REKLAMA
PIT 2023

ADIUVO INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2023-10-03 01:04
publikacja
2023-10-03 01:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Adiuvo_Investments_2Q_2023_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KPW_Audyt_-_raport_z_przegladu_Adiuvo_jw.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KPW_Audyt_-_raport_z_przegladu_GK_Adiuvo.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. Przychody ze sprzedaży 99 365 21 79
III. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 179 -3 632 -689 -782
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 100 -5 117 -1 106 -1 102
V. Zysk (strata) netto -5 100 -4 315 -1 106 -929
Zysk (strata) netto przypisany:
VI. Akcjonariuszom jednostki dominującej -3 732 -3 507 -809 -755
VII. Udziałom niekontrolującym -1 368 -809 -297 -174
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
VIII. - podstawowy -0,39 -0,33 -0,08 -0,07
IX. - rozwodniony -0,39 -0,33 -0,08 -0,07
X. Całkowite dochody ogółem -4 112 -5 098 -891 -1 098
Całkowity dochód ogółem przypisany:
XI. Akcjonariuszom jednostki dominującej -2 744 -4 289 -595 -924
XII. Udziałom niekontrolującym -1 368 -809 -297 -174
XIII. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XIV. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XV. Aktywa trwałe 4 379 5 943 984 1 267
XVI. Aktywa obrotowe 4 831 2 237 1 086 477
XVII. Aktywa ogółem 9 210 8 180 2 070 1 744
XVIII. Kapitał własny ogółem -51 742 -47 398 -11 627 -10 106
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -55 000 -51 819 -12 359 -11 049
XX. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 3 258 4 421 732 943
XXI. Zobowiązania długoterminowe 19 116 23 794 4 295 5 073
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 836 31 784 9 401 6 777
XXIII. Pasywa ogółem 9 210 8 180 2 070 1 744
XXIV. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 354 -1 731 -294 -373
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 -379 -5 -82
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 772 2 413 384 520
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 393 303 85 65


Powyższe wybrane dane finansowe, odpowiednio skonsolidowane i
jednostkowe, przeliczone zostały na walutę Euro w następujący sposób:


• Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez
NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 czerwca 2023 r. (1 EUR =
4,4503 PLN) i na dzień 31 grudnia 2022 r. (1 EUR= 4,6899 PLN).


• Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków
i strat, skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla
okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (1 EUR = 4,6130 PLN) oraz dla
okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. (1 EUR = 4,6427 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Adiuvo Investments_2Q_2023_final-sig.pdfAdiuvo Investments_2Q_2023_final-sig.pdf
KPW Audyt - raport z przeglądu Adiuvo jw.pdfKPW Audyt - raport z przeglądu Adiuvo jw.pdf
KPW Audyt - raport z przeglądu GK Adiuvo.pdfKPW Audyt - raport z przeglądu GK Adiuvo.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-02 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski
2023-10-02 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki