Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych po 1 stycznia 2011 r

Dnia 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475), która zmienia wiele regulacji dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 ze zm.) - dalej jako ustawa.

Zgodnie z art. 26a ustawy podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być:

 • pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%
 • pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników


Biorąc pod uwagę nowe przepisy przez cały 2011 r. maksymalne kwoty dofinansowań do wynagrodzeń będą obowiązywały w niezmienionej wysokości. Oznacza to, że miesięczne dofinansowanie na pracownika niepełnosprawnego do końca 2011 r. będzie przysługiwało w kwocie:

1) 160 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 

2) 140 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 

3) 60 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. .

W latach 2011 - 2012 nie będzie zrównania rynku chronionego z rynkiem otwartym. Tym samym pracodawcy z rynku otwartego będą otrzymywali dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w wysokości:

 • na pracowników niepełnosprawnych bez schorzeń szczególnych 70% kwot, które otrzymują pracodawcy z rynku chronionego
 • na pracowników niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi 90% kwot, które otrzymują pracodawcy z rynku chronionego

Zmiany wysokości kwot dofinansowań będą natomiast wchodziły w życie stopniowo od 2012 r. w 3 etapach:

 • od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.
 • od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
 • od 1 stycznia 2013 r.


Maksymalne miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. będzie przysługiwało w kwocie:

a) 170% najniższego wynagrodzenia — w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

b) 125% najniższego wynagrodzenia — w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

c) 50% najniższego wynagrodzenia — w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń, począwszy od dnia 1 lipca 2012 r. będzie przysługiwało w kwocie:

a) 180% najniższego wynagrodzenia — w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

b) 115% najniższego wynagrodzenia — w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

c) 45% najniższego wynagrodzenia — w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności


Natomiast miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. będzie przysługiwało w kwocie:

a) 180% najniższego wynagrodzenia — w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

b) 100% najniższego wynagrodzenia — w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

c) 40% najniższego wynagrodzenia — w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Natomiast z dniem 1 stycznia 2011 r. wszedł w życie przepis przejściowy, który stanowi, że w latach 2011 i 2012 przez najniższe wynagrodzenie o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r. Oznacza to, że przez dwa najbliższe lata podstawa wypłaty dofinansowania będzie na stałym poziomie - 1276 zł.

Nowelizacja ustawy uregulowała także kwestię możliwości uzyskania dofinansowania na pracownika, który pracuje w wymiarze powyżej jednego etatu. Na podstawie nowego ust. 2a w art. 26b ustawy w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzyma ten pracodawca, który zatrudnił niepełnosprawnego pracownika jako pierwszy, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.

Nie zmienia się natomiast przepis art. 26b ust. 2 ustawy, który stanowi, iż w przypadku, gdy niepełnosprawny pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze nieprzekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.

Ponadto w ustawie w art. 26c ust. 3 zmieniono maksymalny termin, w którym to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie. Termin ten został wydłużony z 14 do 25 dni.

Natomiast 1 marca 2011 r. wejdzie w życie przepis, który stanowi, iż miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Oznacza to, że na wskazane wyżej osoby pracodawca nie będzie mógł od marca uzyskać z PFRON dofinansowania. Chodzi tutaj nie tylko o ustalone prawo do zwykłej emerytury, ale także o tzw. wcześniejsze emerytury, emerytury pomostowe oraz emerytury mundurowe.


Mateusz Brząkowski
Doradca prawny POPON

 
Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl