REKLAMA

WIELTON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 7 lipca 2020 r. i projekty uchwał.

2020-06-10 23:51
publikacja
2020-06-10 23:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OGLOSZENIE_w_sprawie_zwolania_ZWZ_Wielton_S_A_na_dn_07.07.2020r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Wielton_S_A_na_dn_07.07.2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPR._RN_WIELTON_SA_z_oceny_sprawozdan_i_przeznaczenia_zysku_Wielton_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPR._Z_DZIALALNOSCI_RN_WIELTON_S_A_W_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPR._RN_WIELTON_SA_z_oceny_sytuacji_w_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPR._RN_WIELTON_SA_dot__DPSN_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-10
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 7 lipca 2020 r. i projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwołuje na dzień 7 lipca 2020 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Rymarkiewicz 6 w Wieluniu.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt 6, 7, 8 i 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S A na dn 07.07.2020r.pdfOGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S A na dn 07.07.2020r.pdf Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Wielton S.A. na dzień 07.07.2020 r.
Projekty uchwał ZWZ Wielton S A na dn 07.07.2020 r.pdfProjekty uchwał ZWZ Wielton S A na dn 07.07.2020 r.pdf Projekty uchwał ZWZ Wielton S.A. na dn. 07.07.2020 r.
SPR. RN WIELTON SA z oceny sprawozdań i przeznaczenia zysku Wielton za 2019.pdfSPR. RN WIELTON SA z oceny sprawozdań i przeznaczenia zysku Wielton za 2019.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
SPR. Z DZIAŁALNOŚCI RN WIELTON S A W 2019.pdfSPR. Z DZIAŁALNOŚCI RN WIELTON S A W 2019.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2019 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
SPR. RN WIELTON SA z oceny sytuacji w 2019.pdfSPR. RN WIELTON SA z oceny sytuacji w 2019.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. z oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w 2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zgodności działalności z regulacjami prawnymi (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego w zakresie istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej, a także z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę i Grupę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
SPR. RN WIELTON SA dot DPSN 2019.pdfSPR. RN WIELTON SA dot DPSN 2019.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-10 Mariusz Golec Prezes Zarządu Mariusz Golec
2020-06-10 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki