Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach. Dla kogo, jak wnioskować? [Tarcza antykryzysowa]

2020-03-26 13:00, akt.2020-04-08 13:24
publikacja
2020-03-26 13:00
aktualizacja
2020-04-08 13:24

COVID-19 przeorganizował życie nie tylko przedsiębiorców, ale również pracowników-rodziców. W ustawie dotyczącej działań państwa w czasie koronawirusa znalazł się również zapis dotyczący zmian w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

/ fot. Piotr Mecik / FORUM

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Tarcza antykryzysowa dała możliwość ubiegania się o kolejny dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w wymiarze kolejnych 14 dni.

Pomoc przysługuje nie tylko rodzicom. Z dodatkowego zasiłku mogą skorzystać:

 • rodzice dzieci do ukończenia ósmego roku życia,
 • opiekunowie chorych dorosłych niepełnosprawnych - w przypadku tymczasowego zamknięcia placówek dziennego pobytu,
 • opiekunowie osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18. roku życia albo osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki.

Do wspominanych 14 dni nie wlicza się dotychczas wykorzystanego okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

„Dodatkowo zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna. Osoby te zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawują, obok żłobka i klubu dziecięcego, opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Zasadne jest więc, aby w sytuacji braku możliwości sprawowania przez nie opieki rodzicom przysługiwał zasiłek opiekuńczy” - czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Ustawa wprowadzi również zmiany w zakresie zasiłku opiekuńczego rolników. Z uwagi na brak środków na taki zasiłek, konieczne będzie finansowanie go z budżetu państwa. Ile będzie wynosił? „Proponowany przepis wiąże wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień z aktualną, zwaloryzowaną emeryturą podstawową w rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Obecnie wysokość emerytury podstawowej po waloryzacji wynosi 972,40 zł. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł (972,40 zł / 30 dni = 32,41 zł)” - podają autorzy projektu.

Jak dostać nowy zasiłek opiekuńczy? WZÓR oświadczenia

Wniosek pracownik składa u swojego pracodawcy, a ten składa go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. "Wniosek" to tak naprawdę oświadczenie pracownika o sprawowaniu rzeczonej opieki. WZÓR oświadczenia można pobrać ze strony internetowej ZUS (pobierz).

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność składają wniosek w ZUS.Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, jednak trzeba o nim pamiętać, bo nez niego ZUS albo płatnik nie wypłaci zasiłku. 

Jeśli wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą albo współpracuje z osobą prowadzącą działalność i ma konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, to oświadczenie w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego można wysłać do ZUS elektronicznie. 

Na portalu PUE ZUS Oświadczenie można złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58. Co zrobić, aby wysłać oświadczenie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego? 

 1. Zalogować się do swojego konta na PUE ZUS
 2. Przejść do zakładki Ubezpieczony
 3. Z bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]
 4. Kliknąć przycisk [Utwórz nowy] - wniosek ZAS-58 można wybrać z listy dostępnych dokumentów
 5. Po zaznaczeniu wniosku kliknąć [Utwórz dokument]
 6. Wypełnić wniosek - można skorzystać z wzoru oświadczenia:

  „Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad:
  dzieckiem / dziećmi / osobą, nad którą sprawuję opiekę prawną*/ w okresie (podaj daty): …. w związku z:
  - zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko / dzieci / podopieczny*/
  - niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna*/
  Dane dziecka / dzieci / podopiecznego (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL): .... Czy dziecko / podopieczny legitymuje się: orzeczeniem o niepełnosprawności / o znacznym stopniu niepełnosprawności / o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności / o potrzebie kształcenia specjalnego: Tak / Nie*/
  Jeżeli tak, dołącz orzeczenie lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek.  Oświadczam, że:
  - w okresie, za który ubiegam się o zasiłek opiekuńczy, jest drugi rodzic / współmałżonek, który może zapewnić opiekę dziecku/dzieciom: Nie /Tak*/ , w dniach: ....
  podać daty, jeśli odpowiedź brzmi tak
  - drugi rodzic / współmałżonek:
  nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego/otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy za dni: ...
  Dane drugiego rodzica / małżonka (imię, nazwisko, PESEL):
  ..........................................................................................................................................................
  Rachunek bankowy, na który ma być przekazywane świadczenie:
  .............................................................................................................................................................

  */ Niepotrzebne usunąć

 7. Wybrać przycisk "Sprawdź" i podpisać wniosek - przez kwalifikowany podpis elektroniczny, przez podpis zaufany (PZ ePUAP) lub podpis osobisty (e-dowód).

ZUS przypomina, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego). Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

www.bankier.pl/tarcza-antykryzysowa - nowy serwis specjalny Bankier.pl

Weronika Szkwarek

Źródło:
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (2)

dodaj komentarz
andregru
Przecież rodzice już dostają zasiłek 500+ na każde dziecko . Może należy wliczać go do nowego zasiłku ?
gerth
8-latek sam w domu, ze zdalną e-edukacją

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki