42,3000 zł
-3,31% -1,4500 zł
Ciech SA (CIE)

Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2018 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-17
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Krakowie („Urząd”, „Organ II instancji”) z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Organ II instancji, w następstwie odwołania złożonego przez Spółkę, utrzymał w mocy decyzję Organu I instancji z dnia 13 grudnia 2018 r., określającą wysokość zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 24,6 mln zł.

Spółka informowała o decyzji Organu I instancji wydanej w pierwszej instancji w raporcie bieżącym nr 36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Na wysokość zobowiązania podatkowego oraz odsetki naliczone do dnia 31 grudnia 2018 r. Spółka w jednostkowym sprawozdaniu finansowym CIECH S.A. i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za 2018 rok utworzyła rezerwy na podatek dochodowy w wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 23,5 mln zł o czym poinformowała w raporcie bieżącym 02/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w decyzji Organu II instancji. Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 r. wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Decyzja Organu II instancji, jest wymagalna. W związku z tym Spółka jest zobowiązana do zapłaty kwoty podatku określonej w decyzji, tj. kwoty 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 24,6 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
The appealed decision of the Head of the Małopolskie Province Customs and
Tax Office in Krakow, dated 13 December 2018, upheldText
of the report:


The Management Board of CIECH S.A. (the "Company"
or "Issuer") informs that today it has
received the decision of the Head of the
Małopolskie Province Customs and Tax Office in Krakow (the “Authority”
or “2nd Instance Authority”)  dated
3 April 2019.


Following the appeal lodged by the Company, the 2nd
Instance Authority upheld the decision of the 1st Instance
Authority of 13 December 2018, defining the Company's tax
liability with regard to corporate income tax for 2012 in the amount of
PLN 43.7 million, together with interest for late payment, which as of
the date of publication of this Report amounts to PLN 24.6 million.


The
Company informed about the decision of the 1st Instance
Authority, issued in the first instance, in its Current Report No.
36/2018 of 27 December 2018.


The
Company created provisions for its tax liability and interest accrued
until 31 December 2018 in its separate financial statements of CIECH
S.A. and consolidated financial statements of the CIECH Group for 2018,
i.e. provisions for income tax in the amount of PLN 43.7 million,
together with interest for late payment in the amount of PLN 23.5
million, as announced in Current Report No. 02/2019 of 24 January 2019.


The Company and its advisors disagree with the
approach expressed in the decision of the 2nd Instance
Authority. The Company intends to take further procedural measures in
order to defend the tax consequences of its operations in 2012, by
lodging a complaint to the Provincial Administrative Court in Krakow.


The
decision of the 2nd Instance Authority is due and payable.
Accordingly, the Company is required to pay the amount of the tax
specified in the decision, i.e. PLN 43.7 million, together with interest
for late payment, which as of the date of publication of this Report
amounts to PLN 24.6 million.

Legal
basis: article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of
the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market
Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No.
173, p. 1) (the “MAR”).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu
2019-04-17 Mirosław Skowron Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.