REKLAMA

COLIAN HOLDING SA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2014 r.

2015-06-29 15:24
publikacja
2015-06-29 15:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Colian_Holding_S.A._za_2014_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci__Colian_Holding_S_A__za_rok_2014.doc  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci__Colian_Holding_S.A.__za_rok_2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Skonsolidowany_raport_finansowy_Grupy_Kapitalowej_Colian_Holding_za_2014_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-29
Skrócona nazwa emitenta
COLIAN HOLDING SA
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29.06.2015 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Sławomira Skoczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Colian Holding S.A z siedzibą w Opatówku zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Colian Holding Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Marcina Czerniaka i Krzysztofa Kołpaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzą:
 wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 770 618 247,67 zł;
 rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 57 600,00 zł. i zysk netto w kwocie 766 010,65 zł;
 sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 766 010,65 zł;
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 107 071 275,00 zł;
 sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 022 005,05 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 roku.
§2
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 5 oraz sprawozdanie
Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2014.


§ 1.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za 2014 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzą:
 wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujące wartość skonsolidowanych aktywów i pasywów w kwocie 1 062 962 138,10 zł;
 skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 883 827 944,22 zł. i skonsolidowany zysk netto w kwocie 20 790 976,50 zł;
 sprawozdanie z skonsolidowanych całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 21 169 554,50 zł;
 skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 16 663 491,86 zł;
 skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 567 242,43 zł.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2014.
§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. w 2014 roku.
§2
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 7 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.


Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
§1
Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Colian Holding S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2014,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Colian Holding S.A. z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,
- Zwięzła ocena sytuacji Spółki Colian Holding S.A. i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian Holding S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.582.600 akcji, tj. 44,39% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian Holding S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.587.600 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.587.600 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Akcjonariusz Jan Kolański reprezentowany przez pełnomocnika Marcina Czerniaka nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym udzielenia mu absolutorium.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za roku obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014
§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Dziekońskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
§1
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Matuszczaka w skład Rady Nadzorczej.
Za powołaniem Pana Marcina Matuszczaka w skład Rady Nadzorczej Spółki oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
§2
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Sadleja w skład Rady Nadzorczej.
Za powołaniem Pana Marcina Sadleja w skład Rady Nadzorczej Spółki oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
§3
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Łagowskiego w skład Rady Nadzorczej.
Za powołaniem Pana Piotra Łagowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
§4
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Mikołajczyka w skład Rady Nadzorczej.
Za powołaniem Pana Jana Mikołajczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
§5
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Dziekońskiego w skład Rady Nadzorczej.
Za powołaniem Pana Jacka Dziekońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
§6 Głosowania były tajne.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku.
§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2014 r. w kwocie 766.010,65 zł w ten sposób że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki.

§ 1
1) Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Colian Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w tym także notowanych na rynku podstawowym GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonych w ust. 2 niniejszej uchwały.

2) Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:

a. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 13,82% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 19.813.560 [dziewiętnaście milionów osiemset trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt] akcji o wartości nominalnej 15 (piętnaście) groszy każda, niezależnie od wartości nominalnej akcji własnych, posiadanych przez Spółkę t.j. 8.858.332 akcji co stanowi 6,18% kapitału zakładowego Spółki,
b. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 118.881.360 [sto osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt] zł, kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,
c. akcje nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 0,5 zł za sztukę i za cenę wyższą niż 6 zł za sztukę,
d. akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym,
e. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2020 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
f. nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,
g. nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,
h. cel nabycia akcji własnych oraz sposób ich wykorzystania zostanie ustalony uchwałą Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży,
i. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30.06.2020 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią ust. 2 § 1 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust. 2 § 1 niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§ 3

W związku z postanowieniami ust. 2 § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Colian Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

a)utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 118.881.360 [sto osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt] zł z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w niniejszej uchwale,
b)utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 118.881.360 [sto osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt] zł z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych; kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu z kwoty 825.281.824,91 [osiemset dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery 91/100] zł do kwoty 706.400.464,91 [siedemset sześć milionów czterysta tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 91/100] zł.
c)upoważnić Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach określonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 85.747.995 akcji, tj. 44,47% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 85.790.795 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Załączniki
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Colian Holding S.A. za 2014 rok.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Colian Holding S.A. za 2014 rok.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Colian Holding S A za rok 2014.docSprawozdanie Zarządu z działalności Colian Holding S A za rok 2014.doc
Sprawozdanie Zarządu z działalności Colian Holding S.A. za rok 2014.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Colian Holding S.A. za rok 2014.pdf
Skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Colian Holding za 2014 rok.pdfSkonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Colian Holding za 2014 rok.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-06-29 Marcin Szuława Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki