nabycie przez Kupującego Nieruchomości II czy też określenia sposobu korzystania z Nieruchomości II w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym przewidziana została możliwość zrzeczenia się przez Kupującego konieczności wystąpienia powyższych okoliczności; jednocześnie w przypadku spełnienia okoliczności wymaganych do zawarcia Umowy Warunkowej Nieruchomości II i niewykonania obowiązku zawarcia tej umowy przez Emitenta Kupujący będzie uprawniony w terminie do końca czerwca 2026 roku do odstąpienia od postanowień umownych i w takiej sytuacji Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w kwocie 1 mln zł;
- zapłata ceny sprzedaży za Nieruchomość II zostanie zrealizowana po zawarciu umowy przenoszącej dla Nieruchomości II.
W pozostałym zakresie postanowienia dotycząca warunków nabycia Nieruchomości nie uległy istotnym zmianom.
Środki z zaliczki Emitent przeznaczy na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz płatności odsetek obligacji serii E.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-05 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki