TK: karanie za odmowę usługi - niezgodne z konstytucją

Przepis Kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną, bez uzasadnionej przyczyny, odmowę świadczenia usług, jest niekonstytucyjny - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Wniosek do TK w tej kwestii wyniknął m.in. na kanwie sprawy odmowy wykonania usługi - druku plakatów LGBT - z powodów religijnych.

(fot. Michał Dyjuk / FORUM)

Trybunał wydał orzeczenie w tej sprawie w pięcioosobowym składzie, któremu przewodniczył sędzia Andrzej Zielonacki; sprawozdawcą był wiceprezes TK Mariusz Muszyński. Do wyroku złożono dwa zdania odrębne - złożyli je sędziowie Leon Kieres i Wojciech Sych.

Regulacja Kodeksu wykroczeń, którą w środę zajmował się TK przewiduje, że "kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny". TK uznał ten przepis za niekonstytucyjny w części obejmującej słowa: "albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany".

Karanie za odmowę świadczenia usług umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, stanowi ingerencję w wolność podmiotu świadczącego usługi, w szczególności w prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem - podkreślił w uzasadnieniu środowego wyroku TK sędzia Mariusz Muszyński.

W ustnych motywach orzeczenia sędzia Muszyński wskazał, że rozwiązania, które mają ograniczać wolność podmiotów prywatnych w zakresie zawierania umów i przewidują kary za odmowę świadczenia takich usług, naruszają zaufanie do państwa i prawa, ponieważ stanowią nadmierną ingerencję ustawodawcy w wolność jednostki.

Trybunał stwierdził, że zawarta w zaskarżonym przepisie "penalizacja odmowy świadczenia usług umyślenie bez uzasadnionej przyczyny stanowi ingerencję w wolność podmiotu świadczącego usługi, w szczególności w prawo do decydowania o zawarciu umowy, prawa do wyrażania własnych opinii, czy postępowania zgodnie z własnym sumieniem".

TK podkreślił przy tym, że wolności ograniczone przez zakwestionowany przepis nie są mniej ważne niż ochrona przed dyskryminacją. "Ustawodawca może wykorzystywać łagodniejsze, ale skuteczniejsze, środki ochrony przed dyskryminacją" - zaznaczył.

W uzasadnieniu sędzia Muszyński powiedział też, że zaskarżony artykuł nie realizuje celu antydyskryminacyjnego, gdyż w tym przepisie nie ma wyraźnego wskazania, że dotyczy kwestii dyskryminacyjnych. "W ocenie TK, istnienie tej normy nie jest konieczne ani dla ochrony interesów konsumentów, ani dla ochrony przed aktami dyskryminacji" - podkreślił TK.

Trybunał uznał też, że zaskarżony przepis nie jest ponadto przydatny do ochrony materialnych i niematerialnych interesów ekonomicznych konsumentów. "Ukaranie za odmowę świadczenia usługi nie stanowi podstawowego interesu konsumenta, jakim jest cel, aby usługa była zrealizowana" - wskazał Muszyński.

TK podkreślił też, że w sprawach prowadzonych na podstawie zakwestionowanego przepisu sądy wymierzają niskie kary albo odstępują od ich wymierzenia. "Prowadzi to do wniosku, że skarżona norma nie ma waloru prewencyjnego lub wychowawczego, nie realizuje też funkcji represyjnej" - zaznaczył sędzia Muszyński.

Sędzia Kieres: wyrok TK osłabi system ochrony osób dyskryminowanych

Nie ulega mojej wątpliwości, że usunięcie z systemu prawnego przepisu o karalności odmowy świadczenia usług bez uzasadnionej przyczyny, osłabi i tak niedoskonały system ochrony osób dyskryminowanych - powiedział sędzia Leon Kieres w zdaniu odrębnym do środowego wyroku TK dotyczącego odmowy druku plakatów LGBT ze względów religijnych.

Jak mówił sędzia Kieres, osłabienie ochrony osób dyskryminowanych będzie dotyczyło "w szczególności pokrzywdzonych, którzy nie podlegają tzw. ustawie równościowej, czyli są oni nierówno traktowani ze względu na inne czynniki niż płeć, rasa, pochodzenie etniczne, czy narodowość". "Odsyłanie ich na trudną drogę cywilną przeciwko przedsiębiorcy dysponującemu co do zasady większymi możliwościami obrony swoich praw, oznacza w praktyce uznanie ich dyskryminacji za sprawę prywatną, osobistą, w której ściganiu i piętnowaniu państwo nie ma jakiegokolwiek interesu" - podkreślił sędzia Kieres.

Przypomniał, że na podstawie zakwestionowanego w środę przez TK przepisu w ostatnich latach za winnych uznano m.in. właściciela sklepu obuwniczego, który odmówił obsłużenia klientki poruszającej się na wózku, innego właściciela sklepu, który odmówił wstępu osobom z wózkami dziecięcymi lub trenera, który odmówił szkolenia samoobrony organizacji działającej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Sędzia Sych wskazał w swoim zdaniu odrębnym, że wskazane przez sędziego Kieresa przykłady pokazują, iż zakwestionowany przepis nie miał zastosowania wyłącznie do spraw światopoglądowych. "Uważam za celowe zwrócenie uwagi na niepożądany skutek, jaki niesie wyrok TK, a którym będzie możliwość złożenia wniosków o wznowienie postępowań, a w konsekwencji uchylenie zapadłych wyroków wobec osób, które zachowały się w sposób karygodny, tak jak w podanych przykładach" - podkreślił. 

Ziobro: mój wniosek w tej sprawie - w obronie wolności wszystkich środowisk

Z wielką satysfakcją przyjmuję wyrok TK dotyczący odmowy wykonywania usług; nikt pod hasłami tolerancji nie powinien używać aparatu państwa, by zmuszać innych do pogwałcenia ich własnej wolności - powiedział w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Drukarz z Łodzi odmówił wykonania usługi, gdy przekonał się, że dotyczące jej treści stoją w sprzeczności z jego wartościami - wskazał szef MS Zbigniew Ziobro, komentując środowy wyrok TK. Jak zaznaczył, jego wniosek w tej sprawie był w intencji obrony wolności wszystkich środowisk.

Ziobro podkreślił w środę na konferencji prasowej, że wbrew narracji medialnej drukarz z Łodzi nie pytał klientów o orientację seksualną. "Nie uzależniał swojej decyzji od orientacji seksualnej i tym bardziej nie odmówił wykonania usługi z uwagi na orientację homoseksualną klientów" - poinformował minister.

"Nie chodziło o to, kto, tylko o to, co jest zamawiane. O treść materiałów, które były zamawiane" - zaznaczył. "Fakty są takie, że drukarz odmówił wykonania usługi dopiero wtedy, gdy przekonał się, że treści, które miałby propagować poprzez pracę w swojej drukarni, są w oczywistej sprzeczności z jego wartościami, naruszają jego wolność sumienia i wyznania, które przecież jako wartość nienaruszalną gwarantuje mu konstytucja" - wskazał Ziobro.

Minister podkreślił, że jego wniosek w tej sprawie był "wnioskiem w intencji obrony wolności, obrony wolności wszystkich środowisk, łącznie z wolnościami środowisk homoseksualnych". W jego przekonaniu Polska to kraj, w którym środowiska homoseksualne mają zapewnione wszelkie prawa i wolności.

"Z wielką satysfakcją przyjmuję ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego; cieszę się, że moje poglądy i argumenty zostały podzielone przez Trybunał i chciałbym powiedzieć, że wolność należy się wszystkim i nikt nie powinien pod hasłami tolerancji używać aparatu państwa, by zmuszać innych do pogwałcenia ich własnej wolności" - powiedział Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej.

Dodał, że chodzi o to, by mieć pewność, iż "wolność wszystkich środowisk jest gwarantowana". "Żebyśmy mieli pewność, że niektóre środowiska nie chcą pod hasłami tolerancji - pięknymi hasłami - wykorzystywać przymusu państwa i aparatu represji państwa do tego, by zmuszać innych, by podzielili ich wartości w angażowaniu się w propagowanie ich wartości" - dodał.

Zaznaczył, że na podstawie przepisu, który został zakwestionowany przez TK, "próbowano zmusić człowieka - który miał bardzo silną tożsamość chrześcijańską, dla którego pewne wartości były fundamentalne i decydowały o jego tożsamości i sposobie funkcjonowania - do tego, żeby angażował się w propagowanie treści, które oznaczałyby dla niego oczywistą kolizję sumienia i naruszałyby jego wolność" - podkreślił minister Ziobro.

"Ten wyrok to święto wolności i tej wolności sumienia, wyznania, decydującej o tożsamości każdego z polskich obywateli, bo każdy ma prawo sam tę tożsamość określać, ale też wolności konkurencji, wolności gospodarczej, bo ta wolność też była miarą rozstrzygnięcia sądu konstytucyjnego" - powiedział Ziobro.

Jak zaznaczył minister podczas środowego oświadczenia dla dziennikarzy, "ten wyrok oznacza zwycięstwo wolności, bo o wolną Polskę nam chodziło i byłoby rzeczą smutną, gdyby zmory i zaszłości komunistyczne mogły nam tę wolność ograniczać".

Wniosek do TK w tej sprawie w grudniu 2017 r. skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zdaniem prokuratora generalnego, niekonstytucyjne jest rozumienie tej regulacji w taki sposób, że "zasady wiary i sumienie nie są uzasadnioną przyczyną odmowy świadczenia usługi".

W swym wniosku do TK prokurator generalny argumentował, że władze państwowe nie mogą w sposób nadmierny i represyjny ingerować w sferę obywatelskich praw i wolności, zwłaszcza w sytuacji, gdy odmowę usługi można zaskarżyć z powództwa cywilnego. Powołując się na orzecznictwo Trybunału, wskazał, że "na wolność sumienia i religii składa się nie tylko swoboda przyjmowania określonego światopoglądu i wynikających z niego zasad, ale również postępowania zgodnie z tymi zasadami".

Problem wyniknął na kanwie sprawy pracownika łódzkiej drukarni Adama J., który odmówił druku plakatów fundacji LGBT. Drukarz tłumaczył odmowę swymi przekonaniami. Łódzki sąd w 2017 r. prawomocnie uznał go za winnego wykroczenia, ale zarazem odstąpił od wymierzenia mu kary.

Już po złożeniu wniosku w TK - w czerwcu 2018 r. - Sąd Najwyższy oddalił kasację ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry złożoną od wyroku w sprawie drukarza. SN przyznał wprawdzie wówczas, że nie można uznać jako ogólnej zasady poglądu, iż "indywidualny światopogląd i subiektywne rozumienie wyznawanej religii nie mogą stanowić uzasadnionej przyczyny odmowy świadczenia", ale jednocześnie wskazał, iż obwiniony drukarz w tej konkretnej sprawie nie miał uzasadnionego powodu do odmówienia usługi.

Wyrok Trybunału jest ostateczny.(PAP)

autor: Marcin Jabłoński, Mateusz Mikowski

mm/ mja/ mark/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 1 czytacz

Rozpędzić ten trybunał.Taki wyrok to kpina.Drukującego nie powinno obchodzić co drukuje.O tym decyduje zamawiający klient.Odmowa świadczenia usługi winna być karana zakazem dalszego prowadzenia takiej działalności!

! Odpowiedz
6 8 adamleszcz

Dziękuję Panie Ministrze. Cała ta nadmuchana propaganda, legenda o ich dyskryminacji, tylko po to, aby o nich mówić, aby byli w centrum uwagi. W swym kręgu już mają torsje na swój widok, po tych wszystkich obrzydliwych sprawach, więc próbują zarażać wszystko dookoła, aby zasysać z normalnych rodzin i dzieci to co jasne i dobre, i jakoś podtrzymywać swą witalność, którą zamieniają na rynsztok swego upodlenia. Są tak uwikłani i na takim dnie, że ich tzw. równanie polega jedynie na ściąganiu innych w dół. Ciemne zawsze będzie ciemne, a jasne zawsze będzie jasne. Nowomowa i propaganda tego nie zmieni. Przerabialiśmy już czerwone sztandary, krzyżakowe, na tęczowe i homokorpo jest trudniej nabrać.
"Cały hitleryzm to jest ponura epopeja zemsty pokurczów, lumpów, ludzi nienawidzących świata za wszystko, co w nim jest dobrego, za wszystko, co ich przerasta"
Autor: Jan Józef Szczepański, Dziennik tom II: 1957-1963

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
20 23 sel

Czyli teraz będzie można odmówić np odmówić leczenia księdza? lub świadczenia usług dla kk?.

! Odpowiedz
17 11 search

Bedziesz mogl odmowic uslugi, masz wyrok prawomocny wydany przez sedziow z PISlamu. Teraz klauzula sumieniea bedzie wazna i kazdemu Pislamiscie albo odmowie albo podnise cene 2 razy. A ze malo ludzi do pracy wiec inni sobie odpoczna.

! Odpowiedz
42 21 marxs

i bardzo fajnie teraz np. prywatny szpital czy lekarz z prywatną praktyką będzie mógł odmówić ratowania zdrowia czy życia członkom PISsekty i ich wyznawcom i dzieciom bo to bedzie np. niezgodne z światopoglądem

! Odpowiedz
6 34 silvio_gesell

I bardzo dobrze, bo to był zapis z 1971r. Należało skasować jeszcze „kto ... pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej” bo już od lat nie ma administracyjnie narzucanych cen.

! Odpowiedz
51 22 xxpp

Po pierwsze, to tylko dublerzy. Wszystkie wyroki są nieważne i Polska będzie miała z tego powodu potężne problemy przed arbitrażem.
Po drugie, dobrze wiedzieć. Odmówię wykonania zamówienia, jeżeli ktoś jest z PIS, czy od Kukiza.

! Odpowiedz
4 59 petrolnuts

To nie ma nic wspólnego z sumieniem. Tylko wolna wolą.
Możesz wykonywać usługi komu chcesz i za ile chcesz.

! Odpowiedz
51 19 trooper

A podobno dyskryminowanie ze względu na religję, płeć, kolor skóry jest w Polsce nielegalne? Takiż to wyrok zależnego od rządu TK :(

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne