Tarcza antykryzysowa - wsparcie dla firm, pracowników, konsumentów

Tarcza antykryzysowa to zestaw ustaw, których celem jest wsparcie polskiej gospodarki w obliczu epidemii koronawirusa. Obejmuje m.in. zwolnienie mikrofirm ze składek ZUS, świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz ochronę konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen.

www.bankier.pl/tarcza-antykryzysowa - nowy serwis specjalny Bankier.pl
www.bankier.pl/tarcza-antykryzysowa - nowy serwis specjalny Bankier.pl

Tarcza antykryzysowa - wsparcie dla firm, pracowników i konsumentów

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele tarczy antykryzysowej. Bazuje ona na 5 filarach:

 1. Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwie pracowników,
 2. Finansowaniu przedsiębiorców,
 3. Ochronie zdrowia,
 4. Wzmocnieniu systemu finansowego,
 5. Inwestycjach publicznych
(KPRM)

FILAR I: "BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW"

Wartość: 30 mld zł, w tym 23,8 mld zł wydatki i 6,2 mld zł środki płynnościowe

W skład I filaru wchodzą:

Dopłaty do pensji

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy dla firm w kłopotach to m.in. rozwiązania z pakietu składającego się na tarczę antykryzysową.

W ramach przyjętych rozwiązań pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez niego "przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu", w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • nie mniej niż o 15 proc. - liczony jako "stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19".
 • lub nie mniej niż o 25 proc. - obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po w stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 • w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych na skutek koronawirusa pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca ma wypłacić wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dzięki środkom z FGŚP pracodawca ma otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (czyli 1 533,09 zł) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Czytaj dalej »

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 681 zł (3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.). Poza tym rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia. Czytaj dalej »

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Specustawa ws. koronawirusa pozwoliła wypłacać zasiłek opiekuńczy rodzicom dzieci do lat 8, którzy ze względu na zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach musieli zostać w domach ze swoimi pociechami. Czytaj dalej »

Wakacje kredytowe

Banki w związku z epidemią koronawirusa proponują tymczasowe zawieszenie spłaty rat kredytów gotówkowych i hipotecznych. Każda instytucja ma jednak inną ofertę i wymagania. Bankier.pl zebrał najważniejsze informacje dla klientów indywidualnych.

Wakacje od obowiązków administracyjnych

Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. W tym roku deklaracje można jednak składać do końca maja. Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób. Czytaj dalej »

Ochrona konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen

W tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy umożliwiające rządowi ustalanie maksymalnych marż i cen podstawowych produktów. Autorzy ustawy twierdzą, że w Polsce już dochodzi do „spekulacji” i „nieuzasadnionego podnoszenia cen”.

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi może, w drodze rozporządzenia, ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Czytaj dalej »

Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

FILAR II: "FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW"

Wartość: 74,2 mld zł, w tym 4,9 mld zł wydatki i 68,3 mld zł środki płynnościowe

W skład II filaru wchodzą:

Bezzwrotna pożyczka dla firm, które utrzymają stałe zatrudnienie

Mikrofirmy, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników, mogą otrzymać pożyczkę w wysokości 5 tys. złotych. Pożyczka wypłacona przez Fundusz Pracy będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zwolni swoich pracowników przez najbliższe 3 miesiące. Z pomocy może skorzystać nawet 500 tys. mikrofirm.

Zwolnienie mikrofirm i samozatrudnionych ze składek ZUS  

Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS m.in. od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie oraz duchowni. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Czytaj dalej »

Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić "dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin".

W porozumieniu m.in. ze związkami zawodowymi będzie mógł też wydłużyć "dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy". Czytaj więcej »

Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS)

Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19, możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r. Czytaj dalej »

Odliczenie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19

Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Korzystniejsze zasady rozliczania straty

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

Wsparcie firm transportowych w refinansowaniu umów leasingowych

Ok. 4 tys. firm transportowych, których obroty spadły w wyniku pandemii koronowirusa, może dostać roczną karencję na spłatę rat leasingowych. ARP przeznaczy na wsparcie przedsiębiorców (w tym na refinansowanie leasingu) 1,7 mld zł. Najważniejszym  kryterium przyznawania pomocy jest historia finansowa firmy - musi z niej wynikać, że wyniki pogorszyły się w 2020 roku, natomiast w 2019 r. firma miała stabilną sytuację, notowała zyski. Wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP, które osiągają roczne obroty powyżej 4 mln zł, prowadzących pełną księgowość. Czytaj dalej »

Ułatwienia dla branży turystycznej

Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy. Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Umożliwienie sklepom przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki w niedziele objęte zakazem handlu

Pakiet antykryzysowy nie przewiduje umożliwienia handlu w niedziele, ale pozwala sklepom na przyjmowanie i rozładowywanie towaru i rozładowywanie go na półki.

Zwalnianie z kar umownych za opóźnienia przy realizacji przetargów

Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych –  o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw. 

Odroczenie niektórych firmowych obowiązków podatkowych, składkowych i innych

Chodzi m.in. o:

 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. - do 1 czerwca 2020 r.;
 • przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.;
 • firmy, które są podatnikami CIT, będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca.;
 • przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.

Czytaj dalej »

Gwarancje de minimis i dopłaty do odsetek z BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z resortami rozwoju i finansów oraz sektorem bankowym przygotował nowe, korzystniejsze warunki udzielania gwarancji de minimis. Wspomogą one płynność finansową przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, spełniających kryteria określone w programie de minimis, niezależnie od branż. Nowe zasady gwarancji de minimis to:

 • wzrost maksymalnego zabezpieczenia z 60 do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak prowizji pobieranej przez BGK za udzielenie gwarancji za pierwszy rok gwarancji (wcześniej wynosiła 0,5 proc. kwoty gwarancji w skali roku),
 • dłuższy okres kredytu obrotowego objętego gwarancją: z 27 do 39 miesięcy.

Dzięki tym zmianom możliwe będzie wygenerowanie 20 mld zł dodatkowej akcji kredytowej. Czytaj dalej »

Płynność dla firm

Fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Filar III: "OCHRONA ZDROWIA"

Wartość: 7,5 mld zł

W skład III filaru wchodzą:

 • finansowanie działań związanych z walką z SARS-CoV-2,
 • rozwój infolinii pacjenta,
 • dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia,
 • dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej.

Nowelizacja 14 ustaw z obszaru ochrony zdrowia ma ułatwić walkę z COVID-19. Nowe przepisy m.in. precyzują, kto może zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii i ułatwiają powrót do zawodu pielęgniarkom mającym co najmniej pięcioletnią przerwę.

Przyjęte rozwiązania zakładają m.in.:

 • zwolnienie lekarzy opiekujących się osobami zakażonymi koronawirusem z obowiązku przekazywania do powiatowego inspektora sanitarnego danych o wynikach leczenia. Zgodnie z nowymi przepisami dane te będzie przekazywała placówka lecznicza, w której lekarz sprawował opiekę nad pacjentem.
 • ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec Narodowego Fundusz Zdrowia;
 • możliwość skierowania lekarza stażysty, jak również lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne do wykonywania zadań przy zwalczaniu epidemii;
 • umożliwienie powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne, mające co najmniej pięcioletnią przerwę w jego wykonywaniu w trybie uproszczonym, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej;
 • umożliwienie państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu wydawanie powiatowym inspektorom, mającym siedzibę na obszarze jego działania, polecenia realizacji dodatkowych zadań lub podjęcia określonych czynności, w przypadku gdy właściwy powiatowy inspektor sanitarny, ze względu na brak zasobów, nie będzie mógł ich wykonać;
 • możliwość dyżurowania w placówkach medycznych przez inne zawody pracujące w ochronie zdrowia;
 • możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i swojej rodziny oraz wystawiania recept, nie tylko w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, jak to jest obecnie;
 • wprowadzenie mechanizmów egzekwowania maksymalnych cen na leki i inne produkty medyczne;
 • uproszczenie zasad tworzenia rezerw strategicznych na potrzeby ministra zdrowia;
 • zawieszenie obowiązkowych kontroli w laboratoriach diagnostycznych;
 • wprowadzenie izolacji w warunkach domowych, która może być zastosowana w przypadku osób o lekkim przebiegu choroby, który nie uzasadnia bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych;
 • umożliwienie personelowi medycznemu, który przebywa na kwarantannie, udzielania pacjentom wideokonsultacji;
 • przesądzenie, że w określonych sytuacjach pewne czynności, związane z kwalifikacją dawców do pobrania krwi, będą mogły wykonywać spełniające określone wymagania pielęgniarki i położne;
 • wskazanie, kogo można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii, a kogo nie. Wyłączeni będą m.in. wychowujący dziecko do 14 lat, a w przypadku, gdy robią to samotnie do lat 18 oraz osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Skierowanie będzie mógł otrzymać tylko jeden rodzic, jeśli oboje są medykami.
 • umożliwiono szybsze dostosowywanie infrastruktury ochrony zdrowia do potrzeb m.in. poprzez uproszczenie i przyśpieszenie procedur;
 • poszerzenie katalogu podmiotów, wobec których minister zdrowia na podstawie specustawy może wydawać polecenia;
 • zapisano, że minister zdrowia może określić w drodze rozporządzenia standardy w zakresie ograniczeń udzielania świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem czy zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem;
 • wprowadzenie kar za niestosowanie się do zakazów, nakazów i ograniczeń; wprowadzono kary pieniężne w wysokości od 5 tys. do 30 tys. w zależności o rodzaju czynu.

Filar IV: "WZMOCNIENIE SYSTEMU FINANSOWEGO"

Wartość: 70,3 mld zł

W skład IV filaru wchodzą:

Pakiet regulacyjny Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów

Komisja Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów opracowały specjalny pakiet regulacyjny.

Składa się na niego:

 • obniżenie buforów kapitałowych przez Komitet Stabilności Finansowej,
 • obniżenie bufora kapitałowego po rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej,
 • czasowe dopuszczenie przez KNF działalności banku poniżej łącznych wymogów kapitałowych i płynnościowych (LCR) w uzasadnionych przypadkach oraz elastyczne podejście do wyceny wymogów na potrzeby Solvency II w sektorze ubezpieczeniowym,
 • przesunięcie terminu rekomendacji R oraz uelastycznienie zasad szacowania strat na ryzyko kredytowe i rynkowe,
 • przesunięcie wybranych obowiązków nadzorczych.

Pakiet płynnościowy NBP

Narodowy Bank Polski wprowadza pakiet płynnościowy, który ma za zadanie utrzymanie płynności w sektorze bankowym. W skład pakietu wchodzą:

 • operacje REPO umożliwiające zwiększenie płynności w sektorze bankowym,
 • obniżenie bazowej stopy procentowej z 1,5% na 1,0% oraz stopy rezerwy obowiązkowej z poziomu 3,5% do 0,5% zwiększające płynność w sektorze bankowym,
 • potencjalne operacje LTRO  oraz podobne operacje stosowane przez Europejski Bank Centralny.

Filar V: "PROGRAM INWESTYCJI PUBLICZNYCH"

Wartość: 30 mld zł

Nowe zamówienia publiczne mają pozwolić odbić się polskim firmom. Priorytetowe obszary zwiększonych wydatków inwestycyjnych to:

 • infrastruktura,
 • modernizacja szkół i szpitali,
 • transformacja energetyczna,
 • cyfryzacja,
 • biotechnologia i farmacja,
 • polityka ochrony środowiska.

Polski Fundusz Rozwoju

Nowela ustawy o systemie instytucji rozwoju rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z ustawą do zadań PFR będzie należało np. podejmowanie działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych. Fundusz będzie udzielał m.in. firmom wsparcia finansowego.

Ustawa zakłada, że w latach w latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym noweli wyniesie 11,7 mld zł.

Nowe regulacje usuwają ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów, np. przez dopuszczenie udzielania finansowania przedsiębiorcom nie tylko w formie obejmowania akcji lub udziałów (czyli nowo wyemitowanych), ale także przez ich nabycie (tj. z obecnego kapitału zakładowego).

Tarcza antykryzysowa - podstawa prawna

Tarcza antykryzysowa składa się z następujących aktów prawnych:

 • ustawa a zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa)
 • ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR)
 • ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także
 • projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony.

Projekty ustaw opracowały: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, ZUS, PFR, KNF, MS, MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 barnabka

Wszystkie szczegółowe informacje sa również na stronie Tarcza Finansowa PFR To bardzo istotne aby dobrze wszystko zostało wypełnione , wtedy szybko otrzymamy wpłatę środków. Co teraz jest bardzo ważna i istotną sprawą.

! Odpowiedz
0 0 edwinn

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy z tarczy antykryzysowej musiałem zaciągnąć trochę informacji, bo mam część pracowników na umowę a część na zlecenie. Z infolinii mojego banku w którym mogę składać wnioski, zostało mi wyjaśnione których pracowników mogę liczyć i ile w takim przypadku mogę otrzymać. To cenne informacje, bo jak wszystko się uda to już mam pewne założenia i plan na dalsze działania

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 the_truth

Urzednicy maja pewna prace na lata: Dopiero uchwalili TARCZE 3 wiec do TARCZY 500+ zostalo jeszcze do uchwalenia ... 497 tarcz !

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% IV 2020
PKB rdr 1,9% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 5,8% IV 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -24,6% IV 2020

Znajdź profil