Dni wolne od pracy a nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, stanowiące podstawę wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego, powinno być dostarczone do płatnika zasiłku lub odpowiednio płatnika składek, w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Przekroczenie tego terminu, co do zasady, skutkuje zmniejszeniem wysokości należnego świadczenia. Co prawda dni świąteczne mogą uchronić przed tą sankcją, jednak tylko wówczas, gdy przypadają na koniec tego 7-dniowego terminu.

Dni wolne od pracy a nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego
Dni wolne od pracy a nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego (thetaXstock)

Zwolnienie lekarskie

Dla celów ustalenia uprawnień do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości, dokumentem potwierdzającym:

  • czasową niezdolność do pracy z powodu choroby,
  • konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny lub też
  • pobyt w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,

jest zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA, zwane potocznie zwolnieniem lekarskim. Jego wzór oraz tryb i zasady wystawiania zostały określone w stosownym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 229).

Jedynie wówczas, gdy wskazane okoliczności są potwierdzane za granicą, wystarczy zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza sporządzone w dowolnej, np. przyjętej w danym kraju formie. W tym przypadku musi jednak ono spełniać warunki, o których mowa w § 5 i 22 z uwzględnieniem § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1594).

Terminowe dostarczenie

Na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, odpowiednio do płatnika zasiłku lub - w przypadku ubezpieczonych, których płatnicy składek nie są uprawnieni do wypłaty zasiłków - do tych właśnie płatników składek, ustawodawca przewidział termin 7 dni od daty jego otrzymania. Przy czym przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie.


Za datę otrzymania zwolnienia lekarskiego, co do zasady, przyjmuje się datę jego wystawienia.


Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Stanowi o tym art. 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Po upływie 7-dni

Nie każde jednak przekroczenie tych 7 dni skutkuje wspomnianą wcześniej sankcją.

Co do zasady, przy ustalaniu 7-dniowego terminu na dostarczenie zwolnienia lekarskiego liczy się każdy dzień kalendarzowy. Nie można więc pomijać dni wolnych od pracy, nawet wówczas, gdy w tym 7-dniowym okresie, oprócz sobót i niedziel, przypada dodatkowo jakieś święto. Jeśli jednak ten ostatni, czyli 7. dzień, licząc od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo w sobotę, wówczas za terminowe uznaje się dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w najbliższym dniu roboczym, choć jest to już 8, 9 a nawet 10 dzień od jego otrzymania.

Taka sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA wystawionych w dniu 24 kwietnia 2015 r. Siódmy dzień, licząc od daty ich otrzymania, przypadał na dzień 1 maja 2015 r. (święto), po którym była sobota i niedziela (2 i 3 maja 2015 r.). Pierwszy dzień roboczy przypadał po tych dniach, tj. w poniedziałek 4 maja 2015 r., i był jednocześnie 10. dniem od daty otrzymania zwolnienia (przykład 1). Podobnie było w przypadku zwolnień wystawionych w dniu 28 maja 2015 r. (przykład 2).

Przykładowe przesunięcie terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA

Przykład 1

Przykładowe przesunięcie terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA

Przykład 2

Przykładowe przesunięcie terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159)


autor: Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 2015-06-29

Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 2 ~Kamila

A jeśli zwolnienie mam od 29 kwietnia, ale wystawione wstecznie 2 maja to od kiedy liczony jest termin 7 dni ?

! Odpowiedz
2 2 ~Agnieszka

Jeśli l4 lekarz wypisze mi 28 grudnia 2016 to 7 dzień na dostarczenie go do pracodawcy wypada 4 stycznia ?

! Odpowiedz
3 1 ~GOŚĆ

DOKŁADNIE TAK:-)

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne