REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego (obszar działania gazowni Będzin i Sosnowiec).

2020-09-29 00:21
publikacja
2020-09-29 00:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego (obszar działania gazowni Będzin i Sosnowiec).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu- w podziale na 7 części zamówienia.”. Znak postępowania: 2020/W100/WNP-027806.
Emitent przedstawił najkorzystniejsze oferty dla części: Obszar nr 1: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Sławków; Obszar nr 2: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Będzin, gminę Psary, miasto Wojkowice; Obszar nr 33: teren działania Gazowni w Sosnowcu
Przedmiotem zamówienia są zadania polegające na projektowaniu i budowie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 32 do DN 160 wraz z przyłączami gazowymi w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 oraz projektowanie i budowa przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 z punktami gazowymi wraz z gazomierzami miechowymi od GM10 do GM40 związanych z przyłączeniem nowych odbiorców na terenie objętym działaniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary (części Zamówienia).
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia.
GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości co najmniej: Obszar nr 1: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Sławków- 1 000 000,00 zł netto; Obszar nr 2: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Będzin, gminę Psary, miasto Wojkowice- 1 750 000,00 zł netto; Obszar nr 33: teren działania Gazowni w Sosnowcu- 950 000,00 zł netto. Łącznie wynagrodzenie wyniesie co najmniej 3 700 000 (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).
Obecnie Emitent jest po II Etapie - negocjacjach cenowych, w których uzyskał maksymalna ilość 100 pkt.
Zamawiający zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Announcement of G-Energy's offers as the most advantageous in a
non-public open tender procedure (area of operation of the Będzin and
Sosnowiec gas plants).Management Board of G-Energy S.A. (GENERGY,
the Company, the Issuer) with its registered office in Warsaw informs
that today the Company has been notified that it has obtained the
maximum number of points in the second stage of non-public proceedings
conducted in the form of an open tender for awarding a contract for the
task: FRAMEWORK AGREEMENT - Design and construction of gas connections
consumption up to 10 m³ / h from the existing gas pipelines at Polska
Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Branch Zakład Gazowniczy in Zabrze -
divided into 7 lots. ”. Reference number: 2020 / W100 / WNP-027806.The
Issuer presented the most advantageous offers for the following parts:
Area No. 1: the area of ​​operation of the Gasworks in Będzin, covering
the city of Dąbrowa Górnicza, the city of Sławków; Area No. 2: the area
of ​​operation of the Gas Plant in Będzin, covering the city of Będzin,
the Psary commune, the city of Wojkowice; Area No. 33: the area of
​​operation of the Gasworks in SosnowiecThe subject of
the contract are tasks consisting in the design and construction of PE
medium and low pressure gas pipelines in the diameter range from DN 32
to DN 160 with gas connections in the diameter range from DN 25 to DN 63
and the design and construction of PE medium and low pressure gas
connections in the scope of diameters from DN 25 to DN 63 with gas
points with bellows gas meters from GM10 to GM40 related to the
connection of new customers in the area covered by Polska Spółka
Gazownictwa sp. z oo Branch Zakład Gazowniczy in Zabrze The subject of
the contract was divided into Areas (parts of the Order).The
framework agreement concluded between the parties will be valid for a
period of 24 months from the date of its signing or until the
remuneration due to the Issuer is exhausted.GENERGY will be entitled
to remuneration in the amount of at least: Area No. 1: area of
​​operation of the Gas Plant in Będzin, including the city of Dąbrowa
Górnicza, the city of Sławków - PLN 1,000,000.00 net; Area No. 2: the
area of ​​operation of the Gas Plant in Będzin, covering the city of
Będzin, the Psary commune, the city of Wojkowice - PLN 1,750,000.00 net;
Area no. 33: area of ​​operation of the Gas Plant in Sosnowiec - PLN
950,000.00 net. The total remuneration will be at least 3,700,000 (three
million seven hundred thousand zlotys) net. This amount will be
increased by the due tax on goods and services (VAT).Currently, the
Issuer is after Stage II - price negotiations, in which he obtained the
maximum amount of 100 points.The contracting authority stipulated
that no protest or appeal may be lodged.Legal basis:Art.17 sec.
1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU)
No 596/2014 of April 16, 2014 on market abuse (market abuse regulation)
and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of
the Council and Commission Directive 2003 / 124 / EC, 2003/125 / EC and
2004/72 / EC (also known as MAR).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki