REKLAMA

ASSECO POLAND: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2021-05-20 20:32
publikacja
2021-05-20 20:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. ("Asseco") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się 20 maja 2021 r. w Warszawie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2026 Panią Izabelę Albrycht, Pana Piotra Augustyniaka, Pana Dariusza Brzeskiego, Pana Jacka Ducha, Pana Artura Gabora, Pana Piotra Maciąga, Pana Adama Nogę oraz Pana Piotra Żaka.
Powołanie jest skuteczne z dniem 1 stycznia 2022 r.
*
Pani Izabela Albrycht
Politolog, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Ukończyła kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i w przeszłości zasiadała również w radach nadzorczych spółek jednostek samorządu terytorialnego i spółce skarbu państwa. Jest alumnem International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”).
Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 roku, zaangażowana w działania z zakresu polityk publicznych i procesu decyzyjnego w obszarze transformacji cyfrowej oraz bezpieczeństwa, w tym energetycznego i cyfrowego.
Od 2014 roku jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC. Od 2020 roku jest członkiem zarządu DIGITALEUROPE, reprezentując w niej Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz największe polskie organizacje skupiające firmy sektora IT, a także członkiem Grupy Doradczej NATO ds. Nowych i Przełomowych Technologii (Emerging and Disruptive Technologies).
W latach 2016-2018 była przewodniczącą II kadencji, 2019-2021 członkiem III kadencji, a od 2021 roku członkiem IV kadencji Rady ds. Cyfryzacji – komitetu doradczego Ministra Cyfryzacji usytuowanego aktualnie w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, obejmującego swoim zainteresowaniem tematykę transformacji cyfrowej, społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwa i nowych technologii (m.in. sztucznej inteligencji, 5G).
Od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland, a od 2019 roku ComCERT.
Izabela Albrycht zbudowała sieć relacji zawodowych w ramach środowiska ekspertów zajmujących się cyfrowymi zmianami. W latach 2019-2020 była członkiem Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie. Jest współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli.
W 2017 roku znalazła się na liście New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund, a w 2019 roku na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK).
Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem, politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań naukowych i eksperckich znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal.
Pani Izabela Albrycht nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Izabela Albrycht nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Pan Piotr Augustyniak
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994).
W latach 1991-1992 tłumacz w New York Times Warszawa.
W latach 1994-2011 związany z Enterprise Investors (EI). Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako członek rad nadzorczych następujących spółkach: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, Bauma, Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia).
W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury, oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki.
W latach 1993-1994 związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych (MPW), kolejno jako kierownik projektu i kierownik projektu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy MPW.
Aktualnie członek rad nadzorczych w następujących spółkach publicznych: Asseco Poland, PZ Cormay, a w latach 2013-2014 Kopex i 2014-2021 Ciech. Ponadto członek rad nadzorczych Asseco Data Systems oraz Asseco International. Członek Komitetu Audytu Asseco Poland.
Pan Piotr Augustyniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Piotr Augustyniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Pan Dariusz Brzeski
W 1988 roku ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 1988-1990 pracował jako Specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU.
W latach 1991-1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego. W latach 1997-2000 był głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu firmy leasingowej Financial Management. Od 1994 do 2009 roku był współzałożycielem, głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu giełdowej firmy informatycznej ABG, która w 2009 roku połączyła się z Asseco Poland. Od tego czasu zasiada w Radzie Nadzorczej Asseco Poland. Jest też głównym udziałowcem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego FAMILIA.
Pan Dariusz Brzeski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Dariusz Brzeski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Pan Jacek Duch
Absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.
Karierę zawodową rozpoczął w trakcie studium doktoranckiego od pracy w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC), gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 roku nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce.
Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w zarządach Prokom Software i Prokom Internet oraz w licznych radach nadzorczych, mi.in spółek Postdata, Bank Pocztowy, PVT, spółek Grupy Asseco (Asseco South Eastern Europe, Asseco Germany, Matrix42 AG i innych). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
Jest wspólnikiem/akcjonariuszem Allterpower, Bioalter, Decsoft oraz R22. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych Asseco Poland, R22 i Decsoft oraz Członka Rad Nadzorczych m.in. Asseco Data Systems, Asseco South Eastern Europe, Asseco International. Członek Komitetu Audytu Asseco Poland.
Pan Jacek Duch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Jacek Duch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Pan Artur Gabor
Absolwent Wydziału Ekonomii University College London oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył profesjonalne kursy: staż w dziedzinie przemysłu papierniczego i drzewnego (US Department of Agriculture), Kurs Zarządzania Przedsiębiorstwem (Italian Institute of Foreign Trade / ICE), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (BDO, Warszawa, Polska), Kurs Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie “Six Sigma Quality Green Belt Course”, General Electric Capital, USA/ Wielka Brytania, Advanced Management Programme (AMP) IESE Business School, Kreowanie Wartości przez Efektywne Rady Nadzorcze, Harvard Business School / IESE Business School; dodatkowo uczestnik licznych kursów i seminariów dot. ładu korporacyjnego i efektywności rad nadzorczych organizowanych przez Polski Instytut Dyrektorów, Giełdę Papierów Wartościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Gdańską Akademię Bankową, PWC oraz KPMG.
Od 2006 Partner w Gabor & Gabor, Partner, Doradztwo Gospodarcze i Inwestycyjne. W latach 2005-2006 Dyrektor Sektora Finansowego IBM, Business Consulting Services. W latach 1998 – 2004 Dyrektor Zarządzający Fuzji i Akwizycji na Europę Centralną i Rosję w General Electric Capital. W latach 1994-1998 Dyrektor Zarządzający na Polskę Credit Lyonnais Investment Banking Group. W latach 1990-1994 Partner Warsaw Consulting Group. W latach 1987-1990 Dyrektor Rozwoju Rynku CHZ Paged. W latach 1986-1987 Asystent w Polskiej Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych.
Członek Rad Nadzorczych: 2001-2004 Wiceprzewodniczący Rady GE Capital Bank; 2001-2004 Członek Rady GE Bank Mieszkaniowy; 2004-2005 Przewodniczący Rady Getin Bank; 2004-2005 Członek Rady Getin Holding; 2006-2007 Członek Rady Polmos Lublin; 2004-2008 Wiceprzewodniczący Rady Energomontaż Północ; 2010-2017 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Strategii PKN Orlen; 2013-2015 Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu Prime Car Management; 2015-2020 niezależny Członek Rady, Członek Komitetu Audytu Idea Bank; 2007-2019 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Audytu Orbis; 2008-2019 niezależny Przewodniczący Rady Sfinks S.A.
Brał udział w Organizacjach Gospodarczych: 2003-2005 American Chamber of Commerce (Członek Zarządu); 2005–obecnie American Chamber of Commerce (Członek Stałego Komitetu Doradczego); 2006 – obecnie Polski Instytut Dyrektorów (Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych).
Udział w Organizacjach Charytatywnych: 2006-2010, Fundacja Sue Ryder (Członek Zarządu), Nadzór oraz zbiórka środków na domy Sue Ryder dla ludzi starszych; 2012–obecnie , Fundacja Bator Tabor (Członek Rady Fundacji), Nadzór oraz zbiórka środków dla dzieci cierpiących na choroby nowotworowe); 2014 - obecnie, Fundacja Leopolis For Future (Prezes Zarządu), (Organizowanie praktyk zawodowych w polskich firmach dla ukraińskich studentów z Politechniki Lwowskiej oraz Uniwersytetu we Lwowie).
Pan Artur Gabor nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Artur Gabor nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*
Pan Piotr Maciąg
Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz bankowości. Wykładowca mikroekonomii, makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość.
W 2019 r. ukończył International Management Teachers Academy przy CEEMAN, międzynarodowym stowarzyszeniu na rzecz rozwoju zarządzania. Zdobywał doświadczenie zawodowe jako analityk finansowy m.in. w Polskiej Grupie Biogazowej SA. Specjalizował się w opracowywaniu długoterminowych planów finansowych oraz analiz rentowności projektów inwestycyjnych. W latach 2014- 2020 był pracownikiem naukowym Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadził zajęcia z mikro i makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Visiting Professor prowadzący wykłady z mikro i makro ekonomii na Uniwersytecie Hebei Finance University w Chinach. Od lutego 2020 r. Prezes Zarządu odpowiadający za strategię i rozwój spółki Asseco Resovia S.A.
Pan Piotr Maciąg nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Piotr Maciąg nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Pan Adam Noga
Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 ukończył short MBA w L’Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 roku jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem. Jest autorem 5 i współautorem 18 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii.
W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L’Universite du Quebec a Montreal. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej. W 1995 roku pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996-1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. Od roku 1998 do roku 1999 był członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003-2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W latach 2002-2005 sprawował funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 roku jest redaktorem „Ekonomisty”. W latach 1998-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom Software. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku, a od 2005 roku był jej Wiceprzewodniczącym. Zasiadał w Radach Nadzorczych Warta TUiR i Warta UnŻ. Był członkiem komitetów audytu w Kredyt Banku (2000-2014), Warta TUiR i Warta UnŻ (2011-2013). Od stycznia 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland.
Pan Adam Noga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Adam Noga nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Pan Piotr Żak
Ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie m.in. budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, zastosowania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również poprzez opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji. Jest twórcą m.in. takich firm, jak dynamicznie rozwijająca się w branży e-sportu spółka Frenzy, zajmującą się od 2018 roku produkcją audycji dla programu Polsat Games oraz Golden Coil, prowadząca działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej.
Od marca 2016 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat, czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym, a od czerwca 2018 roku w Radzie Nadzorczej Netii, jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, wchodzącego w skład Grupy Cyfrowy Polsat, w której obecnie pełni funkcję Przewodniczącego. Od czerwca 2018 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat. W kwietniu 2019 roku został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtela, operatora sieci Plus. W Radzie Nadzorczej Asseco Poland zasiada od lipca 2020 roku. W lipcu 2020 roku został powołany do Rady Nadzorczej Mobiem Polska. Od listopada 2020 roku zasiada w Radzie Nadzorczej w spółce Grupa Interia.pl. W marcu 2021 roku został powołany do Rady Nadzorczej Asseco Cloud.
Pan Piotr Żak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Piotr Żak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
2021-05-20 Andrzej Gerlach Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki