REKLAMA

GENXONE: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

2023-08-04 16:03
publikacja
2023-08-04 16:03
Zarząd genXone S.A. ( „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 04.08.2023 roku powziął informacje, iż w dniu 27.07.2023 roku Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji i wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału i zmiany Statutu Spółki.
Podwyższenie kapitału odbyło się na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §6 ust.1 Statutu Spółki, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2023 z dnia 19 maja 2023 r.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.295.000 zł do kwoty 3.296.600 zł w drodze emisji 1.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zmianie uległ §6 ust. 1 Statutu.
Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.296.600 zł. Kapitał dzieli się na 3.296.600 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w tym:
a) 2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
b) 350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
c) 306.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach 000001 do 306000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
d) 600.000 akcji na okaziciela serii D, o numerach 000001 do 600000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
e) 1.600 akcji na okaziciela serii E, o numerach 1.600 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Ponadto zarejestrowane zostały wskazane poniżej zmiany Statutu Spółki uchwalone uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2023 roku, o podjęciu których Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.
Zakres dokonanych zmian Statutu Spółki:
1.dotychczasowe brzmienie §9 ust. 4 pkt b): „b) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. (a) powyżej;”
aktualne brzmienie §9 ust. 4 pkt b): „b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w pkt. (a) powyżej;”
2.dotychczasowe brzmienie §9 ust. 4 pkt i): „ i) wyrażenie zgody na sprzedaż, najem, dzierżawę lub jakiekolwiek obciążanie praw własności intelektualnej Spółki;”
aktualne brzmienie §9 ust. 4 pkt i) „i) wyrażenie zgody na sprzedaż, najem, dzierżawę lub jakiekolwiek obciążanie praw własności intelektualnej Spółki, za wyjątkiem przeniesienia majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji na korzystanie z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego powstałych w normalnym toku działalności Spółki.”
3.dotychczasowe brzmienie §9 ust. 7: „7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.”
aktualne brzmienie §9 ust. 7: „7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”;
4.dotychczasowe brzmienie §9 ust. 9: „9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin Rady Nadzorczej.”
aktualne brzmienie §9 ust. 9: „9. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeśli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Jednakże podjęcie uchwał w sprawie powołania i odwołania członka Zarządu musi być zapowiedziane w zaproszeniu.”;
5.dotychczasowe brzmienie §9 ust. 13: „13. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.”
aktualne brzmienie §9 ust. 13: „13. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.”;
6.skreśla się §9 ust. 14 w brzmieniu: „14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10-13 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”
7.zmienia się odpowiednio numerację pozostałych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że: dotychczasowy ust. 15 zostaje oznaczony jako ust. 14, dotychczasowy ust. 16 zostaje oznaczony jako ust. 15;
8.dotychczasowe brzmienie §9 ust. 16: „16. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.”
aktualne brzmienie §9 ust. 16 (po zmianie numeracji ust.15): „15. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.” ;
9.skreśla się dotychczasowy §9 ust. 17 w brzmieniu: „17. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się w sposób jawny, co nie wyklucza możliwości złożenia przez członka Rady Nadzorczej żądania podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym na posiedzeniu, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.”
10.dotychczasowy §9 ust. 18 zostaje oznaczony jako ust. 16.
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Po ustaleniu jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą, zostanie on niezwłocznie podany do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5) i §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20230804_160356_0000148742_0000153482.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki