REKLAMA
WEBINAR

Socjalizm XXI wieku. SYRIZA punkt po punkcie [300+ obietnic]

Michał Żuławiński2015-01-26 12:26analityk Bankier.pl
publikacja
2015-01-26 12:26
Socjalizm XXI wieku. SYRIZA punkt po punkcie [300+ obietnic]
Socjalizm XXI wieku. SYRIZA punkt po punkcie [300+ obietnic]
/ ingimage

Wyniki demokratycznych wyborów w kraju, który powszechnie określa się mianem „kolebki demokracji” wprawiły w osłupienie część europejskich polityków, inwestorów i komentatorów. Triumfująca SYRIZA nazywana jest ugrupowaniem lewicowym lub populistycznym, lecz, poza kreśleniem perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro, mało mówi się o szczegółach jej programu. Rzućmy na nie nieco światła.

 „Lewica XXI wieku” – tak nazywa się program, z którym SYRIZA szła do tegorocznych wyborów. W treści obszernego dokumentu znajdziemy obietnice dotyczące niemal każdej dziedziny życia – od broni atomowej po przedszkola, od planu 5-letniego w gospodarce do zakazu GMO. 

- Strategicznym celem Syrizy jest socjalizm, socjalizm z demokracją i wolnością, socjalizm w Grecji, Europie i na świecie, socjalizm XXI wieku – stwierdza lewicowa koalicja na jednej z pierwszych kart swojego programu.

Dalsza narracja prowadzona jest według sprawdzonego wzoru – a) nakreślenie problemu b) wskazanie błędów i winnych (do wyboru: poprzednie rządy, neoliberalizm, kapitalizm, wolny rynek, wielkie korporacje itp.), a następnie c) przedstawienie własnej recepty.

fot. REUTERS/Alkis Konstantinidis / / FORUM

W mediach do tej pory najczęściej mówiło się o programie Syrizy w kontekście wyjścia ze strefy euro. To tylko jeden z nielicznych jego wątków. Jakie stanowisko nowa siła przewodnia greckiego parlamentu zajmuje ws. Rosji, wydatków na wojsko, sektora bankowego, Kościoła – teoretycznie można te kwestie „wyczuć” (w końcu to koalicja partii lewicowych), jednak lepiej zawsze bazować na konkretach. Tym bardziej, że nie brak niespodzianek.

Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdzi, że jakakolwiek partia polityczna po objęciu władzy zrealizuje 100% programu. Poza ograniczeniami prawnymi, czy niedostateczną liczba miejsc w parlamencie zawsze górę wziąć może postawa wyrażona przez pewnego polskiego polityka słowami "Obietnice polityczne wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą".

Najpopularniejsze teksty Bankier.pl w 2015 roku

Najpopularniejsze teksty Bankier.pl w 2015 roku

Przez cały rok intensywnie pracowaliśmy na to, aby dzięki naszym tekstom i nagraniom wideo czytelnicy byli bliżej finansów, lepiej je rozumieli i sprawnie zarządzali swoimi majątkami, firmami, oszczędnościami.

Mimo wszystko warto wiedzieć kto stanie się nowym głównym bohaterem greckiego serialu kryzysowego, a na europejskich salonach  zyska (być może) miano europejskiego enfant terrible. Tym bardziej, że wybory parlamentarne w kolejnych krajach UE już za pasem...

Poniższa lista powstała w oparciu o całościowy program partii oraz tzw. „Program z Salonik”, który prezentuje cztery filary odbudowy kraju. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej SYRIZY.

(Uprzedzam – lista postulatów nie należy do najkrótszych, a mimo to przy jej opracowywaniu zapewne część postulatów pominąłem. Brakujące proszę wskazywać w komentarzach).

fot. Radoslaw NAWROCKI / / FORUM

Sprawy międzynarodowe

 • działanie na rzecz zakończenia walk w Iraku i Afganistanie oraz na Bliskim Wschodzie
 • ustanowienie niepodległej Palestyny w granicach z 1967 r.
 • działanie na rzecz demilitaryzacji i denuklearyzacji na poziomie globalnym i regionalnym
 • sprzeciw wobec bloków współpracy militarnej i zagranicznych baz wojskowych
 • renegocjacja długu publicznego z zagranicznymi wierzycielami
 • współpraca z partiami lewicowymi z całego świata
 • wycofanie greckich jednostek z misji NATO
 • sprzeciw dla poszerzenia NATO
 • promocja pokoju na Bałkanach
 • uregulowanie sporu o nazwę z Macedonią
 • wsparcie załagodzenia konfliktu na Cyprze – zjednoczona federacja cypryjska bez zagranicznych wojsk
 • uregulowanie stosunków z Turcją – propozycja wzajemnego ograniczania wydatków na zbrojenia i przestrzegania wyroków międzynarodowych trybunałów, wsparcie dla tureckiej akcesji do UE
 • redukcja wydatków zbrojeniowych, większa transparentność w tym zakresie

Radykalna reforma UE

 • anulowanie postanowień Paktu Stabilnosci i Wzrostu i uchwalenie Paktu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Ochrony Socjalnej i Zatrudnienia
 • poddanie Europejskiego Banku Centralnego demokratycznej kontroli Parlamentu Europejskiego
 • wypowiedzenie traktatu z Schengen, który godzi w prywatność i wolność obywateli
 • wprowadzenie polityki pełnego zatrudnienia
 • reforma Wspólnej Polityki Rolnej: większa ochrona dla małych rolników, porzucenie dumpingu godzącego w państwa rozwijające się, promocja niezależności żywnościowej  i ochrony środowiska
 • nowy traktat konstytucyjny ratyfikowany przez wszystkie parlamenty i obywateli w drodze referendum, który zagwarantuje warunki bytu dla demokratycznej, pokojowej, socjalnej, ekologicznej i feministycznej Europy
 • rezygnacja z energii atomowej na rzecz alternatywnych źródeł
 • prawa dla imigrantów, zerwanie z koncepcją „twierdzy Europa”
 • paneuropejski system bezpieczeństwa nie może być budowany z pominięciem Rosji
 • wspólna polityka zagraniczna oparta na wielowymiarowej koncepcji bezpieczeństwa, niezależna od NATO
 • brak zgody na amerykańskie tarcze antyrakietowe

Polityka światowa:

 • demokratyzacja i wzmocnienie ONZ, rozszerzenie Rady Bezpieczeństwa o kraje Trzeciego Świata (obecnie 4 na 5 członków to kraje Północy)
 • likwidacja G8
 • radykalna zmiana działania MFW i Banku Światowego
 • kontrola wydatków na zbrojenia, promocja całościowego programu rozbrojenia nuklearnego
 • stworzenie globalnego funduszu w oparciu o podatek Tobina
 • umorzenie długu krajów Trzeciego Świata
 • zwiększenie kwot pomocy międzynarodowej

fot. / / Parlament Europejski

Mniejszość w Tracji

 • wzmocnienie edukacji mniejszości, położenie nacisku na likwidację barier językowych i nauka zarówno greckiego, jak i tureckiego
 • przeniesienie spraw związanych z mniejszościami z ministerstwa edukacji do ministerstwa spraw wewnętrznych
 • likwidacja dwóch prefektur (Drama-Kavala-Xanthi i Rhodope-Evros)
 • uporządkowanie kwestii „bezpaństwowców”
 • wzmocnienie infrastruktury w miejscowościach zamieszkanych przez mniejszości

Prawa człowieka

 • zniesienie dyskryminacji, uznanie prawa do ochrony kultury i języka
 • zapewnienie prawa do mieszkania poprzez przyznawanie kredytów lub gotowych domów
 • zapewnienie opieki medycznej i edukacji
 • obrona praw osób starszych
 • obrona praw dziecka

Mniejszości seksualne

 • uznanie prawa do małżeństwa dla osób tej samej płci
 • rozszerzenie związków partnerskich na osoby tej samej płci
 • kryminalizacja dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub płeć i i stosowanie kar zapisanych w prawie antyrasistowskim w przypadku przestępstw homofobicznych
 • azyl w Grecji dla osób, które we własnych krajach są narażone na niebezpieczeństwo ze względu na orientację seksualną
 • zaprzestanie dyskryminacji homoseksualistów w armii (wśród poborowych i zawodowych) – koniec wydawania zaświadczeń psychiatrycznych, które utrwalają stereotypy wobec homoseksualistów
 • wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół

fot. / / thetaXstockWięźniowie

 • mniej kar więzienia dla młodych i szukanie alternatywnych sposobów odbywania kary
 • ograniczenie czasu odsiadki lub zniesienie pozbawiania wolności za drobne przestępstwa w celu łatwiejszej reintegracji więźniów ze społeczeństwem
 • poprawa warunków życia osadzonych, zapewnianie im opieki medycznej na równi z innymi obywatelami
 • wspieranie więźniów w integracji ze społeczeństwem
 • ograniczenie 18-miesięcznego okresu aresztu tymczasowego
 • stworzenie reprezentacji więźniów w każdym więzieniu, powołanie ich rzecznika

Niepełnosprawni

  • wzmocnienie szkół specjalnych i integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem
  • darmowe usługi medyczne, leki i sprzęt dla osób niepełnosprawnych
  • wdrożenie ustawy, która ułatwi niepełnosprawnym znajdowanie pracy w sektorze publicznym i prywatnym
  • obowiązek budowy nowych budynków z myślą o niepełnosprawnych i dostosowanie starych budynków do ich potrzeb
  • darmowy transport publiczny dla niepełnosprawnych, zapewnianie im darmowych biletów do teatrów, kin i na inne wydarzenia kulturalne

  Informacja i technologie komunikacyjne

  • zapewnienie dostępu do internetu
  • wspieranie wolnego oprogramowania
  • tworzenie na poziomie lokalnym przewodowych i bezprzewodowych sieci zapewniających darmowy dostęp do internetu
  • zakaz przetrzymywania danych użytkownika bez jego zgody
  • zakaz przechowywania billingów klientów
  • informatyzacja urzędów w oparciu o standardy wolnego oprogramowania

  fot. / / Thinkstock  Opieka zdrowotna

  • zapewnienie darmowej opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców kraju
  • budowa od zera zintegrowanego system opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu centralnego
  • wzrost wydatków na opiekę zdrowotną, stworzenie „mapy zdrowotnej” kraju i spójnej polityki lekowej
  • budowa nowej infrastruktury oraz modernizacja i pełne wykorzystanie obecnie istniejącej
  • stworzenie instytucji lekarza rodzinnego
  • budowa i modernizacja wiejskich centrów zdrowia
  • stworzenie centrów traumatologii w miejscach przecinania się ważnych szlaków komunikacyjnych
  • ochrona najbardziej wrażliwych grup społecznych (uchodźców, starszych, bezdomnych, bezrobotnych etc.)
  • budowa sprawnej sieci ratownictwa medycznego
  • wzmocnienie doradczej roli farmaceuty
  • wzmocnienie systemu opieki nad psychicznie chorymi
  • wyposażenie wszystkich szpitali w nowoczesny sprzęt
  • stworzenie komisji ds. ochrony praw pacjenta
  • szpitale będą pracować przez cały dzień, co wyeliminuje możliwość działania prywatnych, „wieczornych klinik”
  • podwyżki dla pracowników służby zdrowia
  • wypełnienie wolnych etatów, zamiana kontraktów podwykonawców na stałe etaty
  • większy wymiar urlopu, mniej godzin pracy i niższy wiek emerytalny dla pracowników służby zdrowia pracujących w trudnych warunkach
  • rozszerzenie listy stanowisk o trudnych warunkach pracy
  • kontrola nad prywatnymi zakładami opieki zdrowotnej
  • kontraktowanie usług przez państwowy system opieki zdrowotnej w prywatnych jednostkach
  • ujednolicenie standardów obowiązujących podmioty publiczne i prywatne
  • szeroka refundacja leków
  • ścisła kontrola leków refundowanych

  Edukacja

   • darmowa edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci (2 lata)
   • modernizacja sposobów nauczania tak, aby rodzice nie musieli płacić za korepetycje
   • darmowe studia wyższe
   • demokratyczny sposób decydowania o środkach na badania naukowe
   • zerwanie z dyskryminującym nauki społeczne nastawieniem na komercjalizację badań naukowych
   • 1,5% PKB na badania naukowe
   • wycofanie religii ze szkół, zastąpienie jej przedmiotem traktującym o wszystkich religiach w sposób naukowy
   • rozwój świadomości ekologicznej, wyeliminowanie rasizmu, ksenofobii i innych form dyskryminacji
   • poprawa warunków pracy i płacy nauczycieli

   fot. Thinkstock/ iStock / / Thinkstock

   Praca

   • uznanie konstytucyjnego obowiązku zapewnienia wszystkim obywatelom miejsc pracy
   • wzmocnienie i restrukturyzacja Programu Inwestycji Publicznych, wspieranie inwestycji tworzących miejsca pracy
   • stop prywatyzacji i liberalizacji strategicznych sektorów gospodarki – nowoczesny sektor publiczny może dać nowy impet rynkowi pracy
   • redukcja liczby godzin pracy bez redukcji płacy – propozycja 35-godzinnego tygodnia pracy
   • zwiększenie wymiaru urlopu
   • subsydiowanie zatrudnienia
   • subsydiowanie programów szkoleń zawodowych
   • subsydiowanie staży zawodowych
   • wprowadzenie dodatkowych barier przeciwdziałających zwolnieniom
   • zagwarantowanie pracownikom udziału w konsultacjach w przypadku zwolnień ( dla firm powyżej 5 osób)
   • zasiłki dla bezrobotnych wypłacane przez 5 lat, niezależnie od czasu pracy
   • zwiększenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych
   • zapewnienie bezrobotnym prawa do opieki zdrowotnej i emerytury
   • wzmocnienie pozycji długotrwale bezrobotnych osób powyżej 50 roku życia poprzez zatrudnianie ich w sektorze publicznym
   • specjalne programy szkoleniowe dla kobiet i wsparcie ich w godzeniu pracy z rodziną
   • darmowe bilety na transport publiczny i wydarzenia kulturalne dla bezrobotnych
   • subwencje dla bezrobotnych, którzy spłacają hipotekę, czynsz czy rachunki
   • reforma państwowych urzędów pracy

   Przemysł

   • zniesienie praw wymierzonych przeciwko pracownikom  - dotyczących nadgodzin, strajków , układów zbiorowych itp.
   • zwiększenie kontroli przedsiębiorców
   • reforma sądownictwa pracy, skodyfikowanie prawa pracy
   • rozszerzenie prawa pracy na osoby samozatrudnione i częściowo samozatrudnione
   • ograniczenie elastycznych form zatrudniania, wsparcie zatrudniania na umowę o pracę
   • wprowadzenie stosownych wymogów zatrudnieniowych dla firm realizujących zlecenia dla sektora publicznego
   • wzmocnienie „demokracji w miejscu pracy”, zapewnienie pracownikowi udziału w podejmowaniu decyzji
   • reprezentacja pracownicza w firmach zatrudniających więcej niż 5 osób
   • związek zawodowy w firmach zatrudniających powyżej 10 osób
   • uznanie instytucji rad pracowniczych i związkowych i ich prawa do sporu zbiorowego
   • wprowadzenie właściwej reprezentacji kobiet i mężczyzn w organizacjach pracowniczych
   • zakaz zwolnień grupowych w zyskownych przedsiębiorstwach
   • legalizacja pobytu imigrantów i przyznanie im pełni praw pracy

   fot. / / thetaXstock

   System emerytalny

   • wiek emerytalny: 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet + uwzględnianie trudnych warunków + emerytura po 35 latach pracy, bez limitu wieku
   • nadgodziny wliczane do wieku emerytalnego( bank czasu dla każdego pracownika)
   • podstawowa emerytura równa 80% ostatniej pensji + świadczenia dodatkowe – w sumie emerytura nie niższa niż ostatnia pensja ubezpieczonego
   • równy status dla wszystkich (brak podziału na „stary” i „nowy” portfel)
   • 2/9 ubezpieczenia emerytalnego powinien pokryć pracownik, 3/9 budżet państwa, a 4/9 pracodawca (dla samozatrudnionych 6/9 i 3/9 z budżetu)
   • zwiększenie kontroli pracodawców, większe kary dla nieodprowadzających składek
   • ujawnienie danych największych dłużników wobec systemu emerytalnego
   • uproszczenie procedur biurokratycznych związanych ze świadczeniami emerytalnymi
   • 1,4% PKB rocznie na fundusz rezerwowy

   Równouprawnienie

    • wsparcie dla kobiet pracujących, które łączą pracę z prowadzeniem domu – tworzenie publicznych przedszkoli i centrów opieki
    • sprzeciw dla dyskryminacji płacowej i podziału na zawody męskie i żeńskie, wzmocnienie kontroli w tym zakresie
    • walka z przemocą wobec kobiet – stworzenie sieci placówek, gdzie będą mogły schronić się ofiary przemocy domowej
    • rozszerzenie opieki ginekologicznej – darmowe badania dla wszystkich kobiet
    • zagwarantowanie „praw reprodukcyjnych” kobiety – kobieta powinna decydować czy, kiedy i ile chce mieć dzieci
    • wprowadzenie parytetów w polityce jako przejściowy środek do przywrócenia równowagi (1/3)
    • szczególna ochrona imigrantek, których prawa są łamane najczęściej i które wykonują „najbrudniejsze” prace
    • przywrócenie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę
    • zwiększenie urlopu macierzyńskiego, gwarancja zachowania miejsca pracy i płacy
    • zachowanie 5 lat różnicy w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn jako rekompensaty za nieodpłatną pracę wykonywaną przez kobiety w domu i „nieformalna pomoc”, która wypełnia luki wynikające z braku pomocy państwowej.
    • walka z prostytucją i pomoc dla jej ofiar, w zagwarantowanie prawa pobytu nielegalnym imigrantkom

    fot. YANNIS BEHRAKIS / / FORUM    Sport

    • hasło przewodnie „Sport dla ludzi, nie dla zysku” - wsparcie sportu amatorskiego, masowego, poprawiającego stan zdrowia populacji
    • budowa nowej infrastruktury w całym kraju
     zmiana programów nauczania wychowania fizycznego
    • szczególne wsparcie sportu kobiecego, osób niepełnosprawnych, więźniów, uchodźców, mniejszości etc.
    • zwiększenie roli kobiet w sportowych zarządach
    • odejście od  komercjalizacji i „pogoni za medalami” przez związki sportowe
    • walka z dopingiem
    • ochrona praw sportowców-zawodowców i sportowców-amatorów dzięki systemowi opieki zdrowotnej
    • wsparcie pozycji kibiców w sporach z właścicielami, wsparcie dla modelu klubu jako współwłasności kibiców, który z powodzeniem funkcjonuje w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii
    • stworzenie instytucji rzecznika kibiców
    • walka z ograniczaniem dostępu do transmisji sportowych

    Kultura

     • państwo jako podstawowy mecenas kultury – przynajmniej 2% PKB rocznie na ten cel
     • doroczny raport ministerstwa kultury z wyszczególnieniem beneficjentów
     • publiczne kina w miastach powyżej 10 000 mieszkańców, subsydiowanie lokalnych teatrów, centrów kultury, orkiestr, klubów fotograficznych, grup artystycznych i tanecznych
     • opracowanie narodowego programu kultury nakierowanego na rozwój infrastruktury
     • zagwarantowanie dostępu do kultury, wsparcie obywatela-twórcy bez narzucania mu ograniczeń, w ramach których może tworzyć
     • ochrona praw własności intelektualnej
     • wzmocnienie kulturotwórczej roli szkół poprzez organizację wystaw, spektakli i klubów filmowych  – kultura nie może oznaczać tylko wycieczki do muzeum.
     • ochrona greckiego dziedzictwa kulturowego
     • subsydiowanie biletów na wydarzenia kulturalne dla osób najgorzej sytuowanych
     • wzmocnienie kulturalnej wymiany międzynarodowej
     • państwowe teatry otwarte na wszystkie rodzaje teatru
     • decentralizacja teatrów, podniesienie roli teatrów regionalnych
     • wsparcie dla młodych artystów teatralnych, zwiększenie roli grantów dla twórców
     • wsparcie dla młodych artystów kinowych, tworzenie nowych festiwali i nagród filmowych
     • wprowadzenie ulgi podatkowej na tworzenie greckich filmów
     • stworzenie mechanizmu pozwalającego przekazać 1,5% dochodów reklamowych na greckie kino
     • stworzenie Akademii Muzycznej i Narodowego Centrum Muzyki
     • zapewnienie osłony mieszkaniowej dla orkiestry państwowej, rozwiązanie problemów emerytalnych i ubezpieczeniowych muzyków
     • wspieranie tłumaczenia greckich książek na języki obce, stworzenie funduszu marketingowego na ten cel
     • 1% budżetu instytucji publicznych na dekorację
     • nauka tańca tradycyjnego w szkołach

     fot. iStockphoto / Thinkstock / / Thinkstock

      Imigranci

     • likwidacja obecnego systemu ośrodków i stworzenie miejsc zapewniających godne warunki życia uchodźcom i imigrantom
     • zaprzestanie nielegalnych deportacji
     • dekryminalizacja (jedynie dla pracowników) nielegalnego pobytu i pracy, jeżeli uzasadniają to warunki ekonomiczne
     • reorganizacja Straży Granicznej i ograniczenie administracyjnego decydowania o deportacji, bez wyroku sądu
     • wypowiedzenie Europejskiego Paktu o Imigracji i Azylu ułatwiającego deportację
     • otwarcie furtki dla legalizacji pobytu, stworzenie „pozwolenia na szukanie pracy”
     • otoczenie imigrantów prawem do bezpieczeństwa w pracy, objęcie ich programami szkoleniowym, opieką zdrowotną
     • wsparcie imigrantów przy wstępowaniu do związków zawodowych i ciał wybieralnych
     • rozszerzenie możliwości nauki języka greckiego, nauczanie języka ojczystego i kultury narodowej
     • walka z rasizmem, ingerencja w podręczniki w celu promowania multikulturalizmu i poszanowania dla różnorodności
     • greckie obywatelstwo dla dzieci imigrantów urodzonych w Grecji i wszystkich dzieci, które mieszkają w kraju dłużej niż 3 lata
     • przyznanie prawa wyborczego imigrantom mieszkającym w Grecji legalnie dłużej niż 5 lat
     • zwiększenie liczby pracowników w urzędach zajmujących się imigrantami i uchodźcami
     • zapewnienie szybkiej ścieżki do decyzji o przyznaniu azylu
     • zaprzestanie uzależniania decyzji o przyznaniu azylu od liczby zaakceptowanych wniosków w danym roku
     • zakaz deportowania osób, które nie popełniły przestępstwa, a w szczególności sierot, kobiet w ciąży, ofiar przemocy i niepełnosprawnych

     Gospodarka

     • nowy model państwowego przedsiębiorstwa: ochrona praw pracowników, obywateli, poszanowanie środowiska, kontrola publiczna, zysk nie jedyną miarą efektywności działania
     • plan pięcioletni dla każdego przedsiębiorstwa publicznego, plany dla poszczególnych firm zintegrowane do planów sektorowych (np. energetyczny, transportowy etc.) – oba rodzaje planów będą opracowywane przy udziale dialogu społecznego i procedur parlamentarnych
     • zagwarantowanie bezpieczeństwa sektorów  strategicznych, odejście od prywatyzacji
     • wsparcie gospodarczej kooperatywy nie tylko w rolnictwie, ale we wszystkich sektorach gospodarki, wzmocnienie mechanizmów demokratycznych w kierowaniu przedsiębiorstwem
     • odejście od ilościowego mierzenia wzrostu (np. przez PKB) i uwzględnienie czynników jakościowych
     • budowa nowych „lokomotyw wzrostu” i modernizacja istniejącego potencjału przemysłowego
     • przyjęcie długoterminowej polityki fiskalnej nakierowanej na redystrybucję wspierającą rozwój społeczny i ekonomiczny
     • ograniczenie liczby ulg podatkowych dla najlepiej zarabiających
     • postawienie na „zieloną gospodarkę”  i rozwój turystyki
     • odejście od patrzenia na rolnictwo tylko przez pryzmat zysku, wsparcie dla młodych rolników i kooperatyw rolniczych
     • promocja nowej kultury konsumpcji, która wpłynie na całą gospodarkę
     • zniechęcanie do tworzenia wielkich supermarketów w centrach miast ze względów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych
     • wspieranie wszelkich form współpracy małych sklepów i zapewnienie im wsparcia finansowego
     • zagwarantowanie praw pracowniczych poprzez dostosowanie czasu otwarcia sklepów
     • wspieranie lokalnej sieci produkcyjnej i dystrybucyjnej

     fot. iStockphoto / / Thinkstock

     Środowisko

     • odejście od zasady „zysk przede wszystkim, wzrost za wszelką cenę”
     • walka ze zmianami klimatu
     • rozwój energii odnawialnej, publiczne planowanie zużycia energii
     • rozwój recyclingu i oczyszczania ścieków, działanie na rzecz oszczędzania wody
     • rozwój „czystego” transportu publicznego
     • stosowanie zielonych technologii w rolnictwie
     • ochrona środowiska morskiego, walka z zanieczyszczaniem i nadmierną eksploatacją zasobów morskich
     • zakaz stosowania GMO
     • ochrona dobrostanu zwierząt

     Wieś

      • zerwanie z rolnictwem opartym o maksymalizację produkcji bez zwracania uwagi na środowisko
      • racjonalne używanie środków chemicznych
      • zwiększenie skali dopłat rolniczych
      • ustalenie limitów produkcyjnych na poziomach proponowanych przez organizacje rolnicze
      • kontynuowanie polityki europejskiego wsparcia dla regionów najbiedniejszych, wśród których znajdują się też regiony greckie
      • zakaz zakupu materiału genetycznie modyfikowanego od międzynarodowych korporacji

      Polityka regionalna

       

      • usunięcie różnic w rozwoju poszczególnych regionów
      • opracowanie planów rozwoju w każdym regionie w oparciu o demokratyczną partycypację różnych interesariuszy
      • skierowanie funduszy publicznych do regionów – środki unijne powinny być tylko uzupełnieniem

      fot. iStockphoto / Thinkstock / / Thinkstock

      Małe firmy

       • rozwój alternatywnych form finansowania, w tym ustanowienie banku dla małych przedsiębiorstw, rozwój mechanizmu gwarancji kredytowych i wsparcia inwestycji
       • przywrócenie kwoty wolnej od podatku dla małych przedsiębiorstw
       • coroczna indeksacja skali podatkowej
       • kodyfikacja prawa podatkowego
       • wzmocnienie networkingu
       • walka z monopolami, kartelami, nieuczciwymi praktykami ograniczającymi konkurencję
       • półka w supermarkecie dla małych producentów, więcej promocji drobnych producentów w mediach
       • wsparcie szkoleniowe dla małych firm
       • budowa parków przemysłowych
       • natychmiastowe podniesienie pensji minimalnej do 751 euro, stopniowe jej zwiększanie do 1300 euro
       • powiązanie składek ubezpieczeniowych przedsiębiorców z wysokością zysku firmy
       • zamknięcie sklepów w niedzielę
       • 48h tygodniowego czasu pracy sklepów

       Walka z biedą

       • „nie” dla wynagrodzeń poniżej progu ubóstwa
       • w średnim terminie osiągnięcie siły nabywczej greckiego pracownika na poziomie europejskiej średniej
       • zmiana metodologii obliczania inflacji – stworzenie osobnego indeksu dostosowanego do najuboższych
       • kontrola cen paliw i marż rafineryjnych 
       • przywrócenie „trzynastek”
       • wprowadzenie bezwarunkowego dochodu minimalnego
       • walka z „biedą energetyczną” – dopłaty do rachunków, darmowa elektryczność dla 300 000 gospodarstw domowych
       • subsydiowanie podstawowych usług (energii, wody, komunikacji, transportu etc.) dla wszystkich obywateli
       • darmowe lekarstwa dla najuboższych, ludzi z chorobami przewlekłymi czy zarabiających pensję minimalna

       fot. / / thetaXstock

        System finansowy

       • renacjonalizacja sektora bankowego i kontrola społeczna nad systemem finansowym
       • odejście od logiki spekulacyjnej i nastawienie na maksymalizację korzyści dla społeczeństwa
       • sprzeciw wobec jakiejkolwiek dalszej prywatyzacji banków
       • utworzenie funduszu gwarancyjnego dla małych przedsiębiorstw
       • nowe, społeczne instytucje bankowe powinny kierować się innymi priorytetami niż tylko zysk: wsparciem zielonej gospodarki, grup wykluczonych, lokalnych regionów etc.
       • stworzenie mechanizmu zapobiegającego „zlicytowaniu dłużnika” przez banki
       • zniesienie wymogu spłaty 50% kapitału w celu możliwości uzyskania sądowej ugody – nowe minimum na poziomie 10-20%.
       • 12 miesięczny okres ochronny dla dłużników bez środków do życia
       • ograniczenie nieuczciwych praktyk stosowanych przez banki
       • zamknięcie firm ściągających długi w imieniu banków, które działają bez poszanowania prawa

       System podatkowy

       • wzmocnienie progresywności systemu podatkowego – zdjęcie ciężaru z pleców klasy niższej i średniej i przeniesienie go na bogatych i najbogatszych
       • więcej progów podatkowych i podwyżka podatków dla najbogatszych
       • zwiększenie kwoty wolnej od podatku
       • coroczna indeksacja progów podatkowych
       • nowe ulgi i odliczenia podatkowe – uwzględnieniem m.in. wydatków na lekarstwa, opiekę medyczną, czynsz, kursy edukacyjne, wydatki na dzieci etc.
       • walka z optymalizacją podatkową dużych przedsiębiorstw
       • uproszczona sprawozdawczość dla małych przedsiębiorstw
       • reforma podatku VAT w kierunku ograniczenia kosztów podstawowych produktów i usług
       • wzmocnienie znaczenia podatku ekologicznego
       • wprowadzenie jednego numeru identyfikacji obywatela i podatnika
       • komputeryzacja urzędów podatkowych
       • wzmocnienie zachęt dla osób ujawniających przestępstwa podatkowe
       • wprowadzenie podatku od nieruchomości z wysoką kwotą wolną – obejmie on głównie nieruchomości luksusowe oraz bardzo duże
       • zniesienie partykularnych przywilejów, w tym tych dla Kościoła

       Instytucje państwa

       • powołanie komitetu ds. mniejszości
       • wprowadzenie proporcjonalnej ordynacji wyborczej
       • ograniczenie przywilejów parlamentarzystów
       • głosowanie przeciwko budżetowi nie jako głos przeciwko rządowi, tylko włączenie się parlamentu do prac nad budżetem
       • parlamentarny nadzór nad przejęciami największych państwowych firm
       • zarządy państwowych firm akceptowane przez parlamentarną większość kwalifikowaną
       • przymus głosowania nad wszystkimi ustawami, w tym złożonymi przez opozycję i posłów niezrzeszonych
       • obowiązek dołączenia do każdej ustawy stanowiska komisji ds. ekonomicznych i społecznych
       • kontrola parlamentu nad przebiegiem procesu negocjacji z instytucjami unijnymi – ministrowie powinni zabiegać o zaakceptowanie przez posłów swojego stanowiska
       • siły bezpieczeństwa podległe specjalnej komisji parlamentarnej
       • zaprzestanie naruszania prawa do wygłaszania oświadczeń przez posłów
       • szacowanie kosztów społecznych rozwiązań budżetowych
       • walka z korupcją i większa kontrola finansów partii politycznych
       • ujawnianie wszystkich umów zawieranych przez podmioty sektora publicznego
       • konfiskata majątku zgodna z konwencją ONZ ws. walki z korupcją

       Administracja

       • usprawnienie usług publicznych i zwiększenie środków na administrację
       • odpolitycznienie administracji - rozdział stanowisk rządowych od administracyjnych
       • decentralizacja administracji wraz z przekazaniem środków na najniższy możliwy szczebel
       • informatyzacja i walka z biurokracją
       • długoterminowe planowanie strategiczne
       • transparentny proces zatrudniania, bazowanie na kompetencjach kandydata
       • zakaz zatrudniania w administracji na umowach tymczasowych
       • demokratyzacja pracy w instytucjach administracji publicznej
       • zapewnianie szkoleń pracownikom administracji
       • utworzenie Narodowego Centrum Administracji Publicznej
       • uwzględnianie osobistych zasług i osiągnięć przy wynagradzaniu
       • wzmocnienie roli rzecznika praw obywatelskich, sądów administracyjnych i właściwych komisji parlamentarnych

       fot. Giannis Papanikos/NurPhoto/Sipa / / EastNews

       Walka o prawa – walka z dyskryminacją

       • Obrona i wzmacnianie wolności do wypowiedzi, demonstracji, organizacji, strajku, azylu, prywatności i uczciwego procesu
       • Zakaz zbierania danych biometrycznych
       • Zakaz używania kamer obserwacyjnych w przestrzeni publicznej
       • Zakaz przechowywania danych elektronicznych i zniszczenie zebranych do tej pory
       • Zapewnienie poufności komunikacji
       • Wzmocnienie roli urzędu ds. ochrony danych osobowych

        Policja

       • demilitaryzacja sił bezpieczeństwa
       • zakaz używania chemikaliów oraz gumowych kul w czasie protestów, demonstracji, strajków etc.
       • specjalny program szkoleniowy dla sił bezpieczeństwa z transparentnymi procedurami, naukową metodologią i ewaluacją
       • całkowity zakaz stosowania przemocy wobec aresztowanych wraz z pociąganiem do odpowiedzialności karnej tych, którzy takie metody będą stosować
       • sformowanie komisji ds. reorganizacji i demokratyzacji policji

        Służba wojskowa

       • brak poboru 18-latków do służb mundurowych
       • wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy dla żołnierzy
       • drastyczne podniesienie żołdu
       • poprawa warunków bytowych żołnierzy – infrastruktura (sale gimnastyczne, korty tenisowe, sale odnowy itp.) powinna być dla nich dostępna
       • pełne respektowanie zasad bezpieczeństwa w jednostkach wojskowych
       • powołanie w każdej jednostce wybieranego komitetu żołnierskiego
       • ustanowienie urzędu rzecznika żołnierza
       • publikacja corocznego raportu podsumowującego wypadki i przypadki samobójstw oraz decyzji i działań podjętych w tych sprawach
       • depenalizacja odmowy służby wojskowej - umożliwienie jej odbywania w instytucjach cywilnych
       Źródło:
       Tematy
        Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

       Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

       Komentarze (177)

       dodaj komentarz
       ~500mTOALETOWEGO
       „Politycy robią NAM dobrze, nie tylko u nas”

       A „prosty” GREK na to:

       Siedziałem SOBIE na kamieniu, paliłem skręty, a przymnie stał MÓJ osiołek i wóz drewniany pełen arbuzów. I stało się CI na górze, dali MI Marlboro, zamienili osła na Mercedesa.

       To teraz dajcie KASĘ na części zamienne !!!, bo osła i wozu już
       „Politycy robią NAM dobrze, nie tylko u nas”

       A „prosty” GREK na to:

       Siedziałem SOBIE na kamieniu, paliłem skręty, a przymnie stał MÓJ osiołek i wóz drewniany pełen arbuzów. I stało się CI na górze, dali MI Marlboro, zamienili osła na Mercedesa.

       To teraz dajcie KASĘ na części zamienne !!!, bo osła i wozu już nie mam, a dookoła tylko pełno tylko kamieni.


       Wariant Polski:

       A „prosty” frankowicz na to:
       Siedziałem SOBIE w „Mieszkaniu Komunalnym”, paliłem „POPULARNE”, a przymnie stał MÓJ „MALUCH”. I stało się CI na górze, dali MI Marlboro, zamienili „MALUCHA” na Mercedesa.

       To teraz dajcie KASĘ na spłatę kredytu CHF!!!, bo „Malucha” i „Mieszkania Komunalnego” już nie mam, a dookoła tylko pełno „Biedronek”, „Orlików” i BANKÓW.
       Wiem, gdzie są pieniądze i stamtąd je wezmę, bo mam gdzieś depozytariuszy i akcjonariuszy

       Z poważaniem i socjalistycznym pozdrowieniem
       OKO na WASZE rachunki bankowe w SZWAJCARII
       ~p23
       Warufakis, a seks też za darmo?
       ~p23
       Puk puk w lepetynke, Grecy.
       Tego się nie da czytać.np.sklepy mają mieć 48h tydzień pracy.czyli od 9 do 17, a potem pocałunek w klamkę.
       ~smutneniestety
       PIS ich przebił!
       ~zachwycony
       rewelacja! Raj na ziemi. Żołnierze w pracy do 15-tej, wojen ma nie być, odejdą więc z NATO. Firmy nie mogą zwalniać, jeśli przynoszą zyski - ciekawe kto je będzie prowadził, bo na pewno nie Grecy, ani nie w Grecji
       ~bartek
       Jedynymi ludzmi na swiecie ktorzy przeczytali ten program w calosci sa Pan redaktor i tłumacz ktory to tlumaczyl na polski chyba że to jedna i ta sama osoba.
       ~SONDA
       Czy uważasz, MFW wyśle Ryszarda Petru do Grecji?

       Zielony - Tak
       Czerwony - Nie
       ~smutneniestety
       Kaczyńskiego powinien wysłać, nie Petru. Po naukę!
       ~anymous odpowiada ~smutneniestety
       petru już przeszkolony przez srosza?

       Powiązane: Polityka

       Polecane

       Najnowsze

       Popularne

       Ważne linki